Makaleler

MAKALELER

 

Science Citiation Index’e Giren Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

 

(1)          PAK, M., TÜRKER, M.F., ÖZTÜRK, A., Total economic value of forest resources in Turkey, African Journal of Agricultural Research, Vol:5, pp:1908-1916, 4 August 2010.  

 

(2)          ÖZTÜRK, A., TÜRKER, M.F., PAK, M., Economic valuation of externalities linked to Turkish forests, African Journal of Agricultural Research ,Vol. 4(11), pp. 1251-1259, November 2009.

 

(3)          BARLİ, Ö., BAŞKENT, E.Z., TÜRKER, M.F., GEDİK, T., Analytical Approach for analyzing and providing solutions fort e conflicts among forest stakeholders across Turkey, Forest Policy and Economics 9 (2006) 219-236.

 

(4)          KAYGUSUZ, K., TÜRKER, M.F., Biomass Energy Potential in Turkey, Renewable Energy 26 (2002) 661–678.

 

(5)          KAYGUSUZ, K., TÜRKER, M.F., Review of Biomass Energy in Turkey, Energy Sources, 24 (2002) 383-402.

 

(6)          TÜRKER, M.F., KAYGUSUZ, K., Investigation of the Variables Effects on Fuelwood Consumption as an Energy Source in Forest Villages of Turkey, Energy Conversion and Management, 42(2001), 1215-1227, 2001.

 

(7)          TÜRKER, M.F., AYAZ., H. ve KAYGUSUZ, K., Forest Biomass As A Source of Renewable Energy In Turkey, Energy Sources, Journal of Extraction, Conversion and the Environment, Volume 21, Number 8, 705-714, October 1999.

 

(8)          KAYGUSUZ, K., TÜRKER, M.F., Use Of Wood As An Energy Source In Turkey, Energy Sources, Journal of Extraction, Conversion and the Environment, Volume 20, Number 7, 605-614, August - September, 1998.

 

(9)      TÜRKER, M.F., TÜRKER, E.S., The Socio-Economic Analysis of Fuelwood Consumption with the Principle Components Analysis in Turkey, Bioresource Technology 60(1997), 179-183, 1997.

 

(10)      TÜRKER, M.F., KAYGUSUZ, K., Socio-Economic Analysis of Fuelwood Use In A Rural Area of Turkey, Bioresource Technology 54 (1995) 285-290, 1995.

 

Uluslararası Hakemli ve Yayımcısı (Editörü) Belli Dergilerde Yayınlanan:

 

(1)    ÖZTÜRK, A. TÜRKER, M.F., Determining Demand Priorities of Various Stakeholders Regarding Forest Goods and Services in the Context of Sustainable Forestry: A case Study from Turkey, Journal of Applied Sciences 6(1): 43-46, 2006.

 

(2)    PAK, M., TÜRKER, M.F., Estimation of Recreational Use value of Forest resource by Using Individual Travel Cost and Contingent Valuation Methods (Kayabaşı Forest Recreation Site sample), Journal of Applied Sciences 6(1): 1-5, 2006.

 

(3)    TÜRKER, M.F., YAZICI, K., ÖZTÜRK, A. ve PAK, M. Extent of Illegal Fuelwood Consumption from Turkish State Forests: Economic and Welfare Effects, MEDIT (Mediterranean Journal of Economics, Agriculture and Environment, Vol., No: 3, 54-59, 2002.

 

(4)    DANCHEV, A.; DAGDAS, S.; TÜRKER, M.F., and KAYACAN, B., 2005. Country Report for Turkey, in JÁGER, L. (Ed.). 2005, COST E30 Economic integration of urban consumers' demand and rural forestry production. Forest sector entrepreneurship in Europe: Country studies, Acta Silvatica & Lignaria Hungarica. Special Edition, ISSN 1786-691X, 779-811.

 

(5)    DANCHEV, A., SOLAKOGLU, E.G., DAGDAS, S., TÜRKER, M.F., and KAYACAN, B., 2005. Supply and Demand Aspects of Forestry in Turkey: A General Overview. Economic Studies, Institute of Economic at Bas, “D. A. Tsenov” academy of Economics, Varna Economic University, Vol: XIV, Book:1, 149-161

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

 

(1)          ÖZTÜRK, A., TÜRKER, M.F., Devlet Orman İşletmelerinin Gruplandırılmasında Çok Değişkenli İstatistiksel Analizlerin Kullanımı Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, ISSN 2146-1880, Sayı 2, Cilt 11, 21-30, 2010, Artvin

 

(2)          AYDIN, İ.Z., TÜRKER, M.F., Artvin- Borçka Camili Biyosfer Rezerv Alanındaki Ekoturizm Potansiyeli ile Orman Köylüleri Üzerindeki Sosyo-Ekonomik Etkilerinin İrdelenmesi, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, ISSN 1300-6053, Sayı 1, Cilt 11, 43-52, 2010, Artvin,

 

(3)          ÖZTÜRK, A., TÜRKER, M.F., Farklı İlgi Gruplarının Orman Kaynaklarına ve Orman Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetimine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi: Maçka Devlet Orman İşletmesi Örneği, Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi, ISSN 1300-6053, Sayı 6, Cilt 1-2, 135-145, 2005.

 

(4)          PAK, M. TÜRKER, M.F., Orman Kaynağından Rekreasyonel Amaçlı Yararlanmanın Ekonomik Değerinin Koşullu Değerlendirme Yöntemi Yardımıyla Tahmin Edilmesi (Kapıçam Orman İçi Dinlenme yeri Örneği), KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 7(1)-2004.

 

(5)          PAK, M., TÜRKER, M.F., Orman İçi Dinlenme Yeri Ziyaretçilerinin Bazı Sosyo-Ekonomik Özelliklerinin İrdelenmesi (Kapıçam, Başkonuş ve Dülükbaba Orman İçi Dinlenme Yerleri Örneği), KSÜ Fen ve Mühendislik  Dergisi, 7(1)-2004, 66-74.

 

(6)          BAŞKENT, E.Z. TÜRKER; M.F., Ormancılıkta Sertifikalandırma İle İlgili Değerlendirmeler, İÜ Orman Fakültesi Dergisi, Seri:B, Cilt 52-53, Sayı:2,1-2, 2002-2003

 

(7)          TÜRKER, M.F., ÖZTÜRK, A. ve PAK, M., Türkiye Ormancılık Sektöründe Amaç ve Strateji Konusuna Makro ve Mikro Planlar Çerçevesinde Genel Bir Yaklaşım, MPM Verimlilik Dergisi, 2002/2, 153-172.

 

(8)          TÜRKER, M.F., ÖZTÜRK, A., Artvin İli Ekonomisinde Ormancılık Sektörünün Yeri ve Önemi, Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi, ISSN 1300-6053, Yıl 2, Sayı 1, Cilt 1, 1-15, Ocak – Aralık 2001.

 

(9)          ÖZTÜRK, A., TÜRKER, M.F., Tarife Bedeli Hesabı ve Orman İşletmeciliği Açısından Değerlendirilmesi, Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Dergisi, Sayı 3, 46-63, Erzurum 2000.

 

(10)      BAŞKENT, E.Z., TÜRKER, M.F., Sürdürülebilir Ormancılığa Doğru: Uluslararası Standardizasyon, Sertifikasyon ve Ulusal Ormancılık Stratejileri, Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Dergisi, Sayı 3, 28-45, Erzurum 2000.

 

(11)      TÜRKER, M.F., ÖZTÜRK, A., Artvin İli Ekonomisinde Tarım Sektörünün Yeri ve Önemi, Türk KOOP Ekin Dergisi, Yıl 4, Sayı 13, 89-94, Ankara 2000.

 

(12)      ÖZTÜRK, A., TÜRKER, M.F., Devlet Orman İşletmelerinde Faustmann Formülü Yardımıyla Arazi Değerinin Hesaplanması, Artvin Orman Fakültesi Dergisi, Yıl 1, Sayı 1, Cilt 1, 45-52, Artvin 2000.

 

(13)      TÜRKER, M.F., Girdi-Çıktı Analizi Yardımıyla Ormancılık Sektörünün Ülke Ekonomisi İçindeki Öneminin Belirlenmesi,Tr. J. of Agriculture and Forestry, 229-237, 23(1999) Ek Sayı1.

 

(14)      TÜRKER, M.F., TÜRKER, E.S., Çok Değişkenli İstatistik Analiz Yardımı ile Orman İşletmelerinin Ekonomik Analizi (Doğu Karadeniz Bölgesi 25 DOİ Örneği), Tr. J. of Agriculture and Forestry, 169-177, 23(1999) Ek Sayı 1.

 

(15)      ÖZTÜRK, A., TÜRKER, M.F., Devlet Orman İşletmelerinde Sermaye Analizi (Artvin ve Ardanuç Devlet Orman İşletmeleri Örnekleri), Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Dergisi, Sayı:2, 45-62, Erzurum 1998.

 

(16)      ÖZTÜRK, A., TÜRKER, M.F., Devlet Orman İşletmelerinde Mutlak ve Nispi Ekonomik Başarı Analizi (Artvin ve Ardanuç Devlet Orman İşletmeleri Örnekleri), İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, No:81, 41-70, Ankara 1997.

 

(17)      TÜRKER, M.F., TÜRKER, E.S., Ana Bileşenler Analizi Yardımıyla Yakacak Odun Tüketiminin Sosyo-Ekonomik Analizi, TÜBİTAK Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, Sayı:2, 155-159, Ankara 1994.

 

(18)      TÜRKER, M.F., YAZICI, K., Gizli Yakacak Odun Tüketimiyle Oluşan Ekonomik Kaybın Belirlenmesi (Maçka Devlet Orman İşletmesi Örneği), TÜBİTAK Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, Sayı:4, 297-301, Ankara 1994.

 

(19)      NUHOĞLU, Y.,  TÜRKER, M.F., Murgul Bakır Fabrikası İzabe Tesisi Bacalarından Çıkan Hava Kirleticilerin İnsan Sağlığına Etkisi, Ekoloji ve Çevre Dergisi, Sayı:7, 30-33, İzmir 1993.

 

(20)      TÜRKER, M.F., Orman Yolları Yapımının Ekonomik ve Yönetsel Açıdan İncelenmesi, 36 s., KTÜ Orman Fakültesi Dergisi, Trabzon 1988.

 

ULUSAL MESLEKİ DERGİ, TEKNİK BÜLTEN VB. SÜRELİLERDE (PERİYODİKLERDE) YAYINLANAN MAKALELER

 

(1)          DURUSOY, İ., TÜRKER, M.F., Sürdürülebilir Orman Yönetimi Ölçüt ve Göstergeleri ile Sertifikalandırma Açısından Türkiye Ormancılığının Sosyo-Ekonomik Boyutlarının Görünümü, Kırsal Çevre Yıllığı 2007, 12-25, ISSN 1303-9334, Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği, Ankara, 2007.

 

(2)          TÜRKER, M.F., Orman Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetimi Sürecinde Ormancılık Sektörü, Orman Köylüleri ve Orman Köyü Kalkındırma Kooperatifleri ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4773 Sayılı İş Güvencesi Kanununun Muhtemel Etkileşimi, Orman Mühendisliği Dergisi, ISSN 1301-3572, Yıl:40, Sayı:5-6, 23-32, 2003.

 

(3)          ÖZTÜRK, A., TÜRKER, M.F., Devlet Orman İşletmelerinde Orman Değerinin Ortaya Konması, Orman ve Ekonomi, Yıl 2, Sayı 7, 2-6, Ocak-Şubat 2003.

 

(4)          TÜRKER, M.F., ÖZTÜRK, A. ve PAK, M., DURUSOY, İ., Orman Kaynağından Geleneksel ve Çağdaş Yararlanma Şekilleri: Dünya ve Ülkemizdeki Durum, Kırsal Çevre Yıllığı 2002, 30-56, ISSN 1303-9334, Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği, Ankara, 2002.

 

(5)          TÜRKER, M.F.,ÖZTÜRK, A., PAK, M., DURUSOY, İ., Orman Genel Müdürlüğü Yeniden yapılanma ve Norm Kadro Araştırma Projesi’ne İlişkin Olarak Kapsam, Önem ve Önceliğine Bakılmaksızın Yapılan Genel Değerlendirmeler, Orman Mühendisliği dergisi, ISSN 1301-3572, Yıl 39, Sayı 6, 22-32, Haziran 2002.

 

(6)          ÖZTÜRK, A. ve TÜRKER, M.F., Devlet Orman İşletmelerinde Amaç ve Strateji Tayini, Orman ve Av Dergisi,Yıl:76, Sayı:2001/6, Cilt:78, 13-22, 2001.

 

(7)          ÖZTÜRK, A., TÜRKER, M.F., Orman İşletmeciliği Fonksiyonlarının Ülkemiz Ormancılığı Açısından Değerlendirilmesi, Orman Müh. Dergisi, Yıl:37, Sayı:10, 5-11, Ekim 2000.

 

(8)          AYAZ, H., TÜRKER, M.F., 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Değiştirilmesi Hakkında KTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Orman Ekonomisi Anabilim Dalı’nın Görüşleri, Orman Müh. Dergisi, Yıl:35, Sayı:12, 26-27, Aralık 1998.

 

(9)          YALINKILIÇ, M.K.,  TÜRKER, M.F., Orman Köylüleri İçin Bir Gelir Kaynağı:Kültür Mantarı İşletmeciliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Çiftçi ve Köy Dergisi, Sayı:124, 20-23, Ankara 1995.

 

(10)      TÜRKER, M.F., Devlet Ormanlarından Odun Hammaddesinin Yakacak Odun Amacıyla Tüketilmesinin Nedenleri (Maçka Devlet Orman işletmesi Örneği), Orman Müh. Der., Sayı:4, 23-28, Ankara 1993.

 

(11)      TÜRKER, M.F., Çaykara İlçesinin Sosyo-Ekonomik Yapısı, Çaykaralılar Dergisi, Sayı:3, 11-12, İstanbul 1993.

 

(12)      TÜRKER, M.F., TÜRKER, H. R., Orman Köylüleri İçin Alternatif Bir Gelir Kaynağı:Arıcılık,  Orman Dergisi, Sayı:22, 28-34, Ankara 1993.

 

(13)      TÜRKER, M.F., Devlet Ormanlarından Odun Hammaddesinin Yakacak Odun Amacıyla Tüketilmesi Probleminin Çözüm Yolları, Ekoloji ve Çevre Dergisi, Sayı:5, 5-8, İzmir 1992.

 

(14)      TÜRKER, M.F., Orman Yolları Reorganizasyonunun Yasal Çerçevesi, Orman Müh. Dergisi,  Sayı:9, 21-22, Ankara 1991.

 

(15)      NUHOĞLU, Y., TÜRKER, M.F. ve VAR, M., Çevre Kirliliği ve Ekosistemlerin Ölümü,  Tabiat ve İnsan Dergisi, Sayı:3, 27-30, Ankara 1990.

 

(16)      TÜRKER, M.F., Ormancılık Sektörünün Ülke Ekonomisi İçindeki Yeri, Orman Müh. Dergisi,  Sayı:9, 42-46, Ankara 1990.

 

(17)      TÜRKER, M.F., OGM Döner Sermayesi ve Orman İşletmeciliği, Ekonomi ve Muhasebe Dergisi, Sayı:59, 4-7, Ankara 1990.

 

(18)      GAVCAR, E., TÜRKER, M.F., Defne Üretimi ve İhracatı, Fidan Dergisi,  Sayı:29-30, 11-14, Ankara 1990.

 

(19)      TÜRKER, M.F., Ormancılığımıza Kazandırılan Yeni Kavramlar, Fidan Dergisi,  Sayı:28, 11-12, Ankara 1990.

 

(20)      TÜRKER, M.F., Orman ve Endüstri Arasındaki İlişkiler, Fidan Dergisi,  Sayı:16, 18-20, Ankara 1990.

 

(21)      TÜRKER, M.F., Orman İşletmeciliğinde Üretim Faaliyetleri, Orman Müh. Dergisi,  Sayı:12, 26-33, Ankara 1989.

 

(22)      TÜRKER, M.F., Dünü ve Bugünü ile Orman Ana Tamirhaneleri, Orman Müh. Dergisi, Yıl:25, Sayı:11, 19-22, Ankara 1988.

 

(23)      TÜRKER, M.F. ve YÜKSEK Ö., Erozyon ve Ekonomik Analizi, Orman Müh. Dergisi, Sayı:10, 16-19, Ankara 1989.

 

(24)      TÜRKER, M.F., Orman Yolları Faaliyetlerinde Yönetim ve Organizasyon, Orman Müh. Dergisi, Sayı:8, 16-18, Ankara 1989.

 

(25)      TÜRKER, M.F., Ormancılık ve Tarım Arasındaki İlişkiler, Orman Müh. Dergisi, Sayı:7, 6-8, Ankara 1989.

 

(26)      TÜRKER, M.F., Reorganizasyon ve Orman Yolları, Orman Müh. Dergisi, Yıl:24, Sayı:9, 41-45, Ankara 1987.

 

(27)      TÜRKER, M.F., Halkla İlişkiler ve Ormancılık, Orman Müh. Dergisi, Yıl:24, Sayı:6, 17-21,  Ankara 1987.

 

 

 

Son Haberler

 05.06.2020 tarihi itibari ile bilimlik (akademik) birikim özet dosyamız güncellenmiş bulunmaktadır.

 *************

Seçim Programımızın Özetine buradan ulaşabilirsiniz...

*************

AÇÜ Rektör Adayı Prof. Dr. Türker Radyo 08'e konuk oldu

 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi'nde  2008-2011 yılları arasında yürüttüğü Dekanlık görevindeki başarıları ile Artvinlilerin hafızlarına kazınarak gönüllerinde taht kuran ve 14 Ağustos 2012 tarihinde yapılacak Rektörlük Seçimi öncesinde de aday olan  Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker,  Radyo 08'in stüdyo konuğu oldu.

 8 Ağustos Çarşamba günü saat 10.30'da FM 91.00 Mhz frekansından canlı yayınlanan ve 08 Haber Gazetesi Başyazarı Sami Özçelik'in sunucuğunu yaptığı programda Artvin Çoruh Üniversitesi Rektör Adayı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker, adaylık sürecine ilişkin soruları cevaplayarak, projelerini anlattı. 

Artvin Çoruh Üniversitesi'nde ortak akılla makule ulaşmak için Rektör Adayı olan, Artvin Orman Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker,  geçtiğimiz günlerde seçim programını “Ortak Akıl ile Artvin Çoruh Üniversitesi'nde Makule Programı” adı altında kitap haline getirdi.

3 yıllık Dekanlık görevi süresince Artvin Orman Fakültesi'ni, Artvin Çoruh Üniversitesi'nin parlayan yıldızı haline getiren ve 20-22 Mayıs 2010 tarihlerinde III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi'nin Artvin ilinde düzenlenmesinde emeği geçen AÇÜ Rektör Adayı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker'in, konuk olduğu radyo programı www.08haber.com internet sitesinden de canlı olarak dinlenebildi.

Söyleşiyi dinleyebilmek için tıklayınız...

 *************

"ORTAK AKIL İLE ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİNDE MÂKULE" adlı seçim programımızın son halini ihtiva eden kitapçığı basılmıştır (30 Temmuz 2012).

Aynı ada sahip olan seçim programımız, bu ağ sayfamızda yayınlanarak öğretim üye ve yardımcılarımızın e-mektup adreslerine yollanıp değerlendirmelerine tabi tutulmuş ve neticede ortak akıl ile ürettiğimiz seçim programımızın son haline ulaşılmıştır.

*************

BASIN AÇIKLAMASI

(12 Temmuz 2012)

Saygıdeğer Basın Mensupları,

Bilindiği üzere, 16 Haziran 2012 tarihinde Artvin’de yapmış olduğumuz kahvaltılı basın toplantısı ile, 09.08.2012 tarihinde Artvin Çoruh Üniversitesinde yapılacak “Rektör Adaylarını Belirleme Seçimleri”ne, rektör adayı olarak katılacağımızı aracılığınızla kamuoyuna duyurmuştuk.

Yine aynı toplantıda, “Ortak Akıl İle Artvin Çoruh Üniversitesi’nde Makule” adlı seçim programımızı da sizlere kitapçık ve sunu araçları yardımı ile sunmuş ve toplantıyı soru-cevap faslı ile, etkin ve verimli bir şekilde tamamlamıştık.

Artvin Çoruh Üniversitesi’ne ve Artvin’e kazanç sağlayacağına inandığımız ve AÇÜ Orman Fakültesi’nde ibadet aşkı ile ürettiklerimizi, bu sefer de üniversite düzeyinde gerçekleştirmek için çıktığımız bu yolda, hassas gayretlerimizi sürdürmekteyiz.

Rektörlük süreci bilindiği üzere; ilk basamakta yrd. doç., doç. ve prof. unvanlı üniversite öğretim elemanlarının oylaması ile belirlenen ve sıralanan altı adayın, ikinci aşamada Yükseköğretim Kurulu’nda adayların mülakata katılması neticesinde üçe düşürülmesi ve son aşamada da Cumhurbaşkanlığı makamının üç adaydan birini ataması ile, yönetilmektedir.

Bu süreçte seçimlerin demokratik, adil ve ahlaki (etik) ilkelere uygun olarak yaşanması için, seçimlere altı ay kala seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olan öğretim üyesi alımına çıkılmamakta ve YÖK de geliştirdiği teamül ile buna izin vermemektedir.

Hal böyle olmakla birlikte, seçimlere sadece 33 gün kala, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü’nün “14 yeni seçmen” anlamına da gelen on dört yardımcı doçent ilanına çıkması, “9 Ağustos”ta yapılacak seçimlere gölge düşürme intibaı vermiş, seçimlerin adil ve ahlaki (etik) bir iklimde yapılması hususunu örselemiş ve halihazırdaki 80 öğretim üyesi rakamı düşünüldüğünde, seçmen sayısında % 18 oranındaki bir çırpıdaki bu artış ile, seçimin eşit şartlarda sağlıklı bir yarış olması niteliğini zedelemiştir.

Şartlar ne olursa olsun, AÇÜ’ye ve Artvin’e ibadet aşkı ile hizmet etme arzumuzdan, yola çıktığımız ilk günkü gibi, Allah’ın izni ile hiçbir şey kaybetmiş değiliz.

En yakın iç paydaş olan AÇÜ’nün kıymetli öğretim üyelerine ve en yakın dış paydaş olan cefakâr Artvin halkına, sivil toplum kuruluşlarına ve kamuoyunun takdirlerine saygı ile arz ederim. 12.07.2012

 Prof. Dr. Mustafa Fehmi TÜRKER

 AÇÜ Rektör Adayı

 

 

 *************

BASIN TOPLANTIMIZ

16.06.2012 Cumartesi saat 10:30'da Artvin ili yazılı, sözlü ve görüntülü basın mensuplarına, ortak akıl ile Artvin Çoruh Üniversitesi'nde makule programımızı sunarak rektör adaylığımızı, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü yanı Varyant Lokantasında kahvaltılı basın toplantısında seçim programını kitapçık, bilgisayar sunusu ve soru cevap faslı yardımı ile açıklamış bulunmaktayız.

Basın toplantımıza, yerel ve yaygın basın kuruluşlarından olan TRT, Anadolu Ajansı, Artvin Gazeteciler Derneği, İHA, Show Tv, Çay Tv, 08 Haber, Artvin Post Gazetesi, Kafkas Sarp Gazetesi, Artvin Faal Gazeteciler Derneği, Serhad Artvin Gazetesi, Demokrat Çoruh Gazetesi, Dost Artvin Gazetesi ve Borçka 7 Mart Gazetesi'nin içinde yer aldığı muhabirler ve basın çalışanları katılmıştır.

Resimler için tıklayınız.

Seçim programımız açıklandı. Tam metne ulaşmak için tıklayınız.

Online Olanlar

We have 11 guests and no members online