Seçim Programımız

“Eğer fırtına çıkınca yolcular gemiyi terk etseydi, kimse okyanusu geçemezdi…”

Charles F. Kettering

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİNİN SAYIN ÖĞRETİM ÜYELERİNE ÇAĞRI

ya da

NEDEN ADAYIZ?

SORUSU ÜZERİNE…

Kıymetli Hocalarımız; ardımıza bıraktığımız yüzyılın ikinci yarısından itibaren başta bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yaşanan gelişmelere bağlı olarak, “Bilgi Toplumu”na geçiş sürecinin başladığı ve buna bağlı olarak da, ülkeler arasından fertler düzeyine kadar tüm ölçeklerde kıyasıya bir rekabetin yaşanmakta olduğu bilinen bir gerçekliktir. Her şeyin hızla değiştiği bilgi toplumunda, tüm düzeylerdeki rekabette yetişmiş insan gücü değişkeni öne çıkmış bulunmaktadır.

Bilindiği üzere, nitelikli insan gücünün yetiştirildiği en son durak olan üniversitenin temel işlevleri kapsamında; eğitim-öğretim vermek, araştırma yapmak, toplumu aydınlatmak ve ona hizmet vermek gibi hususlar bir çırpıda sayılabilir. Pek tabidir ki, üniversite; akla gelmeyeni öngörme, yenilikleri bulma, üretken olabilme, gerçeği araştırma, şüpheyi sorgulama, beyin fırtınası gerçekleştirme ve sağlıklı tartışma yapma gibi bir dizi eylemlerin de yapıldığı mekânlar olmaktadır.

Öte yandan, bir ülkenin yer altı ve yer üstü kaynakları ile bu kaynakları etkin ve verimli bir şekilde yönetecek ve işletecek insan kaynakları ya da beşeri sermayenin en uygun bir bileşime sahip olması, beraberinde müreffeh ve kalkınmış bir toplumu ve onu sarmalayan gelişmiş bir devleti ortaya çıkaracağından dolayı, bilgi toplumunda en önemli izlek ya da strateji, eğitim ile ilgili olan stratejidir.

Değerli öğretim üyelerimiz, üniversite kurumu ile Osmanlı Türkiye’sinde tanışan devletimiz, Cumhuriyet Türkiye’sinde bugün sayıları 169’u bulan üniversitelerimizden 26’sını da, Artvin Çoruh Üniversitesi ile birlikte 2007 yılında açmış bulunmaktadır. Kıt olan kamu kaynaklarımızın çok önemli bir bölümünü büyük bir fedakârlık ile üniversitelerimiz için tahsis eden devletimiz bu tercihi ile; iyi donanım sahibi olan, dünyayı doğru algılayan, milli hisseden ve evrensel ölçekte de düşünebilen bir beşeri sermaye yetiştirmek yardımı ile topyekun kalkınma hamlesini hedeflemiş bulunmaktadır.

İşte, bugün 80’i öğretim üyesi olmak üzere toplam 286 öğretim elemanına, 166 idari çalışana ve sayısı 4456’ya varan öğrenci kitlesine sahip olan ve yurdumuzun kuzey-doğusunda, serhat şehri olan Artvin’imizde kurulu bulunan Artvin Çoruh Üniversitemizin;

·         Türkiye’nin 2023 Vizyonuna ve Türkiye’nin Yüksek Öğretim Stratejisine katkı koyması amacı ile,

·         yayacağı ilim-irfan ışığının Artvin İlimize, Doğu Karadeniz Bölgemize, ülkemize ve Kafkasya ile Orta Asya sınır aşan coğrafyasına saçılması gayesi ile,

·         yurdumuzun yeni kurulan üniversiteleri içinde “yıldızı parlayan”, “farkındalık oluşturan” ve neticede de “yenilerin içinde öncü” bir yükseköğretim kurumu olma iddiası ile,

·         ortak akıl yardımı ile makul yönetime kavuşması ümidi ile,

·         ikmal edilecek eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, paydaşlar ile ilişkiler ve kurumsal yapıyı güçlendirme hedeflerine, toplam kalite yönetimi ve dolayısı ile iyi yönetişim teknikleri yardımı ile ulaşılması maksadı ile,

Artvin Çoruh Üniversitesi için rektör adayı olmaya karar vermiş ve bu hususta irade koymuş bulunmaktayız.

Bu kararımızda;

·         Başta ve öncelikle öğretim üyelerimizin de içinde bulunduğu her unvandan kıymetli öğretim elemanlarımızdan, en önemli paydaşımız olan sevgili öğrencilerimize;

·         Orman Fakültemizi yönetirken gördüğümüz ve kısmet olur ise üniversitemizi yönetirken de önemli desteklerini göreceğimiz değerli idari çalışanlarımızdan, Artvin ilimiz ölçeğinde ve ülke genelinde hizmet veren sivil toplum kuruluşlarına;

·         Artvin İlimizdeki daire amirlerinden, bakanlıklar ve genel müdürlüklerde siyaset yapıcılar ve karar alıcılara,

·         Artvin İlimizin ve ülkemizin kalkınması için düşünce üreten akil insanlardan, orman köylümüze ve her iş kolundan esnaflarımıza kadar, çok geniş yelpazeye yayılı olan ve hukuk geliştirdiğimiz paydaşlarımızın teşviki, lâyık görmeleri, yakışık bulmaları, değer atfetmeleri, gönülden arzuları ve elbette ki duaları da,

rektör adayı olma kararımızda çok etkili olmuştur.

Saygıdeğer hocalarım, Artvin Çoruh Üniversitemizin omurgasını oluşturan ve adeta onun neşet bulduğu bir kaide kurum olan Orman Fakültesinde 2008-2011 yılları arasında dekanlık görevini deruhte ederken; araştırma görevlisinden profesörüne, komisyonlardan bölüm başkanlıklarına kadar tüm katmanlardaki akademik ve idari birimlerimizle ürettiğimiz ve fakülte yönetim zincirine kattığımız 80 yeni icraat ile, daha önce var olan ve fakat niteliğini iyileştirdiğimiz 50 faaliyet ile, dokuz orman fakültesi arasında farkındalık üreten ve özellikle iki kıdemli orman fakültesinin orman mühendisliği bölümlerinin de içinde olduğu havuzda öncü yaptığımız orman mühendisliği bölümü düşünüldüğünde, insanî ve vicdanî hislerle de sarıp sarmaladığımız yönetim anlayışımız ve tecrübemiz de bize, rektör adayı olmak noktasında cesaret vermiştir.

Yine üç yıllık dekanlık görevimize bağlı olarak; Artvin Çoruh Üniversitemizde gerek rektör vekilliğine baktığımız dönemlerde ve gerekse üniversite yönetim kurulu ve senato üyeliği vazifelerimizde, gündem maddeleri üzerindeki etkin ve verimli katkı ve müdahalelerimiz de, bizi sizin huzurunuzda rektör adayı olarak bulunmaya getirmiştir.

Değerli öğretim üyelerimiz, gelinen noktada; ilmi ve idari liyakatimiz ve şahsiyetimiz, adalet anlayışımız, insanî ve vicdanî algılamalarımız, cesaretimiz, irademiz, azmimiz, takipçiliğimiz, çalışkanlığımız, ibadet aşkı ile üretme tarzımız ve heyecanımızla ve de pek tabiidir ki bu toprakların değerlerine sımsıkı bağlılığımız ile, Artvin Çoruh Üniversitemizi, sizlerle birlikte, ortak akıl ile pekâlâ makule ulaştırabiliriz.

Hemen belirtmek gerekir ki, adaylığımızı rektörlük görevine ulaşmak için bir “ikbal beklentisi” olarak görmediğimizi ve fakat Artvin Çoruh Üniversitesinin özülkü (vizyon) ve özgörevlerine (misyonlarına) erişmek için öğretim üyelerimize “bir fırsat arz etme ya da özgül ağırlığı yüksek olan bir seçenek sunma” olarak gördüğümüzü de, iliklerimize kadar hissettiğimiz samimiyet duyguları ile ifade etmek isteriz.

Kıymetli öğretim üyesi arkadaşlarımız, hanımefendi ve beyefendi hocalarımız! Lütfen çağrımıza kulak veriniz! Sadece ve sadece hür iradeniz ve vicdanî sorumluluğunuz ile en doğru kararı veriniz! Medeniyetimizin, yazılı kaynaklarımızın bize çağrı yaptığı gibi, yalnızca liyakate vefa gösteriniz!, minnette bulununuz.!

Orman Fakültesinde ürettiklerimiz, çalışmalarımız ve bu program içeriğinde size arz edilen Artvin Çoruh Üniversitemizi yönetmede esas alacağımız değerler ve ulaşmak istediğimiz hedefler ve bunlara hizmet edecek projelerimize teveccühte bulununuz!

Bize yakışan ve esirgemeyeceğinize inandığımız rağbetiniz sayesinde;

·         Artvin Çoruh Üniversitemizde kurum kimliği ve kültürünün oluşmasına katkı vermiş olacaksınız,

·         Üniversitemize mensubiyet duyguları ile bağlanmış olacaksınız,

·         “Üniversite öğretim üyesi olma saygınlığını” hissedeceksiniz,

·         Ailenizde, üniversitemizde ve Artvin’imizde rektörünüzle birlikte çalışarak, üreterek, mutlu ve huzurlu yaşamanın ayırdına varacaksınız,

·         Toplumumuzun ve Artvin ilimizin ortak malı, ülkemizin ve ilimizin öz değeri ve geleceği olan Artvin Çoruh Üniversitesi’nde birlikte yöneterek, birçok başarı hikâyesini yaşayacaksınız,

·         Üniversitemiz, Artvin İlimiz, bölgemiz, ülkemiz, Kafkasya ve Orta Asya coğrafyasının fizikî ve beşeri sermayesinin de kazandığını göreceksiniz,

·         Sadece bilimin ve yönetim sanatının değil, tüm paydaşlarımız ile; insanlığın, vicdanın, diğerkâmlığın, topraklarımız ve milletimizin değerlerinin ve adaletin kazandığına hep birlikte şahit olacaksınız.

·         Pek tabii olarak da, hiçbir kişi, öbek ve zümrenin temsilcisi olmadan ve etkisinde kalmadan, milletimizin vergileri ile ayakta duran üniversitemizi kamu yararını ençoklama odaklı yönettiğimizi göreceksiniz…

Bu ana başlığın son cümlesi olarak da samimiyet ile sizleri temin etmek isteriz ki, bu programda dile getirilen ve yazıya dökülen hususlar, sizler ile kurulacak olan bir nevi sözleşmemiz ve teminatımız olacaktır.

Unutmamaktayız ki, hiçbirimizin aklı, hepimizin ortak aklından daha üstün değildir!  

En derin selam, sevgi ve saygılarım ile…

 

Prof. Dr. Mustafa Fehmi TÜRKER

AÇÜ Rektör Adayı


“Takım oyunu ahlakını kazanmış ve bunu her an yaşayan ve yaşatan idareciler, daima sevilmiş, sayılmış, organizasyonları ve sistemleri sürekli gelişmiş, dinamik kalmıştır”

Mustafa ŞEMS

 

NASIL BİR YÖNETİM ARZULUYORUZ?

ya da  

AKADEMİK VE İDARİ YÖNETİM ANLAYIŞIMIZ ÜZERİNE…

“Türkiye’nin 2023 Vizyonu”na ve “Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi” amaçlarına hizmet etmek noktasında, genel olarak üniversite ve özel olarak da Artvin Çoruh Üniversitesi’nin bu programda vazedilen hedeflerini başarmada, beşeri sermaye ve bu kapsamda da özellikle akademik çalışanlarımız, hocalarımız, öğretim üyelerimiz ve yardımcılarımız, doğal olarak, tarafımızdan oldukça önemsenmektedir. Üniversitemizin tasarladığımız özülkü ve özgörevlerine erişmede, sahip olmayı arzuladığımız ilkeler ya da değerler manzumesi ya da düzeneği ve hatta iklimi içinde bilim camiası üyelerimize idari, teknik ve mali destek verecek olan idari çalışanlarımız da, kayda değer olarak kabul edilen bir başka bileşenimiz olmaktadır. Bu hali ile, biz akademik ve idari çalışanlarımızı et-tırnak misali bir birbirleri ile kaynaşan iç paydaşlarımız olarak görmekteyiz.

Gelinen noktada, özellikle akademik ve idari yönetim anlayışımızı ya da bu anlayışın ipuçlarını verecek olan temel göstergeleri aşağıdaki gibi sıralamamız mümkündür:

·         Artvin Çoruh Üniversitesinin temel değerlerini ya da ilkelerini samimiyetle benimseyen ya da iliklerine kadar özümseyen

·         Eğitimde ve öğretimde niteliğe ve yeniliğe önem veren

·         Bilimsel ciddiyeti olan

·         İlmi ahlaka bağlı olan

·         Alanında milli ve mümkünse milletlerarası tanınırlığı olan

·         İstişare geleneğine sahip olan 

·         Ötekileştirmeyen ve hukukun üstünlüğüne inanan

·         Makamı bir nevi güç gösterisi olarak kullanmayan

·         Başarıyı kıskanmayan, tersine takdir eden ve ödüllendiren

·         Ortak aklı ve her düzeydeki kurulları önemseyen

·         Yenilikleri, mümkün ve cazip fikirleri destekleyen

·         Açık kapı çalışan, dinleyen, anlayan ve sorun çözen

·         Çalışan ve başarımı (performansı) yüksek olan

·         Kamu kaynaklarını adil, etkin ve verimli kullanan

·         Birime özellikle kurum dışı projeler ve kaynaklar sağlayan

·         İnsani, vicdanî ve ahlâkî değerleri ön planda tutan

·         Önyargısız hareket eden

·         Değer atfeden, seven, sayan, diğerkâm ve hemhal olan

·         Maiyetindekileri ve onların birinci dereceden yakınlarına maddi ve manevi anlamda destek olan

Yukarıda dile getirdiğimiz hususiyetlere ya da yalın ifade ile, göstergelere haiz olan akademisyenleri ve idarecileri;

·         İstişare yaparak, diğer bir deyişle,  ortak akıl ile öncelik vererek, seçecek ve akademik ve idari birimlere yönetici olarak atayacağız.

·         Bu atamalar sonrasında, yetki ve sorumluluk denkliğine göre birlikte çalışacağız.

·         Üniversitemizde, iyi yönetişime delalet etmeyen ve her türlü akademik ve idari görevlerde bulunan yöneticileri istifaya, görevden almaya, emekliliğe ve kurum değiştirmeye zorlayan yönetim biçimini değiştireceğiz.

·         Üniversitemizin öğretim üyesinden, 33. Madde ve ÖYP kapsamındaki araştırma görevlisine kadar değişik kademelerdeki öğretim elemanının; istifalarının ve kurum değiştirmelerinin önüne geçmek için gerekli müdahalelerde bulunacağız.

·         Üniversitemizin dekanından yüksek okul müdürüne, genel sekreterinden daire başkanına ve de fakülte sekreterinden teknik ve idari çalışanına kadar değişik kademelerdeki idareci ve çalışanların nitelik ve nicelik olarak sürekliliğini sağlamak için; muvafakat, görevden alma ve istifa ya da istifaya zorlama yolu ile, kurumdan uzaklaşmaların önüne geçmek ve Artvin Çoruh Üniversitesi’ne mensubiyet duygusu geliştirmek için gerekli hamlelerde bulunacağız.

·         Bilim ve idari camiamıza mensup tüm beşeri sermayemize, rektör olarak eşit mesafede olacak ve ilk iş olarak tüm iletişim bilgilerimizi bütün akademik ve idari çalışanlarımıza vererek, doğrudan ve sağlıklı iletişim yolunun açılmasına imkân vereceğiz. 

·         İdari ve özellikle mali sorumluluk taşıyan idarecilerin, hak ediş yetkililerinin, yüklendiği sorumluluğa denk yetki kullanmasını sağlamakla kalmayıp, bitirilen işin hazzına sahip olmaları için bizatihi akademik ve idari birim yöneticilerini; iç paydaşlarımız nezdinde, basında ve dış paydaşlar huzurunda da, sözgelimi bitirilen bir tesisin kurdelesini ortak kesmede, öne çıkaracağız.

·         Süre olarak rektörlük görevimizin tam ortasında, kapsamlı ve derinlikli bir raporu, başta Yükseköğretim Kurulu olmak üzere, üniversitemiz ve Artvin ilimizdeki tüm iç ve dış paydaşlarımıza gönüllü olarak sunacağız.

·         Devreli (periyodik) olarak, akademik yönetimin ibrasını da, akademik birimler üzerindeki genel denetim ve gözetim yetkimize bağlı olarak talep edecek ve gerçekleştireceğiz.

·         Zaruri haller, diğer bir deyişle, istisnai durumlar haricinde, Artvin Çoruh Üniversitesi’nde, bir kişiye birden fazla akademik ve idari görev verilmeyeceği gibi, bir işi ya da akademik ve idari bir birimi, birden fazla şahsa ya da sorumluya asla bırakmayacağız.

·         Üniversitemizin akademik ve idari birimlerini etkin ve verimli yönetmek için, sorumluluk verip yetki kullanımını cesaretlendirmek ve sağlıklı idari denetim yapmak için, vekâleten atamayı istisna, asaleten atamayı ise, yönetimimizde esas kabul edeceğiz. 

·         Rektör olarak, yasanın öngördüğü süreden daha uzun süreler için fakülte dekanlıklarına, “vekil dekan” olarak bakmayacağız.

·         Fakülte sekreterliklerine de, yasanın öngördüğü süreden daha uzun süreler için, vekâleten sekreter atamayacağız.

·         Aynı hatayı bilerek tekerrür etmeyen, her geçen gün yönetim sürecini ve dolayısı ile idari faaliyetleri nitelik ve nicelik olarak iyileştiren, geliştiren ve artıran bir idari kadro geliştireceğiz.

·         Akademik ve idari atamalarımızı; üniversitemiz stratejik planına en fazla katkı koyan beşeri sermayemize öncelik vererek yapacağız.

·         Atamalarımızı, sicillerimizi, takdirlerimizi ve ayni ya da nakdi mükâfatlandırmalarımızı; her birim ve düzey için geliştirilen “iş tanımları” temelli başarım göstergelerine göre, nesnel ve adil bir şekilde gerçekleştireceğiz.    

·         Üniversitemizin akademik ve idari yönetiminde, toplam kalite yönetimi ve dolayısı ile iyi yönetişim ilke ve kurallarını uygulayacağız.

·         Özellikle idari çalışanlarımızı, devreli ve sürekli olarak kurum içi ve kurum dışında; hizmet satın alarak ve kardeş ile ağabey olarak işbirliği yapacağımız üniversitelerimizin tecrübelerinden yararlanarak; hukuki, idari, mali, teknik, vb. gibi konularda eğiteceğiz.

·         İdari çalışanlarımızın özlük haklarını iyileştirmek, onları özendirerek etkin ve verimli çalışmalarını teşvik etmek için sürekli ve devreli olarak, meslekte yükselme ve unvan değişikliği eğitimleri ve sınavlarını hakkıyla yapacağız.

·         Yükseköğretim yasasının rektöre tanıdığı ve kurum içinde akademik ve idari görev değişikliği yapma yetkisini, kural değil istisna olarak göreceğiz.

·         Akademik ve idari birimlerin ortak aklının ürünü olmayacak hiçbir akademik kadro ihtiyaç ve özellikle ilanı ve memur yer değişikliğini; birinci dereceden sicil amirlerinin, sözgelimi dekanların ve yüksek okul müdürünün bilgisi haricinde; resen ve tepeden asla yapmayacağız.


“Bir ülkenin geleceği o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır”

ALBERT EINSTEIN

 

ARZULADIĞIMIZ ÖĞRENCİ KUMAŞI

ya da

NASIL BİR ÖĞRENCİ? SORUSUNA DAİR…

 

Küresel bilgi toplumu içindeki yarışma, çok yönlü beceriye ve hayat boyu öğrenme kapasitesine sahip istihdama olan ihtiyacı ziyadesi ile artırmış bulunmaktadır. Rekabetin milli ve milletlerarası düzeyde kızıştığı günümüz bilgi toplumunda yükseköğrenim gören öğrenciler; bir yandan kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarında aranan bireyler olma yanında, diğer yandan akademik kadronun niteliği için bir beşeri hammadde olma özelliği taşımaları yönünden de önem taşımaktadırlar. Peşinen kabul edilmelidir ki, “nasıl bir öğrenci? sorusuna cevap aramak, asla öğrencileri bir kalıba sokmak ve dolayısı ile onların üretkenliklerini dumura uğratmak anlamına gelmemekte ve fakat en önemli paydaşımız olan bu kitlenin etkin ve verimli öğrencilik yapmaları yolunda onlara rehberlik edebilmektir.

Pek tabiidir ki, öğrencilerimizin içinden neşet bulduğu toplumumuzun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’mizin ve Türk Milletinin değerlerine saygılı olmaları da beklenmektedir.

Gelinen noktada, tüm akademik ve idari birim çalışanlarımızın yanında, tüm öğrencilerimiz ile “This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ” hesabı ile sağlıklı ve doğrudan haberleşme yapacağımız sözü ile, öğrencilerimizin aşağıda sıralanan özelliklere haiz olmasını da beklemekteyiz:

. Evrensel düşünebilen

. Milli hassasiyetleri olan

. İnsan haklarına, farklı düşünce ve inançlara saygılı olan

. Yetenekleri ölçüsünde yurt kalkınmasına katkı sağlayan

. Sorumluluk üstlenebilen

. Takım çalışmasına açık olan

. Sanat ve kültür bilincine sahip olan

. Düşünen, sorgulayan

. Çözümlemeli (Analitik) ve stratejik (İzlek) düşünce yapısına sahip olan

. Akılcı

. Sağduyulu

. Özgüvenli

. Bilgi iletişim teknolojilerini kullanabilen

. Bilgiye ulaşabilen ve çözümleyebilen

. Sürekli olarak mesleki bilgisini yenileyen

. Bir yabancı dili yeterince bilen

. Mesleğinin bilgi, beceri ve genel kültürüne sahip olan.


 

“Zulm ile paydar kalmaz memleket”

Nizamü’l-Mülk

 

ÜNİVERSİTEMİZİN ÖZÜLKÜ (VİZYON), ÖZGEREV (MİSYON) VE DEĞERLERİ (İLKELERİ) ÜZERİNE…

 

2007 yılında kurulan üniversitemizin, katılımcılık anlayışı içinde sürekli olarak yeniliği ve paydaşlar ile sağlıklı etkileşimi esas alarak geleceğe yönelik bir bakış açısı sunan ve özellikle yöneticiler için önemli bir araç olan “stratejik plan” yapımının başlatılması, ancak 2011 yılının son ayında gerçekleşmiştir. Ortaya onca zaman sonra çıkması beklenen bu planda vazedilenlere ve üretilenlere elbette ki, saygı duyarak bu programın ruhu ya da işlerliliğinin sağlanacağı iklimin tesisi açısından da üniversitemizin özülkü, özgörev ve temel ilkelerine ilişkin aşağıdaki gibi saptamaların yapılması ihtiyacı doğmuştur.

 

Artvin Çoruh Üniversitesinin Özülküsü (Vizyonu):

Başta Artvin İlimiz olmak üzere, Doğu Karadeniz Bölgesi ve ülkemiz ile öncelikle Kafkasya ve dahi Orta Asya coğrafyaları ya da havzalarında; milletlerarası nitelikte yüksek eğitim ve öğretim yapan, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde de bulunan ve paydaşları için sürekli danışmanlık hizmetleri sunan; içinde bulunduğu toplumun iktisadi, toplumsal ve çevresel gelişimi yardımı ile, sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunan bir kurum olmak… 

 

Artvin Çoruh Üniversitesinin Özgörevi (Misyonu):

Başta çevre, orman ve su kaynakları olmak üzere, doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi ve işletmeciliği ile bu kaynaklarla etkileşimde bulunan beşeri kaynağın eğitilerek yetiştirilmesine katkı sağlayacak; devlet, belediyeler, il özel idareleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kooperatifler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları için önder tabiatlı yönetici, işletmeci, mühendis, mimar, öğretmen, temel bilimciler ile toplum bilimciler yetiştirecek; yurdumuzun yeni kurulan üniversiteleri içinde “yıldızı parlayan”, “farkındalık oluşturan” ve neticede de “yenilerin içinde öncü” bir yükseköğretim kurumu olarak, yayacağı ilim-irfan ışığını Artvin İlimize, Doğu Karadeniz Bölgemize, ülkemize ve Kafkasya ile Orta Asya sınır aşan coğrafyasına saçan bir kurum olmak…

 

Artvin Çoruh Üniversitesinin Temel İlkeleri (Değerleri):

Burada sıralanan temel ilkeler ya da değerler, aynı zamanda “Nasıl Bir Artvin Çoruh Üniversitesi Arzuluyoruz?” sorusuna da cevap olarak da verilebilir:

. Adalet

. Paylaşmacılık

. Şeffaflık

. Dürüstlük

. Sağlıklı ve etkili iletişim

. Hesap verebilirlik

. Ortak akıl

. Katılımcılık

. Makullük

. Kararlılık

. Güven veren ve özgüven aşılayan

. Temsillik

. Tanınırlık

. Çözüm odaklılık

. Bilimsellik

. Kurumu ve mesai arkadaşlarını kullanmamak

. Kuruma ve kurumsal amaçlara kendini adamak

. İbadet aşkı ile çalışmak

. Plan, proje ve katma değer üretmek

. Öğrencileri mesleğe ve hayata hazırlayan nitelikli eğitim ve öğretim

. Kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak

. İnsana, çevreye ve toplumun harsı (kültürel) değerlerine saygı ve duyarlılık

. Topluma ve paydaşlara azami düzeyde ve sürekli hizmet ile danışmanlık

. Öncelikle Artvin Şehri’nin tüm unsurları ile, somut çıktılara dayanan sağlıklı işbirliği  

. Kurum kültürü ve kimliğini tesis etmek

. Kurum müktesebatına saygı göstermek

. Yüksek öğretim stratejisine hizmet etmek

. Türkiye’nin 2023 Vizyonuna kilitlenmek

“Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgâr yardım edemez…”

MONTAİGNE

 

“ORTAK AKIL İLE ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ’NDE MÂKULE PROGRAMI”NIN STRATEJİK AMAÇLARI VE HEDEFLERİ

 

            Ortak Akıl İle Artvin Çoruh Üniversitesi’nde Mâkule Programı”nın dayanacağı temel stratejik amaçları ve bu amaçlara hizmet edecek olan ana hedeflerimizi, stratejik planlama mantığı üzerine bina ederek açıklamamız mümkündür. Gelinen noktada, programımızın temel stratejik amaçları, bir düzenek içinde birbirleri ile doğal olarak etkileşimde bulunan; kurumsal yapıyı güçlendirme ve kurum kültürü oluşturma amaçları, eğitim-öğretim amaçları, araştırma-geliştirme amaçları ve paydaşlar ile sağlıklı ve güçlü ilişkiler olacaktır.

Bu dörtlü ana amaçlarımızdan müteşekkil ve birbirine bağlı olarak çalışan bu çarkı da sarıp sarmalayan öğretim elemanlarımız, idari çalışanlarımız, öğrencilerimiz, mezunlarımız, ahlak ve faziletimizi besleyen vicdanlarımız ve adalet duygularımızdan neşet bulan yönetim anlayışımız özenle besleyecek ve dahi ondan etkilenecektir.

En nihayetinde bu düzeneğin ahenkli çalışması ile programımızın ana çıktılarına somut olarak ulaşma imkânına hep birlikte kavuşacağız. 

 

1.     Artvin Çoruh Üniversitesi’nin Kurumsal Yapısını Güçlendirme ve Kurum Kültürü Oluşturma Amaçları:

Bu ana başlıktaki stratejik amaçlarımıza örnek olarak; üniversitemizin kurum kimliği ve kurum kültürünü oluşturarak, kurumsallaşmanın sağlanması, üniversitemiz bünyesinde toplam kalite yönetimi ve iyi yönetişim ilkelerinin benimsenmesi ve uygulanması ile etkin ve verimli yönetimin tesis edilmesi ve bilim ve idari camiamızın hayat niteliğinin yükseltilmesi verilebilir.

Aşağıda Artvin Çoruh Üniversitesi’nin Kurumsal Yapısını Güçlendirme ve Kurum Kültürü Oluşturma Amaçlarına hizmet etmesini öngördüğümüz hedeflerimizi sıralayabiliriz:

Hedef 1.1: Başta üniversitemizin stratejik planını, 2023 Vizyonu, Yükseköğretimin Stratejik Vizyonu,  “Ortak Akıl İle Artvin Çoruh Üniversitesi’nde Mâkule Programı”na uyumlu olacak şekilde, uzman yönetiminde ve başta rektörün de katılımı ile stratejik planlamanın bilimsel yöntemlerine göre yapılması ya da ikmal edilmesi.

Hedef 1.2: Üniversitemize bağlı tüm fakülteler ve yüksek okulların stratejik planlarının; orman fakültemiz için de yeniden tesis edilerek ve diğer tüm akademik birimlerimizde de başlanılarak, tamamlanması.

Hedef 1.3: Kurum kimliği ve kültürünün tanınırlılığını artırmak için; üniversitemiz için slogan (uran), orman fakültemiz haricinde, Arhavi Meslek Yüksekokulu için logo (imleç) ve diğer tüm fakülte ve yüksekokullarımız için imleç ve uran çalışmalarının yapılması. 

Hedef 1.4: Katılımcı yönetim anlayışına bağlı olarak, üniversite kurullarından fakülte kurullarına, oradan da yüksek okul ve meslek yüksekokulları kurullarına kadar tüm akademik düzeylerde, toplantıların her yerleşkemizde dönüşümlü olarak yapılmasına gayret edilmesi, toplantılar ile ilgili olarak; gündemden alınan kararlara kadar tüm aşamalara ilgili paydaşlarının; titiz hazırlığı ve ortak aklının yansıtılması ile sanal ortamda izlenmesi de dâhil, etkin bir bilgilendirmenin yapılması.

Hedef 1.5: Tüm akademik ve idari birimlerimiz düzeyindeki yönetimde, “yetki-sorumluluk denkliği” ilkesine bağlı olunması; sicil, atama ve başarımı (performansı) ödüllendirme kararlarına altlık oluşturması için özellikle idari birimler için “İş Tanımları”nın yapılması.

Hedef 1.6: Üniversitemiz idari çalışanlarının yönetim sığasını (kapasitesini) artırmaya yönelik olarak kurum içi ve özellikle kurum dışından hizmet içi eğitimlerin sağlanması.

Hedef 1.7. Tüm akademik ve idari mensuplarımıza, öğrencilerimiz ve mezunlarımıza, iyi yönetişim, toplam kalite yönetimi, etkinlik, verimlilik ve halkla ilişkiler vb. gibi konularda kurum içi ve özellikle kurum dışından bilgilendirmenin yapılması ve eğitimin verilmesi.

Hedef 1.8. Başta bilim camiası üyelerimiz ve idari çalışanlarımızla ayda bir olmak üzere, akademik birimleri sırası ile ziyaret ederek, istişare amaçlı bilgilendirme ve bilgi edinme toplantılarının yapılması.

Hedef 1.9. Üniversitemizde basın ve halkla ilişkiler biriminin oluşturulması ve “AÇÜ’ den Haberler” adı ile, üniversite içi tüm paydaşlarca hazırlanacak ve her ay yayınlanacak, Artvin Çoruh Üniversitesi iletişim aracının çıkarılması.

Hedef 1.10. Özellikle önceki akademik ve idari birim yöneticilerinin kurum stratejik planları doğrultusunda ürettikleri her türlü fizikî ve beşeri sermaye çıktılarının niceliği ve niteliğinin geliştirilmesi ve özellikle bu etkinliklerin fizikî ve sanal ortamlardaki var olan tanıtımlarına kurum müktesebatı adına dokunulmaması ve dokundurtulmaması.  

Hedef 1.11. Üniversitemize yeni atanan öğretim üyelerimize, ilmi ve idari özerkliği de temsil eden üniversitemizin cüppesinin hediye edilerek, tören ile giydirilmesi. 

Hedef 1.12. Üniversitemizin tüm akademik ve idari yöneticileri ve çalışanları ile birlikte, “Aile Resmi”nin devreli ve sürekli olarak çekilmesi.

2.     Artvin Çoruh Üniversitesi’nin Eğitim-Öğretimine Dair Stratejik Amaçları:

            Üniversitemizin eğitim-öğretimine dair stratejik amaçları olarak; eğitim-öğretimin niteliğinin yükseltilmesi, milli ve milletlerarası alanda, öğrenci ve öğretim üye ve yardımcılarının değişim programlarından daha fazla faydalandırılması, üniversitemiz ölçeğinde öğrencilerimize destek hizmetlerinin sunulması ve öğrencilerimize yönelik toplumsal ve kültürel faaliyetlerin artırılarak onların gelişimine katkıda bulunulması verilebilir.

Artvin Çoruh Üniversitesi’nin Eğitim-Öğretimine Dair Stratejik Amaçlarına hizmet etmesini öngördüğümüz hedeflerimizi aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

Hedef 2.1. İkmal edilen ya da yapılacak üniversite stratejik planına bağlı kalarak, her bir akademik birimin üreteceği stratejik planlardaki eğitim-öğretim umdelerine göre, lisans ve hususen lisansüstü eğitim-öğretim programları ve ders müfredatlarının yenilenerek geliştirilmesi.

Hedef 2.2. Öğretim elemanlarının ders işleme malzemelerinin yelpazelerini geliştirilmesi noktasında, ders kitabı, ders notu ve deneylik el kitapları ya da rehberleri basmalarının teşvik edilmesi.

Hedef 2.3. Öğretim elemanlarımızın kaleme aldığı ders notlarının ve kitapların basımının teşviki ve maddi olarak desteklenmesi.

Hedef 2.4. Kısa vadede üniversitemiz orman fakültesi orman mühendisliği bölümünden başlayarak, orta vadede her fakültemizin öne çıkan bir bölümünden devam ederek, uzun vadede de tüm bölüm ve akademik birimlerimizde, “denklik (akreditasyon)” çalışmalarının tamamlanması.

Hedef 2.5. Yüksek okul ve meslek yüksek okulları da dâhil, tüm akademik birimlerde, iş deneyimi (staj) sürecinin etkin ve verimli bir şekilde yapılmasının sağlanması.

Hedef 2.6. Üniversitemizin tüm akademik birimlerinde, diğer yüksek okul ve meslek yüksek okulları da dâhil olmak üzere, müfredat içinde uygulamalı derslerin ağırlığının önemli ölçüde artırılması.

Hedef 2.7. Tüm akademik birimlerimiz için deneylik, işlik (atölye) vb. gibi tesislerin ikmal edilmesi ve tamamlanması.

Hedef 2.8. Üniversitemize bağlı akademik birimlerin tercih edilebilirliğini artırmak ve niteliği yüksek öğrenci kitlesini kurumumuza çekmek için, üniversitemiz ve akademik birimlerimizin etkin bir şekilde tanıtımının yapılması, her akademik birime ilk tercih ya da öncelikli yüzde ile gelen öğrencilere, ayni ve nakdi özendirici yardımların yapılarak, öğrenci kumaşının iyileştirilmesi.

Hedef 2.9. Üniversitemizin lisans ve lisansüstü programlarından mezun olan mühendis, mimar, eğitimci, işletmeci, iktisatçı, temel fen ve sosyal bilimcilerin; KPSS sınavlarındaki nispi başarı oranlarının; bölümlere geliş puanları temeline göre, milli düzeyde artırılması.

Hedef 2.10. Üniversitemizin ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerimizin dikey geçiş başarı oranlarının, programlara yerleştirme puanları temeline göre, milli düzeyde nispi olarak yükseltilmesi.

Hedef 2.11. Özellikle üniversitemiz öğrencilerine ve iç paydaşlarımıza yönelik milli ve milletlerarası alanda tanınmış bilim insanların, sanayici ve iş adamların, kamu idarecilerinin ve akil insanların; konferans, söyleşi, eğitim, açık oturum vb. gibi toplantılar için kurumumuza davet edilmesi.

Hedef 2.12. Orman Mühendisliği Anabilim Dalı’nda hali hazırda devam eden üniversitemiz Fen Bilimleri lisansüstü eğitim-öğretiminin, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden başlamak üzere, disiplinler arası temelli olarak; her fakülte bünyesindeki en az bir bölümden sürdürülmek üzere, yaygınlaştırılması. 

Hedef 2.13. Üniversitemiz bünyesinde eğitim ve toplum bilimleri bölümlerinde meydana gelen akademik büyümeye bağlı olarak, Fen Bilimleri ve etkin hale getirilecek Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün yanında, Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün de açılması.

Hedef 2.14. Açılacak Eğitim Bilimleri Enstitümüz bünyesinde, önceliği ve cazipliğinden ötürü, “eğitim yönetimi” alanında tezsiz yüksek lisans programına öncelik verilmesi.     

Hedef 2.15. Artvin ve komşu illerdeki Orman ve su işleri, milli eğitim, adalet, güvenlikle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen lisans mezunları yanında yine ilimizdeki bankacılık, lojistik (geri hizmet) ve sigortacılık iş kollarında çalışan lisans mezunlarının, üniversitemiz lisansüstü programlarına öğrenciliklerinin özendirilmesi ve mümkünse lisansüstü eğitim programlarına öğrenci teşviki için “ikinci öğretim” açılması.

Hedef 2.16. Lisansüstü çalışmaların sanayi, kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının desteği ile yapılmasının teşvik edilmesi, lisansüstü eğitim kapsamında sözlü sunum teknikleri, bilgiye erişim teknikleri, akademik ve teknik yazım ile iletişim odaklı derslerin konulması ve enstitü müdürlerinin, oy verme şartı olmaksızın, ÜYK’ya davet edilmesi.

Hedef 2.17. Öğrencilerimizin mezun olduktan sonra başta üniversitemiz olmak üzere, diğer akademik birimler ile kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmeleri için müfredat yapıları ile üniversitemiz sürekli eğitim merkezinde ÜDS ve KPSS odaklı olabildiğince yaygın ve etkin eğitimlerin verilmesi.

Hedef 2.18. Etkin bir akademik ve idari kadro ihtiyaç çözümlemesi çalışması yapılarak, üniversitemiz bölümlerinde öğretim üyesi ve yardımcıları fazlalık ve noksanlıklarının kısa vadede dengeye getirilmesi.

Hedef 2.19. Öğrenci kulüplerinin etkinliğinin artırılması ve “Başarılı Öğrenciler Kulübü”nün kurulması ve bu kulüpten; eğitim-öğretim amaçlarının denetlenmesi ve muhtemel öğretim üyesi havuzu olarak yararlanılması.

Hedef 2.20. İçerisinde üniversitemizin eğitim fakültesinin öğretim üye ve yardımcılarının da önemli işlev göreceği bir, “AÇÜ Eğitim Eşgüdüm Kurulu”nun tesis edilmesi.

Hedef 2.21. Kontenjana yerleşme ve kayıt sorunu yaşayan bölümlerimiz ile ilgili, tüm paydaşların katılımı ile çalıştayların düzenlenmesi ve ortaya çıkan değerlendirme raporlarının YÖK başta olmak üzere, ilgili taraflara sunulması.

Hedef 2.22. Üniversitemiz bünyesinde tüm birimlere hizmet verecek olan ve eğitim fakültemizin birikimlerinin öne çıkarılarak yönetileceği bir, “AÇÜ Ölçme ve Değerlendirme Birimi”nin kurulması.

Hedef 2.23. Öncelik üniversitemizin yeni kurulan bölüm ve programlarının fizikî ve beşeri güçlendirilmesi esas olmakla birlikte, Artvin ili içinde kalan Çoruh Havzası su kaynakları ve Karadeniz kıyısı deniz kaynaklarını değerlendirecek; su ürünleri odaklı fakülte ve bu kapsamda “uygulamalı su ürünleri mühendisliği bölümü” ve yüksek okul programının kurulması, gayrimenkul bilirkişiliği (ekspertizliği), Tıbbi ve Hoş kokulu (Aromatik) Bitkiler, organik tarım, ekoturizm vb. gibi havza odaklı üstünlük taşıyabilecek ilave ön lisans programların kurulması.

Hedef 2.24. Üniversitemiz bünyesindeki akademik birimlerin milli ve milletlerarası alanda özellikle Kafkasya ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nde de bulunan muadil akademik ve araştırma birimleri ile öğrenci, öğretim elemanı değişiminin özendirilmesi, “Uluslararası Kafkasya ve Orta Asya Ormancılığı Kongresi” başta olmak üzere, ortak bilimsel toplantıların ve lisansüstü çalışmaların başlatılması ve teşviki.

Hedef 2.25. Üniversitemiz öğrencilerinin, etkin ve verimli olarak çalışacak akademik danışmanlarınca, daha bilinçli birer üniversite öğrencisi olma yönünde, ciddi olarak teşvik edilmesi.

Hedef 2.26. Üniversitemizde yeni göreve başlayan öğretim üye ve yardımcıları için ders içeriğinin geliştirilmesi, etkin öğretme yöntemleri aktarma ve derslerde bilgi teknolojilerinden yararlanma konularında yardımcı olacak, özellikle eğitim fakültesinden öğretim elemanlarının öne çıkacağı bir “AÇÜ Öğretme ve Öğrenme Birimi”nin kurulması.

3.     Artvin Çoruh Üniversitesi’nin Araştırma ve Geliştirmeye Dair Stratejik Amaçları:

Üniversitemizin orta çağ üniversite kurumlarının tek işlevi olan eğitim-öğretim yapma yanında, sanayi toplumu sonrasında gelişen çağdaş üniversitenin işlevlerinden biri olan araştırma-geliştirme işlevine çok daha fazla odaklanması gerektiğine, bu programın amaçları doğrultusunda özellikle vurgu yapmaktayız. Daha yalın bir ifade ile, Artvin Çoruh Üniversitesinin nitelikli eğitim-öğretim işlevinin yanında, gerçekten de araştırma-geliştirme işlevinin de gereklerini yerine getiren bir kurum olması gerektiğine samimiyetle inanmaktayız.

Üniversitemizin bu işlevine ilişkin stratejik amaçlarını da; milli ve milletlerarası dergilerdeki nitelikli yayınların ve projelerin artırılması, öğretim üye ve yardımcılarının bilimsel altyapılarının desteklenmesi, Artvin İli, Doğu Karadeniz Bölgesi ve ülke geneli ile Kafkasya ve Orta Asya Havzaları odaklı araştırma imkânlarının geliştirilmesi olarak sıralayabiliriz.    

Şimdi de, Artvin Çoruh Üniversitesi’nin Araştırma-Geliştirme İşlevine Dair Stratejik Amaçlarına hizmet etmesini öngördüğümüz hedeflerimizi aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

Hedef 3.1. Özellikle TÜBİTAK tarafından taranan milli dergilerde ve de milletlerarası hakemli dergilerde basılacak yayınların, çeviri hizmetlerinin üniversitemiz tarafından verilmesi vb. gibi alt yapı desteğinden, maddi özendirme desteğine kadar özendirilmesi.

Hedef 3.2. Özellikle kurum dışı; TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı (eski DPT), SANTEZ, KOSGEB, TİKA, DOKA, AB, Şirket ve STK kaynaklı projelerin yürütücü ve iştirakçisi olarak üniversitemize kazandırılması için “danışman öbek” gibi alt yapı desteğinden akademik ve idari atama araçları ile teşvik edilmesi.

Hedef 3.3. Üniversitemiz merkez yerleşkesinin kütüphane imkânlarının geliştirilmesi, “7X24” hizmetin sunulması ve her akademik birimde bağış yolu ile “Raf Kitaplığı ya da Kitaplıkları”nın tesis edilmesi.

Hedef 3.4. Üniversiteler arası ilişkiler yardımı ile de, merkez kütüphanemizin daha fazla milli ve milletlerarası veri tabanlarına ulaşımının sağlanması.

Hedef 3.5. Hayata, üretime ve il, bölge, ülke kalkınmasına katkısı olacak projeler ve bunların takibi yanında, özellikle üniversitemiz adına ilk buluş belgesi (patent) kazanımına yönelik iklim, destek ve özendirme araçlarının kullanılması.

Hedef 3.6. Arama görüşmeleri (konferansları) neticesinde, Artvin İlimiz için belirlenecek öncelikli araştırma konularına odaklı projelerin, üniversitemiz BAP birimi marifeti ile, doğrudan ya da öncelikle desteklenmesi.

Hedef 3.7. Milli ve milletlerarası kaynakları üniversitemize çekmek ve sınırlı kamu ya da bütçe kaynaklarının ötesinde ilave kaynaklar edinerek kurum stratejik amaçlarına ulaşmada önemli gördüğümüz “AÇÜ Proje Geliştirme, Destek ve Yönetim Birimi”nin kurulması.

Hedef 3.8. Üniversitemiz merkezi araştırma deneyliğinin akademik ve idari yönetiminin atanması ve bu birimin milli ve milletlerarası düzeyde tanınırlığının belge (sertifika) marifeti ile sağlanması.

Hedef 3.9. Üniversitemizin içinde yer aldığı projelere ve süreçlerine dair bilgilerin bulunduğu “AÇÜ Araştırma Sayfası” adlı iletişim aracının çıkarılması.

Hedef 3.10. Üniversitemizde tamamlanacak doktora tezlerinin danışmanları için döner sermayemizden nakdi ödüllerin verilmesi.

Hedef 3.11. Kamu, özel ve STK’lar nezdindeki projelerin üniversitemize kazandırılması için üst düzey kurumsal gayret gösterilmesi ve neticede proje danışman hocalarımıza ve üniversitemiz döner sermayesine ilave kaynak üretilmesi.    

Hedef 3.12. Üniversitemiz öğretim üyelerinin ve yardımcılarının yurtiçi ve yurtdışı bilimsel toplantılara katılmalarının özellikle özendirilmesi.

Hedef 3.13. Üniversitemiz araştırma ve uygulama merkezlerinin, tabela birim olmalarının ötesinde, idari ve akademik çalışanlar ile de desteklenmesi ve bu merkezlerin idari ve mali yeterliliklerinin sağlanması.

Hedef 3.14. Rektör konutunun kaldırılarak, fiziken de genişletilecek olan AÇÜ Sürekli Eğitim Merkezi marifeti ile, Artvin Belediyesi, İŞKUR, ATSO ortaklığında da, toplumun değişen ihtiyaçları da tahlil edilerek; güncel ihtiyaçlara da yönelik düzenlenecek diploma, belge (sertifika), hayat boyu öğrenme programları sıklaştırılıp, hizmet sunan öğretim elemanlarımız ve üniversitemiz için kaynak sağlanması.

Hedef 3.15. Üniversitemiz tüm birimlerinde döner sermaye gelirlerinin artırılması için, özel bir çalışma kurulunun oluşturulması.

Hedef 3.16. Üniversitemiz BAP projeleri kapsamında öğretim üyesi ve yardımcılarının yurtdışına araştırma amaçlı ziyaretlerinin desteklenmesi ve kurum dışı projeler için “Eş Finansman Desteği”nin BAP birimimizce karşılanması.

Hedef 3.17. Üniversitemiz akademisyenlerine; akademik yazma, kaynak araştırma ve kullanımı, yazım ve bilim ahlakı konularında hizmetler verecek, “AÇÜ Yurtdışı Yayın Destek Birimi”nin kurulması.

Hedef 3.18. Başta Artvin İlimizdekiler olmak üzere; huzur evleri, çocuk yuvaları, engelliler odaklı “Toplumsal Sorumluluk Proje”lerine imza atılması.

Hedef 3.19. Üniversitemizin özellikle fizikî gelişimine katkı sağlayacak, Artvin İlimiz kökenli sanayici ve iş adamları ile ilimizin kalkınması için akil adam işlevi görecek beşeri sermayemize sahip çıkılması ve bu şahsiyetlere “AÇÜ Fahri Doktora” unvanının verilmesi.

Hedef 3.20. Üniversitemize kurum dışından proje kazandıran öğretim üyelerimizin proje sahasına ulaşımı noktasında, özendirme yönü ile, rektörün kullandığı arazi aracının dahi, proje yürütücüsü hocalarımıza özellikle tahsisi.

 

4.     Artvin Çoruh Üniversitesi’nin Paydaşlar İle İlişkiler ve Toplumsal Katkıyı Artırmaya Dair Stratejik Amaçları:

Üniversitelerin, etkileşimde bulunduğu hedef kitlesi ile sağlıklı ilişkiler kurabilmeleri için kendisini ve kurum amaçlarını paydaşları olarak da adlandırılan bu kesime tanıtabilmeli ve hedef kitlesini de tanımak amacı ile, özel bir gayret göstermelidir. Esasen “Ortak Akıl İle Artvin Çoruh Üniversitesi’nde Mâkule Programı” ile rektörlük görevine talip olmamız, üniversitemizin özülkü ve özgörevlerine ulaşmada ve stratejik amaçlarına erişmede; hizmet alan, çalışan, temel ortak ve stratejik ortaklardan oluşan paydaşları ile ve doğal olarak da Artvin İli halkı dâhil olmak üzere, bölge, ülke ile Kafkasya ve Orta Asya coğrafyalarında yaşayan halk, kişi ve kurumlar ile sağlıklı ilişkiler kurmasını da önceliklendirmekte ve önemli hale getirmektedir.

Üniversitemizin bu işlevine ilişkin stratejik amaçlarını da; paydaşlarımızın memnuniyetlerinin artırılması, yerel, milli ve milletlerarası alanlarda kaynakların sürdürülebilir yönetim ve işletmeciliğine katkının artırılması, üniversitemizin tanıtımının yapılması ve tercih edilebilirliğinin artırılması olarak verebiliriz.

Gelinen noktada, Artvin Çoruh Üniversitesi’nin Paydaşlar İle İlişkiler ve Toplumsal Katkıyı Artırmaya Dair Stratejik Amaçlarına hizmet etmesini öngördüğümüz hedeflerimizi de aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

Hedef 4.1.     Üniversitemizden mezun olmak arifesindeki öğrencilerimiz için özgeçmiş hazırlama teknikleri, etkileşimli mülakat sürecinin yönetimi, vücut dilinin etkili kullanımı, ikna ve müzakere teknikleri ile ilgili eğitimlerin de verileceği, üniversitemiz öğrencilerini iş dünyasına hazırlamak amacı ile, “AÇÜ Mesleğe Hazırlama Birimi”nin kurulması.

Hedef 4.2.     Üniversitemizde özellikle öğrencilerimize yönelik olarak ve fakat akademik ve idari çalışanlarımıza da hizmet verecek “AÇÜ Psikolojik, Danışmanlık ve Rehberlik Birimi”nin kurulması.

Hedef 4.3.     Mezunlarımızın veri tabanı bilgilerinin içerildiği, tecrübelerinin hâlihazır öğrencilerimize aktarıldığı, söyleşilerin yapıldığı ve bu kesimden öğrencilerimize iş deneyimi, burs, istihdam imkânları ve kurumumuza maddi destek ya da bağış sağlanması amacı ile, “AÇÜ Mezunlarla İletişim ve Eşgüdüm Birimi”nin kurulması.

Hedef 4.4.     AÇÜ’nün başta Artvin İlimizdeki siyaset temsilcileri, valilik, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, vakıf, dernek ve meslek odaları ve yerel basın ile sağlıklı ve sürdürülebilir işbirliği imkânlarının aranması. 

Hedef 4.5.     Üniversitemizin paydaşları kapsamındaki akil kişilerden, işadamlarına, kamu kurum ve kuruluşlarından sivil toplum kuruluşlarına kadar geniş yelpazedeki kesimlerden maddi ve manevi destek sağlamak amacı ile, “AÇÜ Paydaşları ile İlişkiler Birimi”nin açılması.

Hedef 4.6.     Yılda en az bir kere, özellikle Artvin İli ve Doğu Karadeniz Bölgesinin sürdürülebilir kalkınmasına yönelik toplumsal, iktisadi, kültürel ve çevresel hususlar ile ilgili bilimsel etkinliklerin tertip edilmesi.

Hedef 4.7.     Artvin İlimiz mahalli basınından yaygın basına kadar olan yazılı, sözlü ve görüntülü basın ile sıcak ilişkilerin geliştirilmesi, bilim insanlarımızın başarılarının duyurularının yapılması ve üniversitemizin görünürlülüğünün olumlulaştırılması için “AÇÜ Basın ve Halkla İlişkiler Birimi”nin kurulması.

Hedef 4.8.     Üniversitemizi tercih edecek öğrenci kumaşının niteliğinin iyileştirilmesi için, Artvin İlimizden komşu illere kadar tüm seçilmiş liselerdeki öğrenciler için etkin halkla ilişkiler çalışmaları yapmak amacı ile, ziyaretler, sormacalar, geziler ve tanıtım kitapçıklarının hazırlanması.

Hedef 4.9.     Üniversitemiz öğrencilerinin sanat, bilim, kültür, spor etkinlikleri ile öğrenci proje ve sergilerinin gerçekleştirileceği, “Öğrenci Toplum Merkezi”nin kurulması.

Hedef 4.10.  Özellikle üniversitemiz öğrencilerinin giyim ve kuşam ihtiyaçlarının karşılanmasına matuf olarak, “AÇÜ Yardım Gönüllüleri Girişimi”nin başlatılması.

Hedef 4.11.  Üniversitemiz bünyesinde; “Av ve Yaban Hayatı Müzesi” ve “Eski Hayata Dair Müze”lerin tesis edilmesi.

Hedef 4.12.  Valilik ve İl Emniyet Müdürlüğü ile özel işbirliği yapılarak, üniversitemizin mütemmim cüzü olan arazi üzerinde kurulu olan TOKİ binalarının, kurumumuzun hızlı gelişimi amacı ile, akademik ve idari çalışanlarımız için kalıcı konut haline getirilmesi.

Hedef 4.13.  Üniversitemizde bahar şenlikleri kapsamında düzenlenen etkinliklerin eğlence niteliğinin TRT Türk Sanat Musikisi ve Türk Halk Müziği ile Klasik Türk Musikisi sanatçılarının da sahne almalarının sağlanması yolu ile artırılması ve bu etkinliklere bilim şöleni özelliğinin de kazandırılması.

Hedef 4.14.  AÇÜ Ailesini oluşturan Akademik ve İdari çalışanlarımızın eş ve çocukları ile birlikte, yurt içi ve yurt dışı; özellikle Batum, Tiflis ve Bakü’ ye kaynaşma amaçlı gezilerin yapılması.

Hedef 4.15.  Yerleşkelerimizde mimari ve peyzaj mimarlığı bakış açılarının yansıdığı, engelsiz iç ve dış mekânların üretildiği, yürüyüş yolları üzerine idman aletlerinin yerleştirildiği, yerleşke için işletmelerin temizlik ve hizmet niteliği bakımından denetlendiği yaşanabilir, huzurlu ve emniyetli yerleşkelerin tesisi.       

“Çalışmadan, yorulmadan, öğrenmeden, rahat yaşamanın yollarını itiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra istikballerini kaybetmeye mahkûmdurlar”

 

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK.

 

SON SÖZLER YERİNE,

Şimdilik…

      Çok kıymetli öğretim üyelerimiz, 1986 yılından bu güne değin tam yirmi altı yıl bilfiil içinde yer aldığımız üniversite ortamı solumalarımız, algılamalarımız, yaşamalarımız, atfetmelerimiz, ormancılık ve işletmecilik alanındaki eğitimlerimiz ve ilmi üretkenliğimiz, anabilim dalı başkanlıklarımızdan AÇÜ Orman Fakültesi Dekanlığı’na kadar doyasıya yaşadığımız akademinin yönetimi noktasındaki başarımlarımız; gelinen noktada, Artvin Çoruh Üniversitemizin üst düzey yönetimi için tarihi bir sorumluluk almaya ve sizlere fırsat maliyeti belki de çok fazla olan bir seçenek sunma arifesine, Allah’ın izni ile, bizi getirmiştir.

Sizler, Artvin Çoruh Üniversitesi, 2012-2016 dönemi için sadece rektör adayları sıralamasını oylamayacak ve fakat kabul edilebilir eğitim-öğretim ölçünlerini, fark edilen araştırma-geliştirme başarımlarını, yerleşen kurum kimliği ve kültürünü ve de hakkı teslim edilen toplumsal faydaları üreten ve neticede de “yeniler içinde öncü” bir üniversite olup olmamayı, inancımız odur ki, oy-la-ya-cak-sı-nız.

Öte yandan, öğretim üyelerimiz sadece içinde bulundukları devreyi değil, bugün araştırma görevlisi olan genç bilim insanlarımızın geleceğini ve istikbalimizin teminatı olan gençlerimizin, öğrencilerimizin geleceklerini de etkileyecek bir mesuliyeti deruhte edeceklerdir.

     On Dört Ağustos 2012” günü önünüzden geçecek “Bir El Mesafesindeki Sarkacı” tutarak, üniversitemizin yönetimini liyakatli ve şahsiyetli ellere teslim etmek için bir hamlede bulununuz, ses getirici bir irade beyan ediniz! Üzerinize düşen bu tarihi edimi yerine getiriniz ki, başta Artvin Çoruh Üniversitesi, Artvin İlimiz, Çoruh Havzası, ülkemiz ile Kafkasya ve Orta Asya coğrafyası kazansın!

 Varın özgür iradeniz ile, vicdanî sorumluluğunuz ile inandığımız değerler adına bu kazanımlara giden yolu, ortak aklımız ile “hep ama hep makulü arayarak” kat edecek hamlede bulununuz! Yeni kurulan üniversiteler arasında bulunan Artvin Çoruh Üniversitesi’ni, araştırma kapasitesi en yüksek olan üniversitelerden sonra gelen üniversiteler arasına girerek, sınıf atlayan üniversite yapmak için inançlı olduğunuzu vicdanlarınızdan neşet bulan oylarınız ile haykırınız! 

       İşte avucunuzun içinde bulunan “Ortak Akıl İle Artvin Çoruh Üniversitesi’nde Mâkule” programımızın yürürlüğe girmesi ile, üniversitemizde tesis edeceğimiz ve arzuladığımız güvenli, huzurlu, mutlu, başarılı, vicdanî, ahlâkî ve insanî yolda, kurumumuzun özülkü ve özgörevleri ile stratejik amaçlarına ulaşma serüveninde rektörünüzün sizinle birlikte, ailesi ile birlikte, Artvin’de yaşayarak, iyi yönetişime bizzat önderlik yaptığını anlayacak ve sizlere ağabeyliğini, kardeşliğini, hocalığını, yarenliğini ve dostluğunu karşılıksız olarak ısmarladığını da göreceksiniz!

Cüzi irademiz ve paydaşlarımızın da teşviki ile rektör adaylığımız, sizlerin teveccühü vesilesi ile Allah’ın takdirine mazhar olduğunda; kamu kaynaklarını adil bir şekilde yöneten, üniversitenin fizikî ve beşeri imkânlarını şahsı ve ailesi için kullanmayan, koltuğa, konuta ve taşıtlara uzak ve mesafeli duran, ailesi ile öğretim üyelerinin kaldığı kamu konutlarında altlı-üstlü, karşılıklı yüz- yüze bakan komşu olarak yaşayan, aldığı maaşı Artvin İlinde çoluk çocuğu ile yaşayarak harcayan; mal bildirimi yaparak görevine başlayan, ayrım yapmaksızın tüm hocaları ve memurları ile oturup çay içen ve yemek yiyen, kahvaltı yapan, çok dinleyen, icraatı ile de konuşan, bir rektör ile tanışacaksınız!

 Sadece, rektör adayları sıralamasını belirleme seçimini değil; seçmeni, sizleri, siz cefakâr öğretim üyelerini de kazanmış bir rektör adayı olmak inancı ile, hepinize en derin saygılarımı ve sıcacık selam ve sevgilerimi arz etmek istiyorum.

 Kazananın, başta üniversitemiz ile Artvin İlimiz en sonda da atanan rektörün, o da manen olması duası ile, siz öğretim üyesi arkadaşlarıma baki afiyet dileklerimi sunuyorum…30.07.2012.

 

Prof. Dr. Mustafa Fehmi TÜRKER

 AÇÜ Rektör Adayı

 

 

 

Son Haberler

 05.06.2020 tarihi itibari ile bilimlik (akademik) birikim özet dosyamız güncellenmiş bulunmaktadır.

 *************

Seçim Programımızın Özetine buradan ulaşabilirsiniz...

*************

AÇÜ Rektör Adayı Prof. Dr. Türker Radyo 08'e konuk oldu

 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi'nde  2008-2011 yılları arasında yürüttüğü Dekanlık görevindeki başarıları ile Artvinlilerin hafızlarına kazınarak gönüllerinde taht kuran ve 14 Ağustos 2012 tarihinde yapılacak Rektörlük Seçimi öncesinde de aday olan  Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker,  Radyo 08'in stüdyo konuğu oldu.

 8 Ağustos Çarşamba günü saat 10.30'da FM 91.00 Mhz frekansından canlı yayınlanan ve 08 Haber Gazetesi Başyazarı Sami Özçelik'in sunucuğunu yaptığı programda Artvin Çoruh Üniversitesi Rektör Adayı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker, adaylık sürecine ilişkin soruları cevaplayarak, projelerini anlattı. 

Artvin Çoruh Üniversitesi'nde ortak akılla makule ulaşmak için Rektör Adayı olan, Artvin Orman Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker,  geçtiğimiz günlerde seçim programını “Ortak Akıl ile Artvin Çoruh Üniversitesi'nde Makule Programı” adı altında kitap haline getirdi.

3 yıllık Dekanlık görevi süresince Artvin Orman Fakültesi'ni, Artvin Çoruh Üniversitesi'nin parlayan yıldızı haline getiren ve 20-22 Mayıs 2010 tarihlerinde III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi'nin Artvin ilinde düzenlenmesinde emeği geçen AÇÜ Rektör Adayı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker'in, konuk olduğu radyo programı www.08haber.com internet sitesinden de canlı olarak dinlenebildi.

Söyleşiyi dinleyebilmek için tıklayınız...

 *************

"ORTAK AKIL İLE ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİNDE MÂKULE" adlı seçim programımızın son halini ihtiva eden kitapçığı basılmıştır (30 Temmuz 2012).

Aynı ada sahip olan seçim programımız, bu ağ sayfamızda yayınlanarak öğretim üye ve yardımcılarımızın e-mektup adreslerine yollanıp değerlendirmelerine tabi tutulmuş ve neticede ortak akıl ile ürettiğimiz seçim programımızın son haline ulaşılmıştır.

*************

BASIN AÇIKLAMASI

(12 Temmuz 2012)

Saygıdeğer Basın Mensupları,

Bilindiği üzere, 16 Haziran 2012 tarihinde Artvin’de yapmış olduğumuz kahvaltılı basın toplantısı ile, 09.08.2012 tarihinde Artvin Çoruh Üniversitesinde yapılacak “Rektör Adaylarını Belirleme Seçimleri”ne, rektör adayı olarak katılacağımızı aracılığınızla kamuoyuna duyurmuştuk.

Yine aynı toplantıda, “Ortak Akıl İle Artvin Çoruh Üniversitesi’nde Makule” adlı seçim programımızı da sizlere kitapçık ve sunu araçları yardımı ile sunmuş ve toplantıyı soru-cevap faslı ile, etkin ve verimli bir şekilde tamamlamıştık.

Artvin Çoruh Üniversitesi’ne ve Artvin’e kazanç sağlayacağına inandığımız ve AÇÜ Orman Fakültesi’nde ibadet aşkı ile ürettiklerimizi, bu sefer de üniversite düzeyinde gerçekleştirmek için çıktığımız bu yolda, hassas gayretlerimizi sürdürmekteyiz.

Rektörlük süreci bilindiği üzere; ilk basamakta yrd. doç., doç. ve prof. unvanlı üniversite öğretim elemanlarının oylaması ile belirlenen ve sıralanan altı adayın, ikinci aşamada Yükseköğretim Kurulu’nda adayların mülakata katılması neticesinde üçe düşürülmesi ve son aşamada da Cumhurbaşkanlığı makamının üç adaydan birini ataması ile, yönetilmektedir.

Bu süreçte seçimlerin demokratik, adil ve ahlaki (etik) ilkelere uygun olarak yaşanması için, seçimlere altı ay kala seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olan öğretim üyesi alımına çıkılmamakta ve YÖK de geliştirdiği teamül ile buna izin vermemektedir.

Hal böyle olmakla birlikte, seçimlere sadece 33 gün kala, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü’nün “14 yeni seçmen” anlamına da gelen on dört yardımcı doçent ilanına çıkması, “9 Ağustos”ta yapılacak seçimlere gölge düşürme intibaı vermiş, seçimlerin adil ve ahlaki (etik) bir iklimde yapılması hususunu örselemiş ve halihazırdaki 80 öğretim üyesi rakamı düşünüldüğünde, seçmen sayısında % 18 oranındaki bir çırpıdaki bu artış ile, seçimin eşit şartlarda sağlıklı bir yarış olması niteliğini zedelemiştir.

Şartlar ne olursa olsun, AÇÜ’ye ve Artvin’e ibadet aşkı ile hizmet etme arzumuzdan, yola çıktığımız ilk günkü gibi, Allah’ın izni ile hiçbir şey kaybetmiş değiliz.

En yakın iç paydaş olan AÇÜ’nün kıymetli öğretim üyelerine ve en yakın dış paydaş olan cefakâr Artvin halkına, sivil toplum kuruluşlarına ve kamuoyunun takdirlerine saygı ile arz ederim. 12.07.2012

 Prof. Dr. Mustafa Fehmi TÜRKER

 AÇÜ Rektör Adayı

 

 

 *************

BASIN TOPLANTIMIZ

16.06.2012 Cumartesi saat 10:30'da Artvin ili yazılı, sözlü ve görüntülü basın mensuplarına, ortak akıl ile Artvin Çoruh Üniversitesi'nde makule programımızı sunarak rektör adaylığımızı, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü yanı Varyant Lokantasında kahvaltılı basın toplantısında seçim programını kitapçık, bilgisayar sunusu ve soru cevap faslı yardımı ile açıklamış bulunmaktayız.

Basın toplantımıza, yerel ve yaygın basın kuruluşlarından olan TRT, Anadolu Ajansı, Artvin Gazeteciler Derneği, İHA, Show Tv, Çay Tv, 08 Haber, Artvin Post Gazetesi, Kafkas Sarp Gazetesi, Artvin Faal Gazeteciler Derneği, Serhad Artvin Gazetesi, Demokrat Çoruh Gazetesi, Dost Artvin Gazetesi ve Borçka 7 Mart Gazetesi'nin içinde yer aldığı muhabirler ve basın çalışanları katılmıştır.

Resimler için tıklayınız.

Seçim programımız açıklandı. Tam metne ulaşmak için tıklayınız.

Online Olanlar

We have 15 guests and no members online