res1.png

KTÜ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ PROGRAMI KAPSAMINDA DOKTORA TÖRENİNE KATILIM

Üniversitemizin 62. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla 23. 05. 2017 tarihinde, Prof. Dr. Osman TURAN Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen tören kapsamında doktora eğitimlerini tamamlayanlara diplomaları takdim edilmiştir. Anılan törene danışmanlığını yaptığım doktora tezini tamamlayan öğrencim Öğr. Gör. Dr. Canan YILMAZ ile katılım gösterilmiştir.

 

 

2. ORMANCILIK VE SU ŞURASINA "ŞURA ÜYESİ VE KOMİSYON BAŞKANI OLARAK" KATILIM VE KATKI

05-07 Mayıs 2017 tarihleri arasında Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen ve " Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlı kuruluşların stratejik amaç ve hedeflerini gözeterek belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulama ve izlemeye dair danışmanlık (meşveret) yapmak" amacıyla 300 üye ve 200 katılımcı olarak toplam 500 kişinin katıldığı ve 101 kararın alındığı "2. Orman ve Su İşleri Şurası"nda, belirlenen 5 komisyondan biri olan "Doğa Koruma ve Biyolojik Çeşitlilik" Komisyonunda "başkan" olarak görev alınmıştır.

 Başkanlığını yaptığımız anılan komisyonda; her biri 1.5 saat süren toplam altı adet toplantı yapılarak, şura genel kurulu ön hazırlık çalışmaları ile hazırlanan 17 karar şekil ve içerik olarak olgunlaştırılmış ve toplam 6 adet ilave karar daha alınarak, kararlarda % 30 oranında artış sağlanmıştır. Neticede, başkanlığını deruhte ettiğimiz "Doğa Koruma ve Biyolojik Çeşitlilik Komisyonu"nda, alınan toplam 23 karar şura genel kuruluna sunulmuş ve her bir karar da oy birliği ile kabul edilmiştir. Şura genel kurulunda komisyonumuz çalışmaları neticesinde ortaya çıkan kararlara dair sadece bir değişiklik önergesi teklifi de, genel kurulda verilen konuşma hakkımız sonrasında, komisyon görüşümüze koşut olarak üyelerce reddedilmiştir.

2. ORMANCILIK VE SU ŞURASI DOĞA KORUMA VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK KOMİSYONU ŞURA KARARLARI

1-      Biyolojik çeşitliliğin korunmasını ve sürdürülebilirliğini sağlayacak politika ve stratejilerin, kalkınma plan ve programlarına entegre edilmesi,

2-      Genetik kaynakların ve bağlantılı geleneksel bilginin kayıt altına alınması ve genetik kaynaklarımızın ülke ekonomisine kazandırılması,

3-      Biyokaçakçılığa maruz kalabilecek türler ile ilgili DNA barkod veri tabanı oluşturulması,

4-      Ada ve adacıkların sürdürülebilir yönetim planlarının oluşturulabilmesi için bu alanların biyolojik çeşitlilik envanterinin çıkarılması,

5-      Ulusal Biyolojik Çeşitlilik bilgi sisteminin tek çatı altında toplanması hususunda ilgili kurum ve paydaşlarla çalıştay düzenlenmesi,

6-      Tabii ekosistemi, ekonomiyi ve sağlığı tehdit eden istilacı yabancı türlerin denetim altına alınması konusunda gerekli çalışmaların hayata geçirilmesi, 

7-      Tabii hayatı fotoğrafla konu edecek fotoğrafçılara; yaban hayatı, yaban hayatı fotoğrafçılığı ve etiği konusunda eğitim verilmesi,

8-      Yenilenebilir enerji ve madencilik faaliyetlerinde ekosistem değerlendirme ve takip süreçlerine ilişkin mevcut formatların, sektörlere özgü izleme ve değerlendirme rehberlerine dönüştürülmesi,

9-      Biyoçeşitlilik izleme çalışmalarına süreklilik kazandırılarak kurumsal kapasitenin geliştirilmesinin ardından, daimî gözlem istasyonları kurularak habitat erken uyarı sistemi ile değişimlerin izlenmesine başlanılması,

10-  Devam eden Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi (UBENİS) programında, literatür düzeyinde çalışılan tohumsuz bitkiler ve omurgasız hayvanların arazi çalışmalarına dayalı envanterinin başlatılması.

11-  Canlı grupları için Ulusal Kırmızı Listeler’ in hazırlanması çalışmalarına kurumun hali hazırda yürüttüğü iller temelindeki Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter çalışmaları sonrasında başlanılması

12-  Korunan alanların etkin bir şekilde yönetilmesi maksadıyla bu alanların tespit, tescil, ilan ve yönetiminin tek bir kurumsal çatı altında toplanması için çalışmalar yapılması,

13-  Mevcut korunan alan statülerinin yeniden değerlendirilerek korumada öncelikli ekosistem tiplerinin belirlenmesi ve yeni ilan edilecek korunan alanlarda temsil edilmeyen ekosistemlere öncelik verilmesi,

14-  İlk ve orta öğretimde tabiatın ve korunan alanların tanıtılması ve korunması ile ilgili eğitim verilmesi hususunda Milli Eğitim Bakanlığı ile sözleşme yapılması,  

15-  Korunan alanların kaynak değerlerine  olabilecek tehditleri en aza indirecek kararlar ve politikalar içeren, “Ekoturizm Stratejisi ve Eylem Planı”nın hazırlanması,

16-  Sürdürülebilir ilkeler çerçevesinde korunan alanlarda yapılacak turizm çalışmalarında öncelikle o yörede yaşayan yöre halkının süreçlere faal katılımının sağlanması ve gelir getirici faaliyetler ile bu kesimin sosyo-ekonomik açıdan desteklenmesinin sağlanması,

17-  Ekolojik açıdan kritik durumda olan tescilli sulak alanların tespit edilerek, iyileştirilmeye yönelik araştırma ve uygulamaların başlatılması,

18-  Korunan alanlarda rekreasyonel kullanımların olduğu kesimlerin saptanması, planlama ve uygulama adımlarının tanımlandığı “Rekreasyon Plan Mevzuatı”nın hazırlanması,

19-  Kayıt dışı avcılığın önlenmesi, genel ve devlet avlaklarının yönetimi, av silahlarının ruhsatlandırılması ve av turizmi ile alakalı çalıştay düzenlenmesi,

20-  Yaban hayatının ve yaşama alanlarının araştırılması, izlenmesi ve korunması konularında akademik kuruluşlar, araştırma kurumları ve ilgili STK’lar ile ortak çalışmalar yürütülmesi,

21-  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın “Tek Pencere Sistemi ” ile, CITES veri tabanının entegre edilmesi,

22-  Habitat parçalanmalarına neden olan faaliyetlerin etkisini azaltıcı, habitat sürekliğini sağlayacak projelerin yaygınlaştırılması,

23-  Doğa Koruma ve Milli Parklar faaliyetleri ile ilgili yürütülen çalışmalar noktasında norm kadrolarının belirlenmesi, personel yetersizliğinin giderilmesi ile merkez ve taşra teşkilatının personel özlük haklarının iyileştirilmesi,

 2. ORMANCILIK VE SU ŞURASI DOĞA KORUMA VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK KOMİSYONU ŞURA KARARLARI

 Sürdürülebilir Biyolojik Çeşitlilik Yönetimi tesis edilmelidir.

 1.  Genetik kaynakların ve bağlantılı geleneksel bilginin kayıt altına alınması, genetik kaynaklarımızın ülke ekonomisine kazandırılması,

 Strateji ve Politikalar

  Bu kaynaklardan elde edilecek ekonomik, sosyal, teknolojik ve bilimsel potansiyel faydaların ülke menfaatine kullanılmasını sağlamak amacıyla genetik kaynaklara erişim ve fayda paylaşımına ilişkin hukuki düzenlemeler yapılması,

  2.   Biyokaçakçılığa maruz kalabilecek türler ile ilgili DNA barkod veri tabanı oluşturulması,

 Strateji ve Politikalar

 ·         Hâlihazırda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (TAGEM) bünyesinde ortak çalışmalara başlanan (endemik türler öncelikli, bitkiler için) bir proje mevcuttur.

 3.      Ada ve adacıkların sürdürülebilir yönetim planlarının oluşturulabilmesi için biyolojik çeşitlilik envanterinin çıkarılması,

 Strateji ve Politikalar

 ·         Ada biyolojik çeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması için araştırma, izleme ve denetim çalışmalarının yapılması,

 ·         Ada ve adacıklarla ilgili yapılacak olan biyolojik çeşitlilik araştırmalarının maddi olarak desteklenmesi, uygulama için uzman yetiştirilmesi ve kurumlar arası eşgüdümün sağlanması ve  işbirliğinin artırılması,

 ·         Karasularımızda bulunan ada ve adacıkların hassas habitatların ve türlerin korunmasında ulusal ve uluslararası işbirliğinin arttırılması,

  4.      Biyolojik çeşitliliğin korunmasını ve sürdürülebilirliğini sağlayacak politika ve stratejilerin, kalkınma plan ve programlarına entegre edilmesi,

 Strateji ve Politikalar

 ·         Sahip olduğumuz biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilirliliğini sağlayacak politika ve stratejilerin ülke üst ölçeğinde oluşturulan kalkınma plan ve programlarına entegre edilmesi,

 ·         Bu politikalarının diğer sektör politikaları ile uyumu ele alınarak biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir yönetim yaklaşımı belirlenmesi,

  5.      Ulusal Biyolojik Çeşitlilik bilgi sisteminin tek çatı altında toplanması  hususunda ilgili kurum ve gruplarla çalıştay düzenlenmesi,

 Strateji ve Politikalar

 ·         Bu hususta ilgili kurum ve gruplarla çalıştaylar düzenlenmesi,

 ·         Veri yönetimi ve bilgi sistemi ile karar destek sistemlerinin oluşturulması,

  6.      Tabii ekosistemi, ekonomiyi ve sağlığı tehdit eden istilacı yabancı türlerin kontrol altına alınması konusunda gerekli çalışmaların hayata geçirilmesi, 

 Strateji ve Politikalar

 ·         Hem denizel hem de karasal istilacı yabancı türlerin ülkeye giriş yolları belirlenmeli, kontrol altına alınması ve yönetimi ile ilgili projelerin desteklenmesi

 ·         İstilacı yabancı türlerin tabi ekosisteme, yerli türlere, ekonomiye ve sağlığa verdiği olumsuz etkilerin belirlenmesi ve bu etkilerin ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesi için mevzuat dahil gerekli çalışmaların yapılması ve desteklenmesi

 ·         Yabancı türlerle balıklandırma yapılırken doğal ekosisteme ve yerli türlerle zarar verilmemesi için gerekli ön araştırma ve etütlerin yapılması

 7.      Tabii hayatı fotoğrafla konu edecek fotoğrafçıların yaban hayatı fotoğrafçılığı, etiği ve yaban hayatı konusunda eğitim verilmesi,

  Strateji ve Politikalar

 ·         Eğitim programının hazırlanması,

  8.      Yenilenebilir enerji ve madencilik faaliyetlerinde ekosistem değerlendirme ve takip süreçlerine ilişkin mevcut formatların sektörlere özgü izleme ve değerlendirme rehberlerine dönüştürülmesi,

 Strateji ve Politikalar

 ·         Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından koordine edilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecine aktif katılım sağlanarak tüm enerji faaliyetleri ve madencilik faaliyetleri başta olmak üzere faaliyetlerin olası çevresel risklerini en aza indirmek maksadıyla tedbir ve öneriler geliştirilmesi,

 ·         Yenilenebilir enerji projelerinin ekolojik etkilerinin belirlenmesi ve çözüm önerilerinin ortaya konmasıyla ilgili bilimsel bir değerlendirmenin nasıl yapıldığının anlatılacağı ve tartışılacağı ulusal ve/veya uluslararası uzmanların katılımıyla düzenlenen uygulamalı eğitim seminerlerinin veya sempozyumların düzenlenmesi ve yaygınlaştırılmasının sağlanması,

 ·         Yenilenebilir enerji projelerinde her başvuru kendi özelinde değerlendirilerek alana özgü ilave çalışmalar, öneriler ve önlemler geliştirilmesi,

 ·         Tüm yenilenebilir enerji ve madencilik faaliyetlerinde talep edilen izleme çalışmaları için mekânsal ve zamansal değişimleri gösterecek kılavuzlar hazırlanması geliştirilmesi (tüm ilgi gruplarının dahil olduğu bir çalıştay neticesinde)

  9.      Biyoçeşitlilik izleme çalışmalarına süreklilik kazandırılarak kurumsal kapasitenin geliştirilmesinin ardından daimi gözlem istasyonları kurularak habitat erken uyarı sistemi ile değişimlerinin izlenmesinin başlanılması,

 Strateji ve Politikalar

 ·         Yapılacak izleme çalışması ile alakalı pilot alan seçilmesi,

 ·         Seçilen alanda izleme sürecinin başlatılması,

 ·         Izleme çalışması sonucu tecrübelerin diğer alanlara yaygınlaştırılması,

 10.  Devam eden UBENİS programında literatür düzeyinde çalışılan tohumsuz bitkiler ve omurgasız hayvanların arazi çalışmalarına dayalı envanterinin başlatılması.

  Strateji ve Politikalar

 ·         Öncelikle mantarlar ve tohumsuz bitkilerin envanter çalışmalarına başlanılacaktır.

 11.  Canlı grupları için Ulusal Kırmızı Listeler’ in hazırlanması çalışmalarına kurumun hali hazırda yürüttüğü iller temelindeki Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter çalışmaları sonrası başlatılması

 Strateji ve Politikalar

 ·         Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında arazi çalışmalarına müteakip Ulusal Kırmızı Listeler’ in hazırlanmasına başlanacaktır. 

 Korunan alanların etkin yönetimi sağlanmalıdır.

 1-      Korunan alanların etkin bir şekilde yönetilmesi maksadıyla bu alanların tespit, tescil, ilan ve yönetiminin tek bir kurumsal çatı altında toplanması için çalışmalar yapılması,

 Strateji ve Politikalar

Mevzuat düzenlemesi

 2-      Mevcut korunan alan statülerinin yeniden değerlendirilerek korumada öncelikli ekosistem tiplerinin belirlenmesi ve yeni ilan edilecek korunan alanlarda temsil edilmeyen ekosistemlere öncelik verilmesi,

 Strateji ve Politikalar

 ·         Korunan alanların ilanı öncesinde kaynak değerlerin detaylı envanteri yapılmalı,

 ·         Detaylı envanter çalışmaları için bilim çevrelerinden ve STK’lardan destek alınması,

 ·         Mevcut statüler yeniden değerlendirilerek kriterlere uygun statü değişikliğine gidilmesi,

  3-      İlk ve orta öğretimde tabiatın ve korunan alanların tanıtılması ve korunması ile ilgili eğitim verilmesi hususunda Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol yapılması,  

 Strateji ve Politikalar

 ·         Korunan alanlarda tüm paydaşları içerecek gönüllülük programının teşvik edilmeli.

 ·         Eğitim modüllerinin hazırlanması,

 ·         Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol yapılması,

  4-      Korunan alanların kaynak değerlerine  olabilecek tehditleri en aza indirecek kararlar ve politikalar içeren “Ekoturizm Stratejisi ve Eylem Planı” hazırlanması,

 Strateji ve Politikalar

 ·         Sahaların taşıma kapasitelerinin belirlenmesi ve buna göre ziyaretçi yönetimi ilkelerinin oluşturulması,

 ·         Mevcut ekoturizm uygulamalarının kaynak değerlerine etkileri yönünden değerlendirilmesi, gerekli revizyonun yapılması,

 ·         Tabiat Turizmi uygulamalarının gerçekleştirilmesi,

 ·         “Ekoturizm Stratejisi ve Eylem Planı” hazırlanması,

  5 - Sürdürülebilir ilkeler çerçevesinde korunan alanlarda yapılacak turizm çalışmalarında öncelikle o yörede yaşayan yöre halkının süreçlere aktif katılımının sağlanması ve gelir getirici faaliyetler ile sosyo-ekonomik açıdan desteklenmesinin sağlanması,

 Strateji ve Politikalar

 ·         2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılan desteklemelerde korunan alanların öncelikli olması,

 ·         Alan kılavuzluğu uygulamalarının etkinliğinin arttırılması ve yaygınlaştırılması,

6-      Ekolojik açıdan kritik durumda olan tescilli sulak alanların tespit edilerek, iyileştirilmeye yönelik araştırma ve uygulamaların başlatılması,

 Strateji ve Politikalar

 ·         Kritik sulak alanlar tespit edilecektir.

 ·         Tespit edilen kritik sulak alanlara yönelik araştırmalar yapılacaktır

 7-      Korunan alanlarda rekreasyonel kullanımların olduğu kesimlerin saptanması, planlama ve uygulama adımlarının tanımlandığı “Rekreasyon Plan Mevzuatı”  nın hazırlanması,

 Strateji ve Politikalar

 ·         Mevzuat hazırlığı yapılacaktır

 Sürdürülebilir av ve yaban hayatı yönetimi sağlanmalıdır.

 Şura Kararları

 1-      Kayıt dışı avcılığın önlenmesi, genel ve devlet avlaklarının yönetimi, av silahlarının ruhsatlandırılması ve av turizmi ile alakalı çalıştay düzenlenmesi,

 Strateji ve Politikalar

 ·         Gündemi kayıt dışı avcılığın önlenmesi, genel ve devlet avlaklarının yönetimi, av silahlarının ruhsatlandırılması ve av turizmi konularından oluşan ve İlgili kurum ile kuruluşların katılımlarıyla mevcut durumun değerlendirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik sonuç raporları ve eylem planlarının hazırlanacağı çalıştay.

  2-      Yaban hayatının ve yaşama alanlarının, araştırılması, izlenmesi ve korunması konularında akademik kuruluşlar, araştırma kurumları ve ilgili STK’ lar ile ortak çalışmalar yürütülmesi,

 Strateji ve Politikalar

 ·         Yaban hayatı konusunda araştırma izinlerine teşvik ve destek vermek

 ·         Üniversite ve STK’larınca yapılacak projelere destek vermek

 ·         Üniversiteleri yaban hayatını destekleyici yüksek lisans ve doktora çalışmalarına yönlendirmek

 ·         ARGE kapsamında ormancılık araştırma enstitülerinde yapılacak projelere yaban hayatı konularında öneri vermek

 ·         Nesli tehlike altındaki türlerin korunmasına yönelik eylem planları hazırlamak ve uygulamaya koymak

 ·         Tabiatta zarar gören yaban hayvanlarının tekrar tabiata kazandırılması için Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezlerini kurmak

 ·         Yaşam alanları ve dinamiklerini izlemek maksadıyla yaban hayvanlarını fotokapan ve tasmalar ile izlemek

  3-      Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ nın  “Tek Pencere Sistemi ” ile CITES veri tabanının entegre edilmesi,

 Strateji ve Politikalar

 ·         Bakanlıklar arası protokol yapmak,

 ·         Mevcut veri tabanlarını entegre etmek ve kullanıma açmak,

 ·         Anlık veri paylaşımı ile yaban hayatı kaçakçılığını kontrol altına almak,

  4-      Habitat parçalanmalarına neden olan faaliyetlerin etkisini azaltıcı, habitat sürekliğini sağlayacak projelerin yaygınlaştırılması,

 Strateji ve Politikalar

 ·         Yaban hayatı habitatalarını parçalayan baraj, otoban, Yüksek Hızlı Tren yolu gibi faaliyetler için oluşacak olumsuz etkilerin giderilmesine yönelik tedbirlere ilişki ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmak.

 ·         Doğal alanların çeşitli sebeplerle yok olması sonucu ayrı kalmış doğal yaşam alanlarının bağlanması maksadıyla (Yaban hayatı koridorlarını oluşturmak) ilgili kurumlarla işbirliği yapmak.

  5-      Doğa Koruma ve Milli Parklar faaliyetleri ile ilgili yürütülen çalışmalar noktasında norm kadrolarının belirlenmesi, personel yetersizliğinin giderilmesi ile merkez ve taşra teşkilatının personel özlük haklarının iyileştirilmesi,

 Strateji ve Politikalar

 ·         Birimlerin iş yüklerini tespit etmek,

 ·         Mevcut personel durumunu tespit etmek

 ·         Bakanlığımız Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü merkez birimleri ve taşra teşkilatı görev tanımı kapsamında ihtiyaç duyulan meslek disiplinlerinin tespitini yapmak,

 ·         Birimlerin iş yükleri kapsamında meslek disiplinlerini göz önünde bulundurarak personel sayısını belirlemek,

AVRASYA ÜNİVERSİTESİNDE "MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ" DERSİ VERMEYE DEVAM EDİLİYOR

T.C. Avrasya Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümünde, ikinci sınıf bahar yarıyılında yer alan "Mühendislik Ekonomisi" dersi, bu yıl da tarafımızdan verilmektedir."

 

DANIŞMANLIĞINI YAPTIĞIM DÖRDÜNCÜ DOKTORA TEZİ KTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ’NDE TAMAMLANDI

KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı’nda danışmanlığını yürüttüğüm ve Öğr. Gör. Canan YILMAZ tarafından hazırlanan, 20.01.2017 tarihinde KTÜ Orman Fakültesi Ahmet Şener Dersliğinde 10:00-11:40 saatleri arasında sunulan ve soru cevap faslı ile tartışması da yapılan “Türkiye’de Orman Mühendisliği Meslek Ahlakı İlke ve Kurallarının Belirlenmesi ve Algılama Seviyelerinin Ölçülmesi” adlı doktora tezine; Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyesi Sayın Prof. Dr. İsmet DAŞDEMİR,  KTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Sayın Doç. Dr. Abdülkerim DAŞTAN, AÇÜ Orman Fakültesi öğretim üyesi Sayın Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK ve KTÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Yrd. Doç. Dr. Hüseyin AYAZ tarafından “hakem heyeti üyesi” sıfatı ile katkı konulmuştur. Anılan doktora tezi savunmasına dinleyici olarak, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Dairesi Başkanı (E) Sn. Şükrü ÖZTÜRK ve Avrasya Üniversitesi İİBF öğretim üyesi Sn. Prof. Dr. Hasan ÖZYURT da katılmış ve tez sunumu sonrası yapılan değerlendirmelere katkıda bulunmuşlardır.

2. ORMAN VE SU ŞURASI HAZIRLIK TOPLANTISI (ANKARA) ve DOKAP BÖLGESİ TARIMSAL ARAŞTIRMA PROJELERİ TANITIM TOPLANTISI VE ÇALIŞTAYINA (GİRESUN) KATILIM

2017 yılında ikincisi yapılacak olan "Orman ve Su İşleri Şurası" için yapılan ikinci hazırlık toplantısına, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMPGM)'nün davetlisi olarak, Ankara'da Orman ve Su İşleri Bakanlığı DKMPGM Toplantı Salonunda 4 Ocak 2017 tarihinde katılımda bulunulmuştur. Toplantıda, tarafımıza DKMPGM'nce daha önce ulaştırılan "Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistem Hizmetlerinin Geri Ödenmesi Alt Çalışma Öbeği" odaklı şura çalışma taslağı üzerinde bu satırların yazarının yaptığı eklemelerle geliştirilmiş olan metin üzerinde, şura alt çalışma takımının diğer üyelerince yapılan tartışmalarla teşkil edilmiş olan metin, DKMPGM bünyesinde oluşturulan diğer çalışma öbeği temsilcilerinin de değerlendirmesine sunularak, şura toplantısına esas olan metin çıktısı elde edilmiştir.

 Öte yandan, 11.01.2017 tarihinde Giresun'da T.C. Kalkınma Bakanlığı Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) himayesinde gerçekleştirilmiş olan "DOKAP Bölgesi Tarımsal Araştırma Projeleri Tanıtım Toplantısı ve Çalıştayı"na Karadeniz Teknik Üniversitesi temsilcisi olarak tarafımızdan katılım sağlanmış bulunmaktadır.

Toplantıda, açılış konuşmaları, projeler hakkında genel bilgi, DOKAP Bölgesi Organik Tarım Havzalarının Belirlenmesi Araştırma Projesi Sunumu, DOKAP Bölgesi Tarımsal Üretim ve Tarımsal Sanayi Yatırım Potansiyeli Araştırma Projesi Sunumu oturumları tarafımızdan takip edilmiştir. Sonrasında DOKAP Bölgesinde Tarımsal Sanayi ve Tarımsal Üretim Yapısının GZFT (Güçlü, Zayıf, Fırsat ve Tehdit) Çözümlemesinde, "Güçlü" masasında çalışılmış ve masa sözcüsü olarak diğer masa öbek mensuplarına tarafımızdan sunumlar yapılmıştır. Gün sonunda da, DOKAP Başkanınnca yapılan değerlendirme ve kapanış toplantısına da katılımda bulunulmuştur.

 

ORMANCILIK İŞLETME EKONOMİSİ KAPSAMINDA FIRSAT DERSLERİ YAPILDI

30.12.2016 Cuma günü 9-12:00 ve 14-18:00 saatleri arasında Orman Endüstri Mühendisliği binasında yer alan Sedir dersliğinde Fırsat Dersleri yapıldı. 3 oturumda gerçekleştirilen dersin ilk oturumunda Ormancılık İşletme Ekonomisi dönem sonu sınavına ilişkin soru çözümleri gerçekleştirildi. 2. Oturumda Ormancılık İşletme Ekonomisi Dersi Kapsamında Edinilen Arazi Tecrübelerinin Resimler Yardımıyla Aktarımı” adlı sunu öğrencilerle paylaşıldı. Fırsat derslerinin son oturumunu oluşturan 3. oturumda ise “OGM’nin Kurum Amaçlarına Ulaşmasında Sosyo-Ekonomik Kapsamlı Yaşadığı Darboğazlar Nelerdir?” sorusu DYGU yöntemi yardımıyla çözülmeye çalışılmıştır. Bu uygulamada öncelikle sınıfta yer alan öğrenciler, 5 öbeğe ayrılmış, bu öbekler kendilerine öbek isimi, başkan, yazman ve sözcü seçmişlerdir. Bununla birlikte, her öbek verilen soruya ilişkin en az 7 tane darboğaz belirleyerek ders sorumlusu ve diğer öbeklere sözcüleri ile bu darboğazları aktarmışlardır. Son olarak, ders sorumlusu tüm öbekler tarafından belirlenen darboğazları değerlendirmiş ve diğer öbeklerden farklı darboğazları belirlediği için YEŞİL PENCERE ÖBEĞİ 1. seçilmiştir.

KAYI ÖBEĞİ: Başkan: Atilla IŞIK

Yazman: Fatih CONOŞOĞLU

Sözcü: Taha ALBAYRAK

Üye Sayısı: 15

 

MAHLEP ÖBEĞİ: Başkan: Harun TAŞAN

Yazman: Veysel TOPAL

Sözcü: Enes AKGÜN

Üye Sayısı:17

 

 

ÖTÜKEN ÖBEĞİ: Başkan: Sultan Büşra KÖKLÜ

Yazman: İmran ALÇI

Sözcü: Yaşar AKTAŞ

Üye Sayısı: 18

 

 

YEŞİL PENCERE ÖBEĞİ: Başkan: Can ALKIŞ

Yazman: Ayşenur DAŞDAN

Sözcü: Mehmet ORAL

Üye Sayısı: 19

 

 

ERGUVAN ÖBEĞİ: Başkan: Tuğçe İrem ABAKOZ

Yazman: Büşra YÜKSEL

Sözcü: Eda MACİT

Üye Sayısı: 23

 

 

 

Son Haberler

 05.06.2020 tarihi itibari ile bilimlik (akademik) birikim özet dosyamız güncellenmiş bulunmaktadır.

 *************

Seçim Programımızın Özetine buradan ulaşabilirsiniz...

*************

AÇÜ Rektör Adayı Prof. Dr. Türker Radyo 08'e konuk oldu

 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi'nde  2008-2011 yılları arasında yürüttüğü Dekanlık görevindeki başarıları ile Artvinlilerin hafızlarına kazınarak gönüllerinde taht kuran ve 14 Ağustos 2012 tarihinde yapılacak Rektörlük Seçimi öncesinde de aday olan  Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker,  Radyo 08'in stüdyo konuğu oldu.

 8 Ağustos Çarşamba günü saat 10.30'da FM 91.00 Mhz frekansından canlı yayınlanan ve 08 Haber Gazetesi Başyazarı Sami Özçelik'in sunucuğunu yaptığı programda Artvin Çoruh Üniversitesi Rektör Adayı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker, adaylık sürecine ilişkin soruları cevaplayarak, projelerini anlattı. 

Artvin Çoruh Üniversitesi'nde ortak akılla makule ulaşmak için Rektör Adayı olan, Artvin Orman Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker,  geçtiğimiz günlerde seçim programını “Ortak Akıl ile Artvin Çoruh Üniversitesi'nde Makule Programı” adı altında kitap haline getirdi.

3 yıllık Dekanlık görevi süresince Artvin Orman Fakültesi'ni, Artvin Çoruh Üniversitesi'nin parlayan yıldızı haline getiren ve 20-22 Mayıs 2010 tarihlerinde III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi'nin Artvin ilinde düzenlenmesinde emeği geçen AÇÜ Rektör Adayı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker'in, konuk olduğu radyo programı www.08haber.com internet sitesinden de canlı olarak dinlenebildi.

Söyleşiyi dinleyebilmek için tıklayınız...

 *************

"ORTAK AKIL İLE ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİNDE MÂKULE" adlı seçim programımızın son halini ihtiva eden kitapçığı basılmıştır (30 Temmuz 2012).

Aynı ada sahip olan seçim programımız, bu ağ sayfamızda yayınlanarak öğretim üye ve yardımcılarımızın e-mektup adreslerine yollanıp değerlendirmelerine tabi tutulmuş ve neticede ortak akıl ile ürettiğimiz seçim programımızın son haline ulaşılmıştır.

*************

BASIN AÇIKLAMASI

(12 Temmuz 2012)

Saygıdeğer Basın Mensupları,

Bilindiği üzere, 16 Haziran 2012 tarihinde Artvin’de yapmış olduğumuz kahvaltılı basın toplantısı ile, 09.08.2012 tarihinde Artvin Çoruh Üniversitesinde yapılacak “Rektör Adaylarını Belirleme Seçimleri”ne, rektör adayı olarak katılacağımızı aracılığınızla kamuoyuna duyurmuştuk.

Yine aynı toplantıda, “Ortak Akıl İle Artvin Çoruh Üniversitesi’nde Makule” adlı seçim programımızı da sizlere kitapçık ve sunu araçları yardımı ile sunmuş ve toplantıyı soru-cevap faslı ile, etkin ve verimli bir şekilde tamamlamıştık.

Artvin Çoruh Üniversitesi’ne ve Artvin’e kazanç sağlayacağına inandığımız ve AÇÜ Orman Fakültesi’nde ibadet aşkı ile ürettiklerimizi, bu sefer de üniversite düzeyinde gerçekleştirmek için çıktığımız bu yolda, hassas gayretlerimizi sürdürmekteyiz.

Rektörlük süreci bilindiği üzere; ilk basamakta yrd. doç., doç. ve prof. unvanlı üniversite öğretim elemanlarının oylaması ile belirlenen ve sıralanan altı adayın, ikinci aşamada Yükseköğretim Kurulu’nda adayların mülakata katılması neticesinde üçe düşürülmesi ve son aşamada da Cumhurbaşkanlığı makamının üç adaydan birini ataması ile, yönetilmektedir.

Bu süreçte seçimlerin demokratik, adil ve ahlaki (etik) ilkelere uygun olarak yaşanması için, seçimlere altı ay kala seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olan öğretim üyesi alımına çıkılmamakta ve YÖK de geliştirdiği teamül ile buna izin vermemektedir.

Hal böyle olmakla birlikte, seçimlere sadece 33 gün kala, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü’nün “14 yeni seçmen” anlamına da gelen on dört yardımcı doçent ilanına çıkması, “9 Ağustos”ta yapılacak seçimlere gölge düşürme intibaı vermiş, seçimlerin adil ve ahlaki (etik) bir iklimde yapılması hususunu örselemiş ve halihazırdaki 80 öğretim üyesi rakamı düşünüldüğünde, seçmen sayısında % 18 oranındaki bir çırpıdaki bu artış ile, seçimin eşit şartlarda sağlıklı bir yarış olması niteliğini zedelemiştir.

Şartlar ne olursa olsun, AÇÜ’ye ve Artvin’e ibadet aşkı ile hizmet etme arzumuzdan, yola çıktığımız ilk günkü gibi, Allah’ın izni ile hiçbir şey kaybetmiş değiliz.

En yakın iç paydaş olan AÇÜ’nün kıymetli öğretim üyelerine ve en yakın dış paydaş olan cefakâr Artvin halkına, sivil toplum kuruluşlarına ve kamuoyunun takdirlerine saygı ile arz ederim. 12.07.2012

 Prof. Dr. Mustafa Fehmi TÜRKER

 AÇÜ Rektör Adayı

 

 

 *************

BASIN TOPLANTIMIZ

16.06.2012 Cumartesi saat 10:30'da Artvin ili yazılı, sözlü ve görüntülü basın mensuplarına, ortak akıl ile Artvin Çoruh Üniversitesi'nde makule programımızı sunarak rektör adaylığımızı, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü yanı Varyant Lokantasında kahvaltılı basın toplantısında seçim programını kitapçık, bilgisayar sunusu ve soru cevap faslı yardımı ile açıklamış bulunmaktayız.

Basın toplantımıza, yerel ve yaygın basın kuruluşlarından olan TRT, Anadolu Ajansı, Artvin Gazeteciler Derneği, İHA, Show Tv, Çay Tv, 08 Haber, Artvin Post Gazetesi, Kafkas Sarp Gazetesi, Artvin Faal Gazeteciler Derneği, Serhad Artvin Gazetesi, Demokrat Çoruh Gazetesi, Dost Artvin Gazetesi ve Borçka 7 Mart Gazetesi'nin içinde yer aldığı muhabirler ve basın çalışanları katılmıştır.

Resimler için tıklayınız.

Seçim programımız açıklandı. Tam metne ulaşmak için tıklayınız.

Online Olanlar

We have 6 guests and no members online