IMG_3513.png

DANIŞMANLIĞINI YAPTIĞIM DÖRDÜNCÜ DOKTORA TEZİ KTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ’NDE TAMAMLANDI

KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı’nda danışmanlığını yürüttüğüm ve Öğr. Gör. Canan YILMAZ tarafından hazırlanan, 20.01.2017 tarihinde KTÜ Orman Fakültesi Ahmet Şener Dersliğinde 10:00-11:40 saatleri arasında sunulan ve soru cevap faslı ile tartışması da yapılan “Türkiye’de Orman Mühendisliği Meslek Ahlakı İlke ve Kurallarının Belirlenmesi ve Algılama Seviyelerinin Ölçülmesi” adlı doktora tezine; Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyesi Sayın Prof. Dr. İsmet DAŞDEMİR,  KTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Sayın Doç. Dr. Abdülkerim DAŞTAN, AÇÜ Orman Fakültesi öğretim üyesi Sayın Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK ve KTÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Yrd. Doç. Dr. Hüseyin AYAZ tarafından “hakem heyeti üyesi” sıfatı ile katkı konulmuştur. Anılan doktora tezi savunmasına dinleyici olarak, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Dairesi Başkanı (E) Sn. Şükrü ÖZTÜRK ve Avrasya Üniversitesi İİBF öğretim üyesi Sn. Prof. Dr. Hasan ÖZYURT da katılmış ve tez sunumu sonrası yapılan değerlendirmelere katkıda bulunmuşlardır.

2. ORMAN VE SU ŞURASI HAZIRLIK TOPLANTISI (ANKARA) ve DOKAP BÖLGESİ TARIMSAL ARAŞTIRMA PROJELERİ TANITIM TOPLANTISI VE ÇALIŞTAYINA (GİRESUN) KATILIM

2017 yılında ikincisi yapılacak olan "Orman ve Su İşleri Şurası" için yapılan ikinci hazırlık toplantısına, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMPGM)'nün davetlisi olarak, Ankara'da Orman ve Su İşleri Bakanlığı DKMPGM Toplantı Salonunda 4 Ocak 2017 tarihinde katılımda bulunulmuştur. Toplantıda, tarafımıza DKMPGM'nce daha önce ulaştırılan "Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistem Hizmetlerinin Geri Ödenmesi Alt Çalışma Öbeği" odaklı şura çalışma taslağı üzerinde bu satırların yazarının yaptığı eklemelerle geliştirilmiş olan metin üzerinde, şura alt çalışma takımının diğer üyelerince yapılan tartışmalarla teşkil edilmiş olan metin, DKMPGM bünyesinde oluşturulan diğer çalışma öbeği temsilcilerinin de değerlendirmesine sunularak, şura toplantısına esas olan metin çıktısı elde edilmiştir.

 Öte yandan, 11.01.2017 tarihinde Giresun'da T.C. Kalkınma Bakanlığı Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) himayesinde gerçekleştirilmiş olan "DOKAP Bölgesi Tarımsal Araştırma Projeleri Tanıtım Toplantısı ve Çalıştayı"na Karadeniz Teknik Üniversitesi temsilcisi olarak tarafımızdan katılım sağlanmış bulunmaktadır.

Toplantıda, açılış konuşmaları, projeler hakkında genel bilgi, DOKAP Bölgesi Organik Tarım Havzalarının Belirlenmesi Araştırma Projesi Sunumu, DOKAP Bölgesi Tarımsal Üretim ve Tarımsal Sanayi Yatırım Potansiyeli Araştırma Projesi Sunumu oturumları tarafımızdan takip edilmiştir. Sonrasında DOKAP Bölgesinde Tarımsal Sanayi ve Tarımsal Üretim Yapısının GZFT (Güçlü, Zayıf, Fırsat ve Tehdit) Çözümlemesinde, "Güçlü" masasında çalışılmış ve masa sözcüsü olarak diğer masa öbek mensuplarına tarafımızdan sunumlar yapılmıştır. Gün sonunda da, DOKAP Başkanınnca yapılan değerlendirme ve kapanış toplantısına da katılımda bulunulmuştur.

 

ORMANCILIK İŞLETME EKONOMİSİ KAPSAMINDA FIRSAT DERSLERİ YAPILDI

30.12.2016 Cuma günü 9-12:00 ve 14-18:00 saatleri arasında Orman Endüstri Mühendisliği binasında yer alan Sedir dersliğinde Fırsat Dersleri yapıldı. 3 oturumda gerçekleştirilen dersin ilk oturumunda Ormancılık İşletme Ekonomisi dönem sonu sınavına ilişkin soru çözümleri gerçekleştirildi. 2. Oturumda Ormancılık İşletme Ekonomisi Dersi Kapsamında Edinilen Arazi Tecrübelerinin Resimler Yardımıyla Aktarımı” adlı sunu öğrencilerle paylaşıldı. Fırsat derslerinin son oturumunu oluşturan 3. oturumda ise “OGM’nin Kurum Amaçlarına Ulaşmasında Sosyo-Ekonomik Kapsamlı Yaşadığı Darboğazlar Nelerdir?” sorusu DYGU yöntemi yardımıyla çözülmeye çalışılmıştır. Bu uygulamada öncelikle sınıfta yer alan öğrenciler, 5 öbeğe ayrılmış, bu öbekler kendilerine öbek isimi, başkan, yazman ve sözcü seçmişlerdir. Bununla birlikte, her öbek verilen soruya ilişkin en az 7 tane darboğaz belirleyerek ders sorumlusu ve diğer öbeklere sözcüleri ile bu darboğazları aktarmışlardır. Son olarak, ders sorumlusu tüm öbekler tarafından belirlenen darboğazları değerlendirmiş ve diğer öbeklerden farklı darboğazları belirlediği için YEŞİL PENCERE ÖBEĞİ 1. seçilmiştir.

KAYI ÖBEĞİ: Başkan: Atilla IŞIK

Yazman: Fatih CONOŞOĞLU

Sözcü: Taha ALBAYRAK

Üye Sayısı: 15

 

MAHLEP ÖBEĞİ: Başkan: Harun TAŞAN

Yazman: Veysel TOPAL

Sözcü: Enes AKGÜN

Üye Sayısı:17

 

 

ÖTÜKEN ÖBEĞİ: Başkan: Sultan Büşra KÖKLÜ

Yazman: İmran ALÇI

Sözcü: Yaşar AKTAŞ

Üye Sayısı: 18

 

 

YEŞİL PENCERE ÖBEĞİ: Başkan: Can ALKIŞ

Yazman: Ayşenur DAŞDAN

Sözcü: Mehmet ORAL

Üye Sayısı: 19

 

 

ERGUVAN ÖBEĞİ: Başkan: Tuğçe İrem ABAKOZ

Yazman: Büşra YÜKSEL

Sözcü: Eda MACİT

Üye Sayısı: 23

 

 

 

DANIŞMANLIĞINI YAPTIĞIM ONUNCU YÜKSEK LİSANS TEZİ KTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ’NDE TAMAMLANDI

KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı’nda danışmanlığını yürüttüğüm ve Arş. Gör. Emine Nur YEŞİLYURT tarafından hazırlanan, 29.12.2016 tarihinde KTÜ Orman Fakültesi Ahmet Şener Amfisinde 11:20-12:40 saatleri arasında sunulan ve soru cevap faslı ile tartışması yapılan “Orman Genel Müdürlüğü ve Bağlı Taşra Kuruluşlarının Ekonometrik Yöntemler Yardımıyla İktisadi Çözümlemesi” adlı yüksek lisans tezine, KTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Sayın Prof. Dr. Rahmi Yamak ve AÇÜ Orman Fakültesi öğretim üyesi Sayın Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK tarafından “hakem heyeti üyesi” sıfatı ile katkı konulmuştur.

 

KASTAMONU’DA YAPILAN ULUSLARARASI ORMANCILIK SEMPOZYUMUNA KATILIM

7-10.2016 tarihleri arasında Kastamonu şehrinde düzenlenen Uluslararası Ormancılık Sempozyumuna, Öğr. Gör. Canan YLMAZ, Arş. Gör. Emine Nur YEŞİLYURT ve Arş. Gör. Elif BERKER ile ortaklaşa hazırlanan iki sözlü sunum ve bir askı bildiri ile katılmış bulunmaktayız.

Sempozyumun ilk günü ilk oturumda Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK, Arş. Gör. İnci Zeynep AYDIN ve Arş. Gör. Ufuk DEMİRCİ ile ortaklaşa hazırladığımız “Examination of Protected Areas in Turkey in the Context of National Forestry Program” adlı çalışmamız Arş. Gör. İnci Zeynep AYDIN tarafından sunulmuştur.

 Sempozyumun 2. Günü ilk oturumunda Arş. Gör. Emine Nur YEŞİLYURT ile ortaklaşahazırladığımız “Economics and İndustry of Non-Wood Forest Products in Turkish Forestry”adlı çalışma Arş. Gör. Emine Nur YEŞİLYURT tarafından sunulmuştur.

 Bununla birlikte, 3. Gün Öğr. Gör. Canan YLMAZ, Arş. Gör. Emine Nur YEŞİLYURT ve Arş. Gör. Elif BERKER ile ortaklaşa hazırladığımız; “Examination of Objective and Strategies of The Turkish Forestry Sector within The Basis of Development Plans” adlı askı bildiri Arş. Gör. Elif BERKER tarafından sunulmuştur.

 

Yine aynı gün oturum başkanı olarak görev yaptığım 2. oturumda Öğr. Gör. Canan YLMAZ ve Arş. Gör. Emine Nur YEŞİLYURT ile ortaklaşa hazırladığımız “Resolution of Turkish Forestry’s Non-Wood Forest Products Management Issues With The Root Problem Approach”  adlı çalışmamızın sunumu Öğr. Gör. Canan YLMAZ tarafından gerçekleştirilmiştir.

 

Diğer taraftan, Sempozyumun son günü yapılan kapanış oturumunda, Kastamonu Orman Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ömer KÜÇÜK, İstanbul Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nusret AS ve tarafımdan kapanış konuşması yapılmıştır.

 

 

 

ORMAN İKTİSATÇISI UZMANI OLARAK DANIŞMANLIĞINI YAPTIĞIMIZ "TÜRKİYE ORMAN KÖYLERİNİN SOSYO-EKONOMİK ETÜDÜ" ADLI ULUSLARARASI PROJE TAMAMLANDI

Dünya Bankası'nca desteklenen ve TC Orman Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) için yapılan ve Orman İktisatçısı Uzmanı olarak danışman olduğumuz, "Türkiye Orman Köylerinin Sosyo-Ekonomik Çözümlemesi" adlı uluslararası proje; tamamlanmış, Dünya Bankası ve OGM tarafından kabul edilmiş ve 09.09.2016 tarihi itibariyle de yayınlanmış bulunmaktadır.

 Türkiye Orman Köylerinin refah düzeyi-göç ilişkisini ortaya koymak ve bu köylerinin iktisaden kalkınmasını sağlayacak siyasetler üretmek amacıyla orman köyleri ve köylüleri hakkında sosyo-ekonomik bulgular elde etmek, bu bulgulara dayalı yorumlar-çözümlemeler de üreten bu projeye, orman iktisatçısı danışman-uzmanı sıfatıyla; sormacaların inşası, uygulanması yöntemi, elde edilen tüm bulguların çözümlenmesi-yorumuna tarafımızdan katkı konulmuştur. Son tahlilde de proje sonuç raporunun; yönetici özeti ve nihai raporu da tarafımızdan kaleme alınmıştır.

Son Haberler

 05.06.2020 tarihi itibari ile bilimlik (akademik) birikim özet dosyamız güncellenmiş bulunmaktadır.

 *************

Seçim Programımızın Özetine buradan ulaşabilirsiniz...

*************

AÇÜ Rektör Adayı Prof. Dr. Türker Radyo 08'e konuk oldu

 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi'nde  2008-2011 yılları arasında yürüttüğü Dekanlık görevindeki başarıları ile Artvinlilerin hafızlarına kazınarak gönüllerinde taht kuran ve 14 Ağustos 2012 tarihinde yapılacak Rektörlük Seçimi öncesinde de aday olan  Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker,  Radyo 08'in stüdyo konuğu oldu.

 8 Ağustos Çarşamba günü saat 10.30'da FM 91.00 Mhz frekansından canlı yayınlanan ve 08 Haber Gazetesi Başyazarı Sami Özçelik'in sunucuğunu yaptığı programda Artvin Çoruh Üniversitesi Rektör Adayı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker, adaylık sürecine ilişkin soruları cevaplayarak, projelerini anlattı. 

Artvin Çoruh Üniversitesi'nde ortak akılla makule ulaşmak için Rektör Adayı olan, Artvin Orman Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker,  geçtiğimiz günlerde seçim programını “Ortak Akıl ile Artvin Çoruh Üniversitesi'nde Makule Programı” adı altında kitap haline getirdi.

3 yıllık Dekanlık görevi süresince Artvin Orman Fakültesi'ni, Artvin Çoruh Üniversitesi'nin parlayan yıldızı haline getiren ve 20-22 Mayıs 2010 tarihlerinde III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi'nin Artvin ilinde düzenlenmesinde emeği geçen AÇÜ Rektör Adayı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker'in, konuk olduğu radyo programı www.08haber.com internet sitesinden de canlı olarak dinlenebildi.

Söyleşiyi dinleyebilmek için tıklayınız...

 *************

"ORTAK AKIL İLE ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİNDE MÂKULE" adlı seçim programımızın son halini ihtiva eden kitapçığı basılmıştır (30 Temmuz 2012).

Aynı ada sahip olan seçim programımız, bu ağ sayfamızda yayınlanarak öğretim üye ve yardımcılarımızın e-mektup adreslerine yollanıp değerlendirmelerine tabi tutulmuş ve neticede ortak akıl ile ürettiğimiz seçim programımızın son haline ulaşılmıştır.

*************

BASIN AÇIKLAMASI

(12 Temmuz 2012)

Saygıdeğer Basın Mensupları,

Bilindiği üzere, 16 Haziran 2012 tarihinde Artvin’de yapmış olduğumuz kahvaltılı basın toplantısı ile, 09.08.2012 tarihinde Artvin Çoruh Üniversitesinde yapılacak “Rektör Adaylarını Belirleme Seçimleri”ne, rektör adayı olarak katılacağımızı aracılığınızla kamuoyuna duyurmuştuk.

Yine aynı toplantıda, “Ortak Akıl İle Artvin Çoruh Üniversitesi’nde Makule” adlı seçim programımızı da sizlere kitapçık ve sunu araçları yardımı ile sunmuş ve toplantıyı soru-cevap faslı ile, etkin ve verimli bir şekilde tamamlamıştık.

Artvin Çoruh Üniversitesi’ne ve Artvin’e kazanç sağlayacağına inandığımız ve AÇÜ Orman Fakültesi’nde ibadet aşkı ile ürettiklerimizi, bu sefer de üniversite düzeyinde gerçekleştirmek için çıktığımız bu yolda, hassas gayretlerimizi sürdürmekteyiz.

Rektörlük süreci bilindiği üzere; ilk basamakta yrd. doç., doç. ve prof. unvanlı üniversite öğretim elemanlarının oylaması ile belirlenen ve sıralanan altı adayın, ikinci aşamada Yükseköğretim Kurulu’nda adayların mülakata katılması neticesinde üçe düşürülmesi ve son aşamada da Cumhurbaşkanlığı makamının üç adaydan birini ataması ile, yönetilmektedir.

Bu süreçte seçimlerin demokratik, adil ve ahlaki (etik) ilkelere uygun olarak yaşanması için, seçimlere altı ay kala seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olan öğretim üyesi alımına çıkılmamakta ve YÖK de geliştirdiği teamül ile buna izin vermemektedir.

Hal böyle olmakla birlikte, seçimlere sadece 33 gün kala, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü’nün “14 yeni seçmen” anlamına da gelen on dört yardımcı doçent ilanına çıkması, “9 Ağustos”ta yapılacak seçimlere gölge düşürme intibaı vermiş, seçimlerin adil ve ahlaki (etik) bir iklimde yapılması hususunu örselemiş ve halihazırdaki 80 öğretim üyesi rakamı düşünüldüğünde, seçmen sayısında % 18 oranındaki bir çırpıdaki bu artış ile, seçimin eşit şartlarda sağlıklı bir yarış olması niteliğini zedelemiştir.

Şartlar ne olursa olsun, AÇÜ’ye ve Artvin’e ibadet aşkı ile hizmet etme arzumuzdan, yola çıktığımız ilk günkü gibi, Allah’ın izni ile hiçbir şey kaybetmiş değiliz.

En yakın iç paydaş olan AÇÜ’nün kıymetli öğretim üyelerine ve en yakın dış paydaş olan cefakâr Artvin halkına, sivil toplum kuruluşlarına ve kamuoyunun takdirlerine saygı ile arz ederim. 12.07.2012

 Prof. Dr. Mustafa Fehmi TÜRKER

 AÇÜ Rektör Adayı

 

 

 *************

BASIN TOPLANTIMIZ

16.06.2012 Cumartesi saat 10:30'da Artvin ili yazılı, sözlü ve görüntülü basın mensuplarına, ortak akıl ile Artvin Çoruh Üniversitesi'nde makule programımızı sunarak rektör adaylığımızı, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü yanı Varyant Lokantasında kahvaltılı basın toplantısında seçim programını kitapçık, bilgisayar sunusu ve soru cevap faslı yardımı ile açıklamış bulunmaktayız.

Basın toplantımıza, yerel ve yaygın basın kuruluşlarından olan TRT, Anadolu Ajansı, Artvin Gazeteciler Derneği, İHA, Show Tv, Çay Tv, 08 Haber, Artvin Post Gazetesi, Kafkas Sarp Gazetesi, Artvin Faal Gazeteciler Derneği, Serhad Artvin Gazetesi, Demokrat Çoruh Gazetesi, Dost Artvin Gazetesi ve Borçka 7 Mart Gazetesi'nin içinde yer aldığı muhabirler ve basın çalışanları katılmıştır.

Resimler için tıklayınız.

Seçim programımız açıklandı. Tam metne ulaşmak için tıklayınız.

Online Olanlar

We have 5 guests and no members online