Akademik Yayınlar

KİTAPLAR

 

(1)        TÜRKER, M.F., 2008. Ormancılık İşletme Ekonomisi, Derya Kitabevi, xvi+255s, ISBN: 978-605-60295-02-9,Trabzon.

 

(2)        TÜRKER, M.F., BARLI, Ö., AYYILDIZ, H., 2009. Türkiye Ormancılık Teşkilatında İşletme Kültürünü Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Ormancılık ve Tabiatı Koruma Vakfı Yayını, xvi+125s., Ankara

 

(3)        TÜRKER, M.F., Orman Mühendisliğine Giriş, AÇÜ Orman Fakültesi, Fakülte Yayın Nu:3, vii+86s,  ISBN: 978 605 623 770 6, Artvin, 2010.  

 

(4)        TÜRKER, M. F., Ormancılık Yönetimi, Ormancılık ve Tabiatı Koruma Vakfı Yayın Nu: 4, IX+104s, ISBN: 978 605 125 526 2, Celeplar Matbaası, Trabzon, 2012.


KİTAP BÖLÜMÜ

 Ulusal

(1)           TÜRKER, M.F., ÖZTÜRK, A., PAK, M., DURUSOY, İ., Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Organik Tarım Sektörü Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar, Bölüm 22 “Odun Dışı Organik Orman Ürünleri ve Yönetimi”, 499-543s. Kasım 2006 İstanbul.

Uluslararası

(1)           TÜRKER, M.F., Cross-Sectoral Policy Developments in Forestry in Importance of the Turkish Forestry Sector in the National Economy: An Input-Output Analysis, 189-193s.2007, ABD


DERS NOTLARI


(1)          TÜRKER, M.F., Orman İşletmeciliği Ders Notu, KTÜ Orman Fakültesi Ders Notları Serisi Yayın No:52, X+167 s., Trabzon 1998.

 

(2)          TÜRKER, M.F., Orman İşletmeciliği Ders Notu (Değiştirme, Gözden Geçirme ve İlavelerle Yeniden İşlenmiş İkinci Baskı),  KTÜ Orman Fakültesi Ders Notları Serisi Yayın No:59, XII+226 s., Trabzon 2000.

 

TEZLER

 

(1)          TÜRKER, M.F., Orman Yolları Yapımının Ekonomik ve Yönetsel Açıdan İncelenmesi (Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği),203 s., İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Ekonomisi Programı Yüksek Lisans Tezi, (Tez Danışmanı: Doç. Dr. Uçkun GERAY),  İstanbul 1987.

(2)          TÜRKER, M.F., Maçka Devlet Orman İşletme Müdürlüğü Ormanlarından Odun Hammaddesinin Yakacak Odun Amacıyla Tüketilmesinin Sosyo-Ekonomik Analizi,   131 s., KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, (Tez Danışmanı Prof. Dr. Kâmil YAZICI), Trabzon 1992.

 

MAKALELER

Science Citiation Index’e Giren Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

(1)        DURUSOY, İ., TÜRKER, M.F., KELEŞ, S., KAYGUSUZ, K., Sustainable Agriculture and the Production of Biomass for Energy Use, Energy Sources Part A-Recovery Utilization And Environmental Effects, Vol:33, pp:938-947, 2011.

(2)     PAK, M., TÜRKER, M.F., ÖZTÜRK, A., Total economic value of forest resources in Turkey, African Journal of Agricultural Research, Vol:5, pp:1908-1916, 4 August 2010.  

(3)          ÖZTÜRK, A., TÜRKER, M.F., PAK, M., Economic valuation of externalities linked to Turkish forests, African Journal of Agricultural Research ,Vol. 4(11),  pp. 1251-1259, November 2009.

(4)      BARLİ, Ö., BAŞKENT, E.Z., TÜRKER, M.F., GEDİK, T., Analytical Approach for analyzing and providing solutions fort e conflicts among forest stakeholders across Turkey, Forest Policy and Economics 9 (2006) 219-236.

(5)          KAYGUSUZ, K., TÜRKER, M.F., Biomass Energy Potential in Turkey, Renewable Energy 26 (2002) 661–678.

(6)          KAYGUSUZ, K., TÜRKER, M.F., Review of Biomass Energy in Turkey, Energy Sources, 24 (2002) 383-402.

(7)          TÜRKER, M.F., KAYGUSUZ, K., Investigation of the Variables Effects on Fuelwood Consumption as an Energy Source in Forest Villages of Turkey, Energy Conversion and Management, 42(2001), 1215-1227, 2001.

(8)          TÜRKER, M.F., AYAZ., H. ve KAYGUSUZ, K., Forest Biomass As A Source of Renewable Energy In Turkey, Energy Sources, Journal of Extraction, Conversion and the Environment, Volume 21, Number 8, 705-714, October 1999.

(9)          KAYGUSUZ, K., TÜRKER, M.F., Use Of Wood As An Energy Source In Turkey, Energy Sources, Journal of Extraction, Conversion and the Environment, Volume 20, Number 7, 605-614, August - September, 1998.

(10)      TÜRKER, M.F., TÜRKER, E.S., The Socio-Economic Analysis of Fuelwood Consumption with the Principle Components Analysis in Turkey, Bioresource Technology 60(1997), 179-183, 1997.

(11)      TÜRKER, M.F., KAYGUSUZ, K., Socio-Economic Analysis of Fuelwood Use In A Rural Area of Turkey, Bioresource Technology 54 (1995) 285-290, 1995.

 

Uluslararası Hakemli ve Yayımcısı (Editörü) Belli Dergilerde Yayınlanan:

 

(1)    ÖZTÜRK, A. TÜRKER, M.F., Determining Demand Priorities of Various Stakeholders Regarding Forest Goods and Services in the Context of Sustainable Forestry: A case Study from Turkey, Journal of Applied Sciences 6(1): 43-46, 2006.

(2)    PAK, M., TÜRKER, M.F., Estimation of Recreational Use value of Forest resource by Using Individual Travel Cost and Contingent Valuation Methods (Kayabaşı Forest Recreation Site sample), Journal of Applied Sciences 6(1): 1-5, 2006.

(3)    TÜRKER, M.F., YAZICI, K., ÖZTÜRK, A. ve PAK, M. Extent of Illegal Fuelwood Consumption from Turkish State Forests: Economic and Welfare Effects, MEDIT (Mediterranean Journal of Economics, Agriculture and Environment, Vol., No: 3, 54-59, 2002.

(4)    DANCHEV, A.; DAGDAS, S.; TÜRKER, M.F., and KAYACAN, B., 2005. Country Report for Turkey, in JÁGER, L. (Ed.). 2005, COST E30 Economic integration of urban consumers' demand and rural forestry production. Forest sector entrepreneurship in Europe: Country studies, Acta Silvatica & Lignaria Hungarica. Special Edition, ISSN 1786-691X, 779-811.


(5)    DANCHEV, A., SOLAKOGLU, E.G., DAGDAS, S., TÜRKER, M.F., and KAYACAN, B., 2005. Supply and Demand Aspects of Forestry in Turkey: A General Overview. Economic Studies, Institute of Economic at Bas, “D. A. Tsenov” academy of Economics, Varna Economic University, Vol: XIV, Book:1, 149-161

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

 

(1)          ÖZTÜRK, A., TÜRKER, M.F., Devlet Orman İşletmelerinin Gruplandırılmasında Çok Değişkenli İstatistiksel Analizlerin Kullanımı Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, ISSN 2146-1880, Sayı 2, Cilt 11, 21-30, 2010, Artvin

(2)          AYDIN, İ.Z., TÜRKER, M.F., Artvin- Borçka Camili Biyosfer Rezerv Alanındaki Ekoturizm Potansiyeli ile Orman Köylüleri Üzerindeki Sosyo-Ekonomik Etkilerinin İrdelenmesi, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, ISSN 1300-6053, Sayı 1, Cilt 11, 43-52, 2010, Artvin,

(3)          ÖZTÜRK, A., TÜRKER, M.F., Farklı İlgi Gruplarının Orman Kaynaklarına ve Orman Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetimine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi: Maçka Devlet Orman İşletmesi Örneği, Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi, ISSN 1300-6053, Sayı 6, Cilt 1-2, 135-145, 2005.

(4)          PAK, M. TÜRKER, M.F., Orman Kaynağından Rekreasyonel Amaçlı Yararlanmanın Ekonomik Değerinin Koşullu Değerlendirme Yöntemi Yardımıyla Tahmin Edilmesi (Kapıçam Orman İçi Dinlenme yeri Örneği), KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 7(1)-2004.

(5)          PAK, M., TÜRKER, M.F., Orman İçi Dinlenme Yeri Ziyaretçilerinin Bazı Sosyo-Ekonomik Özelliklerinin İrdelenmesi (Kapıçam, Başkonuş ve Dülükbaba Orman İçi Dinlenme Yerleri Örneği), KSÜ Fen ve Mühendislik  Dergisi, 7(1)-2004, 66-74.

(6)          BAŞKENT, E.Z. TÜRKER; M.F., Ormancılıkta Sertifikalandırma İle İlgili Değerlendirmeler, İÜ Orman Fakültesi Dergisi, Seri:B, Cilt 52-53, Sayı:2,1-2, 2002-2003

(7)          TÜRKER, M.F., ÖZTÜRK, A. ve PAK, M., Türkiye Ormancılık Sektöründe Amaç ve Strateji Konusuna Makro ve Mikro Planlar Çerçevesinde Genel Bir Yaklaşım, MPM Verimlilik Dergisi, 2002/2, 153-172.

(8)          TÜRKER, M.F., ÖZTÜRK, A., Artvin İli Ekonomisinde Ormancılık Sektörünün Yeri ve Önemi, Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi, ISSN 1300-6053, Yıl 2, Sayı 1, Cilt 1, 1-15, Ocak – Aralık 2001.

(9)          ÖZTÜRK, A., TÜRKER, M.F., Tarife Bedeli Hesabı ve Orman İşletmeciliği Açısından Değerlendirilmesi, Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Dergisi, Sayı 3, 46-63, Erzurum 2000.

(10)      BAŞKENT, E.Z., TÜRKER, M.F., Sürdürülebilir Ormancılığa Doğru: Uluslararası Standardizasyon, Sertifikasyon ve Ulusal Ormancılık Stratejileri, Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Dergisi, Sayı 3, 28-45, Erzurum 2000.

(11)      TÜRKER, M.F., ÖZTÜRK, A., Artvin İli Ekonomisinde Tarım Sektörünün Yeri ve Önemi, Türk KOOP Ekin Dergisi, Yıl 4, Sayı 13, 89-94, Ankara 2000.

(12)      ÖZTÜRK, A., TÜRKER, M.F., Devlet Orman İşletmelerinde Faustmann Formülü Yardımıyla Arazi Değerinin Hesaplanması, Artvin Orman Fakültesi Dergisi, Yıl 1, Sayı 1, Cilt 1, 45-52, Artvin 2000.

(13)      TÜRKER, M.F., Girdi-Çıktı Analizi Yardımıyla Ormancılık Sektörünün Ülke Ekonomisi İçindeki Öneminin Belirlenmesi,Tr. J. of Agriculture and Forestry, 229-237, 23(1999) Ek Sayı1.

(14)      TÜRKER, M.F., TÜRKER, E.S., Çok Değişkenli İstatistik Analiz Yardımı ile Orman İşletmelerinin Ekonomik Analizi (Doğu Karadeniz Bölgesi 25 DOİ Örneği), Tr. J. of Agriculture and Forestry, 169-177, 23(1999) Ek Sayı 1.

(15)      ÖZTÜRK, A., TÜRKER, M.F., Devlet Orman İşletmelerinde Sermaye Analizi (Artvin ve Ardanuç Devlet Orman İşletmeleri Örnekleri), Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Dergisi, Sayı:2, 45-62, Erzurum 1998.

(16)      ÖZTÜRK, A., TÜRKER, M.F., Devlet Orman İşletmelerinde Mutlak ve Nispi Ekonomik Başarı Analizi (Artvin ve Ardanuç Devlet Orman İşletmeleri Örnekleri), İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, No:81, 41-70, Ankara 1997.

(17)      TÜRKER, M.F., TÜRKER, E.S., Ana Bileşenler Analizi Yardımıyla Yakacak Odun Tüketiminin Sosyo-Ekonomik Analizi, TÜBİTAK Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, Sayı:2, 155-159, Ankara 1994.

(18)      TÜRKER, M.F., YAZICI, K., Gizli Yakacak Odun Tüketimiyle Oluşan Ekonomik Kaybın Belirlenmesi (Maçka Devlet Orman İşletmesi Örneği), TÜBİTAK Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, Sayı:4, 297-301, Ankara 1994.

(19)      NUHOĞLU, Y.,  TÜRKER, M.F., Murgul Bakır Fabrikası İzabe Tesisi Bacalarından Çıkan Hava Kirleticilerin İnsan Sağlığına Etkisi, Ekoloji ve Çevre Dergisi, Sayı:7, 30-33, İzmir 1993.

(20)      TÜRKER, M.F., Orman Yolları Yapımının Ekonomik ve Yönetsel Açıdan İncelenmesi, 36 s., KTÜ Orman Fakültesi Dergisi, Trabzon 1988.

 

BİLDİRİLER

 

Uluslararası Sempozyum, Kongre, Çalıştay Bildirileri

 

(1)          TÜRKER, MF, AYDIN İ.Z and AYDIN T., Ecotourism Activities for Sustainability and Management of Forest Protected Areas : case of Camili Biosphere Reserve Area in Türkiye, The 8 th IALE World Congress, Landcape Ecology for Sustainable Environment and Culture, Abstract Book, 34 p, China.

 

(2)          AYDIN, İ.Z., TÜRKER, MF., Conceptual Framework of Environmental values Importance in Sustainable Tourism and Ecotourism (Case of Camili Biossphere Reserve Area in TURKEY), 493-498, Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management, 19-24 June 2011, Boğaziçi University, İstanbul, TÜRKİYE.

 

(3)          YILMAZ, C., YENİ, F.A., TÜRKER, M. F., Evaluation of  the Effect of Hunting Tourism in Turkey on Rural Development, 1st International Symposium on Turkish & Japanese Environment and Forestry, 04-06 November 2010, Trabzon, Türkiye.

 

(4)          TÜRKER, M. F., AYDIN, İ.Z., The Place and Importance Of Ecotourism in Accomplishing of Living Trouble in to be Developed of Forest Villagers in Turkey Forestry Sector, 1st International Symposium on Turkish & Japanese Environment and Forestry, 04-06 November 2010, Trabzon, Türkiye.

 

(5)          TÜRKER, M. F., DURUSOY, İ., “A Review of Forest Policies in Turkey: Focus on Bioenergy”, Forests, Bioenergy and Climate Change, İnternational Conference, Sylva-World for <development and the Protection of Forests and the Environment, The Faculty of Sciences, Universty Hassan II-Ain Shock and Hassania School of Public Labour (EHTP), 25-26 March 2008, Casablanca, Fas.

 

(6)          TÜRKER, M. F., YILMAZ, C.,  YENİ, F. A., “Development Plans for Five Year Periods in Turkey Forestry and Evaluation of Functions of Forest Resources in the Context of National Forestry Program, Bottlenecks, Solutions, and Priorities in tehe Context of Functions of Forest Resources, 17-19 October 2007, İÜ, Orman Fakültesi, Proceedings, 527-539, İstanbul, 2007.

 

(7)          TÜRKER, M. F.,  YENİ, F. A., GENÇ, C. Türkiye’de Odun Dışı Orman Ürünleri Yönetimi Ve İşletmeciliğinin Beş Yıllık Kalkınma Planları Ve Ulusal Ormancılık Programı Kapsamında Değerlendirilmesi, (Examination Of Management Of Non-Wood Forest Products in Five Year Development Plans And National Forestry Program), 1st International Non-wood Forest Products Symposium, 1-4 November 2006, KTÜ Orman Fakültesi, Proceedings, 74-82,  Trabzon, 2006.

 

(8)          TÜRKER, M.F., PAK, M., ÖZTÜRK, A., DURUSOY, İ., Türkiye’de Odun Dışı Orman Ürünlerinin Sürdürülebilir İşletmeciliği: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, 1st International Non-wood Forest Products Symposium, 1-4 November 2006, KTÜ Orman Fakültesi, Proceedings, 83-92,  Trabzon, 2006.

 

(9)           TÜRKER, M.F., PAK, M., ÖZTÜRK, A., DURUSOY, İ., Non-Wood Forest Products as a Component of The Total Economic Value of Turkish Forests, 1st International Non-wood Forest Products Symposium, 1-4 November 2006, KTÜ Orman Fakültesi, Proceedings, 750-757,  Trabzon, 2006.

 

(10)      TÜRKER, M.F., ÖZTÜRK, A., PAK, M., DURUSOY, The Impact of Negative Externalities on the Total Economic VAlue of Turkish Forests in the context of Sustainable Forestry, The İnternational Forestry Review, Forests in the Balance: Linking Traditionand Technology, XXII IUFRO World Congress, 8-13 August 2005, Commonwealth Forestry Association, Paper Number 328, Brisbane, Australia

 

(11)      ÖZTÜRK, A., TÜRKER, M.F., Determinig  Demand Priorities of Various  Stakeholders Regarding  Forest Goods and Services in the Context of  Sustainable Forestry, The İnternational Forestry Review, Forests in the Balance: Linking Traditionand Technology, XXII IUFRO World Congress, 8-13 August 2005, Commonwealth Forestry Association, Paper Number 224, Brisbane, Australia

 

(12)      ÖZTÜRK, A., TÜRKER, M.F., PAK, M., DURUSOY, İ., Examination of Types and Levels of Public  Participation in Forest Resource Management and Planning in View of Sustainability, The İnternational Forestry Review, Forests in the Balance: Linking Traditionand Technology, XXII IUFRO World Congress, 8-13 August 2005, Commonwealth Forestry Association, Paper Number 224, Brisbane, Australia

 

(13)      DURUSOY, İ.,TÜRKER, M.F., A General View Status of Sustainable Forest Management in Turkish Forestry, The İnternational Forestry Review, Forests in the Balance: Linking Traditionand Technology, XXII IUFRO World Congress, 8-13 August 2005, Commonwealth Forestry Association, Paper Number 220, Brisbane, Australia

 

(14)      TÜRKER, M.F., Determining the İmportance of the Forestry Sector in the Turkish National Economy Using İnput-Output Analysis, The İnternational Forestry Review, Forests in the Balance: Linking Traditionand Technology, XXII IUFRO World Congress, 8-13 August 2005, Commonwealth Forestry Association, Paper Number 113, Brisbane, Australia

 

(15)      PAK, M.,TÜRKER, M.F., Valuing Recreational Benefit of Forest Resources: An Application of Individual Travel Cost andContingent Valuation Methods in Turkey, The İnternational Forestry Review, Forests in the Balance: Linking Traditionand Technology, XXII IUFRO World Congress, 8-13 August 2005, Commonwealth Forestry Association, Paper Number 18, Brisbane, Australia

 

(16)      TÜRKER, M.F., ÖZTÜRK, A., PAK, M., DURUSOY, İ., 2004. A Critical Approach to the Calculation Method of Economic Value of Forest Fire Damages in Turkish Forestry: A Case of Forest Enterprise From Mediterranean Region, Conference on Forest Fire Management and International Cooperation in Fire Emergencies in the Eastern Mediterranean, Balkans and Adjoining Regions of the Near East And Central Asia, 28 Mart- 3 Nisan 2004, Economic Commission For Europe Timber Committee, Food And Agriculture Organization European Forestry Commission, International Labour Organization ve Orman Genel Müdürlüğü, Antalya.

 

(17)      TÜRKER, M.F., PAK, M., ÖZTÜRK, A., 2004. The Impact of Forest Fire Damages on The Total Economic Value of Forest Resources in Turkey, Conference on Forest Fire Management and International Cooperation in Fire Emergencies in the Eastern Mediterranean, Balkans and Adjoining Regions of the Near East And Central Asia, 28 Mart- 3 Nisan 2004, Economic Commission For Europe Timber Committee, Food And Agriculture Organization European Forestry Commission, International Labour Organization ve Orman Genel Müdürlüğü, Antalya.

 

(18)      TÜRKER, M.F., ÖZTÜRK, A., DURUSOY, İ., PAK, M., Socio-Economic, Cultural and Demographic Structures of Turkish Forest Villages and Development Approaches, XII World Forestry Congress,  Congress Proceedings, A- Forests For People, Section A2a, Paper number 0412, September 21 to 28, 2003, Quebec City, Canada.

 

(19)      TÜRKER, M.F., ÖZTÜRK, A., PAK, M., 2003. Total Economic Value of Forest Resources in Turkey, XII World Forestry Congress, Congress Proceedings, A- Forests For People, Section A2a, Paper number 0410, September 21 to 28, 2003, Quebec City, Canada.

 

(20)      TÜRKER, M.F., ÖZTÜRK, A., PAK, M.,2003. Examination of the Externality Concept from the Turkish Forest Resources and Forestry Points of View,XII World Forestry Congress, Congress Proceedings, A- Forests For People, Section A2b, Paper number 0409, September 21 to 28, 2003, Quebec City, Canada.

 

(21)      ÖZTÜRK, A., TÜRKER, M.F., 2003. Determination of the Economic Performance at Forest Enterprises: A Case Study From Turkey, XII World Forestry Congress, Congress Proceedings, A- Forests For People, Section A2c, Paper number 0413, September 21 to 28, 2003, Quebec City, Canada (Sadece bildiri başlığı ile yazar adları kongre kitabında  yer almıştır).

 

(22)      PAK, M., TÜRKER M.F., 2003. Determination of Forest Recreational Use Value of Forest Resources in Turkey: Sazalan Forest Recreation Site Sample, XII World Forestry Congress, Congress Proceedings, A- Forests For People, Section A2c, Paper number …., September 21 to 28, 2003, Quebec City, Canada.

 

(23)      DURUSOY, İ. TÜRKER M.F., BAŞKENT, E.Z., 2003. Forest Certification: Turkish Forestry Sector Perspective, XII World Forestry Congress, Congress Proceedings, A- Role and Responsibilities, Section A5a, Paper number …., September 21 to 28, 2003, Quebec City, Canada

 

(24)      TÜRKER M.F., ÖZTÜRK A. ve PAK M., Evaluation of the Method Used in the Determination of Economic Loss Arisen from Forest Fires: Forest Economics Perspective, The Economics of Natural Hazards in Forestry, 7-10 June 2001, Solsona, Catalonia, Padua University Press, 71-77, SPAIN 2001.

 

(25)      TÜRKER M.F., PAK M. ve ÖZTÜRK A., Evaluations Regarding the Forest Management and Forest Ownership in Turkey, Global Initiatives and Public Policies: First International Conference on Private Forestry in the 21st Century, March 25-27 2001, Sheraton Buckhead Hotel, Atlanta-Georgia, USA 2001.

 

(26)      TÜRKER M.F., ÖZTÜRK A. ve PAK M., Ownership Scale Size and Economic Analysis of The State Forest Enterprises Constitute the Frame of Forestry Sector, The 31st Southern Forest Economics Workers (SOFEW) Annual Meeting “Forest Law and Economics”, March 27-28 2001, Sheraton Buckhead Hotel, Atlanta-Georgia, USA 2001 

 

(27)      TÜRKER, M.F., PAK, M., ve ÖZTÜRK, A., The Review of Non-Wood Forest Products Management in the Five Year Development Plans and Forest Main Plans, (Seminar on “Harvesting of Non-Wood Forest Products”, Menemen – İzmir, Turkey, 2-8 October 2000), Seminar Proceedings “Harvesting of Non-Wood Forest Products”, Ministry of Forestry of Turkey, 307-317, 2001, Turkey.

 

(28)      AYAZ, H., TÜRKER, M.F., One of The Obstacles For Sustainable Forestry: Transformation of Forest Lands into Agricultural, Pastoral and Settlement Areas by The Contribution of Legislative Regulation,  Proceedings of the XI. World Forestry Congress, Forest and Tree Resources, Volume 1, A, 93, Antalya 1997.

 

(29)      TÜRKER, M.F., KAYGUSUZ, K., The Role of Fuelwood For Energy Production in Turkey, Proceedings of the XI. World Forestry Congress, Productive Functions of Forests, Volume 3, D, 316, Antalya 1997.

 

(30)      TÜRKER, M.F., AYAZ, H., Energy Forestry and Fuel Briquette As An Alternative to Illegal Fuelwood Consumption an Obstacle to Sustainable Forestry, Proceedings of the XI. World Forestry Congress, Productive Functions of Forests, Volume 3, D, 313, Antalya 1997.

 

(31)      GAVCAR, E., TÜRKER, M.F., Türkiye’de Reçine ve Türevlerinin Üretimi, İhracatı ve İthalatı, International Symposium on Pinus brutia ten., 738-745, Ministry of Forestry, Marmaris 1993.

 

 

 

Ulusal Sempozyum, Kongre, Çalıştay Bildirileri

 

 

 

(1)        Öztürk, A., Demirci, U., Türker, M. F., 2011. İklim Değişikliği İle Mücadelede Karbon Piyasaları ve Türkiye İçin Bir Değerlendirme, I. Akdeniz Çevre ve Orman Sempozyumu, 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş, Türkiye

 

 

 

(2)        TÜRKER, M.F. vd., Artvin İli Şavşat Ve Borçka İlçelerinde Meydana Gelen Sel, Taşkın Ve Heyelan Olaylarına İlişkin AÇÜ Orman Fakültesi Görüşü, Doğu Karadeniz Bölgesi Heyelan ve Taşkınları Sempozyumu, 10-11 Şubat 2011, Trabzon, Türkiye

 

(3)        TÜRKER, M.F., AYDIN, İ.Z., Ekoturizmin Türkiye Orman Köyleri Kalkınmaları Üzerindeki Sosyo-Ekonomik Etkilerinin Ölçümü (Camili Biyosfer Rezerv Alanı Örneği), III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi, Bildiriler Kitabı I. Cilt, 115-129s, 20-22 Mayıs 2010, Artvin, Türkiye.

 

(4)        TÜRKER, M.F., YENİ, F.A., Orman İşletme Amaçlarına Ulaşmada Gzft (Swot) Çözümlemesinden Yararlanma İmkânları (Doğu Karadeniz Bölgesi- Maçka Devlet Orman İşletme Müdürlüğü Örneği), III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi, Bildiriler Kitabı I. Cilt, 236-246s, 20-22 Mayıs 2010, Artvin, Türkiye.

 

(5)        TÜRKER, M.F., YILMAZ, C., Doğu Karadeniz, Türkiye ve Dünya Ormancılığının Sorunları ve Bu Sorunları Doğuran Köksorunların İrdelenmesi, III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi, Bildiriler Kitabı I. Cilt, 80-92s, 20-22 Mayıs 2010, Artvin, Türkiye.

 

(6)        ÖZTÜRK, A., AKTAN, Ü., TÜRKER., M.F., DEMİRCİ, U., Orman Mühendislerinin 5531 Sayılı Yasa Kapsamında İstihdamına İlişkin Bir Araştırma: Artvin ili Örneği, III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi, Bildiriler Kitabı I. Cilt, 24-36s, 20-22 Mayıs 2010, Artvin, Türkiye.

 

(7)        ÖZTÜRK,  A., TÜRKER, M.F., EROĞLU, H., KARAMAN,A., PAK, M., Havza Yönetiminde Katılımcı Planlama Anlayışında Yaşanan Sorunlar: Ormancılık Sektörü Odaklı Bir Değerlendirme, Baraj Havzalarında Ormancılık I. Ulusal Sempozyumu,29 – 30 Nisan 2008, Kahramanmaraş.

 

(8)        PAK, M., TÜRKER, M.F., KALINKÜTÜK, H., Orman Kaynaklarının Rekreasyonel Hizmet Üretim Amaçlı İşletmeciliğinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Örnekleri (Kahramanmaraş İli Örneği), II. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi, 19-21 Şubat 2009, Isparta.

 

(9)       TÜRKER, M.F., Ülkemiz Yüksek Öğreniminin Çağdaşlaştırılması Sürecinde Ormancılık Anlayışları, 5531 Sayılı Kanun ve AÇÜ ile KTÜ Orman Fakültelerinin Konumu, 5531 Sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun’un Yüksek Öğretim-Eğitim ve Uygulamaya Yansımaları, Alınması Gereken Önlemler konulu Panel, TMMOB Orman Mühendisleri Odası, 16-19 Kasım 2009, Antalya

 

(10)     TÜRKER, M.F. ve DURUSOY, İ., Ormancılık Eğitiminde Müfredat Yapısının Orman Kaynakları Yönetimi ve İşletmeciliği Açısından Değerlendirilmesi: KTÜ Orman Mühendisliği Bölümü Örneği, “150. Yılında Türkiye’de Ormancılık Eğitimi” 3. Ulusal Ormancılık Kongresi, 131-143, 20-22 Mart 2008, Ankara

 

(11)    TÜRKER, M.F., BARLI, Ö., Türk Ormancılık Teşkilatı Yönetiminde Kültürün Taşıyıcıları Olarak Taşra Teşkilatı Yöneticileri Kapsamında İşletme Kültürünün Belirlenmesi, Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, Ankara Üniversitesi, Çankırı Orman Fakültesi, Orman Ekonomisi Anabilim Dalı, 26-28 Mayıs 2006, Ilgaz/Çankırı

 

(12)    BARLI, Ö., TÜRKER, M.F., BAŞKENT, E.Z., Türk Orman Köylüsünün Rekreasyon Amaçlı Yararlanıcılarla Olan Çatışması, Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, Ankara Üniversitesi, Çankırı Orman Fakültesi, Orman Ekonomisi Anabilim Dalı, 26-28 Mayıs 2006, Ilgaz/Çankırı

 

(13)    PAK, M., TÜRKER, M.F., Ülkemiz Ormancılık Sektöründe Pazarı Olmayan Orman Ürün ve Hizmetleri İçin Ekonomik Değer Belirlenmesinde Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri, Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, Ankara Üniversitesi, Çankırı Orman Fakültesi, Orman Ekonomisi Anabilim Dalı, 26-28 Mayıs 2006, Ilgaz/Çankırı

 

(14)    TÜRKER, M.F., KTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğrencilerinin Türk Ormancılığına Bakış Açıları: Mevcut Durum, Geleceği, Sosyo-Ekonomik Odaklı Sorunları Ve Çözüm Önerileri, ), Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, Ankara Üniversitesi, Çankırı Orman Fakültesi, Orman Ekonomisi Anabilim Dalı, 26-28 Mayıs 2006, Ilgaz/Çankırı

 

(15)    TÜRKER, M.F., ÖZTÜRK, A., Farklı İlgi Gruplarının Orman Kaynakları Yönetimine İlişkin Taleplere Atfettikleri Önem Düzeyleri İle Ormancılık Sektörünün Sosyo-Ekonomik Sorunları Arasındaki İlişkinin İrdelenmesi: Maçka Doi Örneği, Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, Ankara Üniversitesi, Çankırı Orman Fakültesi, Orman Ekonomisi Anabilim Dalı, 26-28 Mayıs 2006, Ilgaz/Çankırı.                                        

 

(16)    TÜRKER, M.F., YENİ, F.A., Orman İşletme Amaçlarına Ulaşmada  Gzft (Swot) Çözümlemesinden Yararlanma İmkânları (Maçka Devlet Orman İşletme Müdürlüğü Örneği), Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, Ankara Üniversitesi, Çankırı Orman Fakültesi, Orman Ekonomisi Anabilim Dalı, 26-28 Mayıs 2006, Ilgaz/Çankırı

 

(17)    TÜRKER, M.F., GENÇ, C., YENİ, F.A., Beş Yıllık Kalkınma Planları Yardımı İle Ülkemiz Ormancılığının Sosyo-Ekonomik Kapsamlı Sorunları Ve Bu Sorunları Doğuran Kök Sorunların İrdelenmesi, Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, Ankara Üniversitesi, Çankırı Orman Fakültesi, Orman Ekonomisi Anabilim Dalı, 26-28 Mayıs 2006, Ilgaz/Çankırı

 

(18)    ÖZTÜRK, A., TÜRKER, M.F., Katılımcılık Kavramı ve Orman İşletmelerinde İşletme Amaçlarının Önceliklerinin Belirlenmesi Sürecine İlgi Gruplarının Katılımı, Türk Ormancılığında Uluslararası Süreçte Acilen Eyleme Dönüştürülmesi Gereken Konular, Mevzuat ve Yapılanmaya Yansımaları Sempozyumu, Orman Mühendisleri Odası, 22-24 Aralık 2005, Antalya.

 

(19)    ÖZTÜRK, A., TÜRKER, M.F., 2005. Ormancılık İşletme Amaçlarının Saptanması Sürecine İlgi Gruplarının Katılımı, Türk Ormancılığında, Uluslararası Süreçte Acil Eyleme Dönüştürülmesi Gereken Konular, Mevzuat ve Yapılanmaya Yansımaları Sempozyumu, 22-24 Aralık 2005, Sözlü Bildiriler Kitabı, 385-400,TMMOB Orman Mühendisleri Odası, 2005, Antalya.

 

(20)    TÜRKER, M.F., 2005. Orman Mühendisliği Bölümü Öğrencilerinin Bölüme Yerleştikleri Ortalama Puanları, Tercih Öncelikleri, Bölüm Memnuniyetleri ve Mesleki istihdama Bakış Açılarının İrdelenmesi (KTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Örneği), Türk Ormancılığında, Uluslararası Süreçte Acil Eyleme Dönüştürülmesi Gereken Konular, Mevzuat ve Yapılanmaya Yansımaları Sempozyumu, 22-24 Aralık 2005, Sözlü Bildiriler Kitabı, 531-546, TMMOB Orman Mühendisleri Odası, 2005, Antalya.

 

(21)    DURUSOY, İ., TÜRKER, M.F., 2005. Orman Kaynaklarının Sertifikalandırılması Ve Türkiye Ormancılığına Muhtemel Yansımaları,           Türk Ormancılığında, Uluslararası Süreçte Acil Eyleme Dönüştürülmesi Gereken Konular, Mevzuat ve Yapılanmaya Yansımaları Sempozyumu, 22-24 Aralık 2005, Sözlü Bildiriler Kitabı, 459-470, TMMOB Orman Mühendisleri Odası, 2005, Antalya.

 

(22)    DURUSOY, İ., TÜRKER, M.F., ÖZTÜRK, A., Türkiye Orman Kaynakları Yönetiminde Korunan Alanların Yeri: Ulusal Planlar ve Uluslararası Süreçler Kapsamında Değerlendirmeler, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, 8-10 Eylül 2005, Sözlü Bildiriler Kitabı, 61-69, Isparta.

 

(23)    TÜRKER, M.F., TİRYAKİ, E., Kooperatiflerin Orman Köylerinin Kalkınmasında Sosyo-Ekonomik Etki Düzeylerinin Saptanması: Hamsiköy Süt Kooperatifi Örneği, KTÜ, 50. Kuruluş Yılı Etkinlikleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Doğu Karadeniz Bölgesi kalkınma Sempozyumu, 249-266, 13-14 Ekim 2005, Trabzon

 

(24)    TÜRKER, M.F., YAZICI, K., Açık Artırmalı Satış Partilerine İlişkin Bazı Özelliklerin Devlet Orman İşletmelerinin Ekonomik Başarısı Üzerine Etkileri (Maçka Devlet Orman İşletmesi Örneği), KTÜ, Orman Fakültesi, Ladin Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Cilt II, 666-676, 20-22 Ekim 2005, Trabzon

 

(25)    TÜRKER, M.F., YAZICI, K., Üçüncü Sınıf Normal Ladin Tomruk Açık Artırmalı Satışlarında Fiyat Oluşumu Sürecinin Araştırılması (Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü Örneği), KTÜ, Orman Fakültesi, Ladin Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Cilt II, 625-634, 20-22 Ekim 2005, Trabzon

 

(26)    PAK, M., TÜRKER, M.F., Kayabaşı Orman İçi Dinlenme Yeri Ziyaretçilerinin Rekreasyon Taleplerini Etkileyen Sosyo-Ekonomik Değişkenlerin İncelenmesi, KTÜ, Orman Fakültesi, Ladin Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Cilt II, 656-665, 20-22 Ekim 2005, Trabzon

 

(27)    TÜRKER, M.F., Sürdürülebilir Ormancılıkta Ortaya Çıkan Yasal Riskler, Çalıştay (Workshop), OR-KOOP 2003 Yılı Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı, DSİ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu, 21 Şubat 2003, Ankara

 

(28)    DURUSOY, İ.,TÜRKER, M.F., Sürdürülebilir Orman Kaynakları Yönetimi ve Sertifikalandırma, 1. Çevre Ve Ormancılık Şurası “Tebliğler”, 488-498, Mart 2005, Antalya

 

(29)     ÖZTÜRK, A., TÜRKER, M.F., Sürdürülebilir Ormancılık Sürecinde Farklı İlgi Gruplarının  Orman Kaynakları Ve Yönetimine İlişkin Görüşlerinin  Belirlenmesi, 1. Çevre Ve Ormancılık Şurası “Tebliğler”, 1619-1632, Mart 2005, Antalya

 

(30)    TÜRKER, M.F., Orman Mühendisliği Eğitimi Öğretimi Üzerine Bazı Değerlendirmeler (KTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Örneği), 1. Çevre Ve Ormancılık Şurası “Tebliğler”, 1647-1657, Mart 2005, Antalya

 

(31)    TÜRKER, M.F., BARLI, Ö., AYYILDIZ, H., İşletme Kültürü Yardımıyla Ülkemiz Ormancılık Sektörü Yönetim Seçeneklerine İlişkin Strateji Ve Politikalar, 1. Çevre Ve Ormancılık Şurası “Tebliğler”, 1763-1772, Mart 2005, Antalya

 

(32)    PAK, M., TÜRKER, M.F., Orman Kaynaklarının Rekreasyon Amaçlı Yönetiminde Ve Yararlanılmasında Ekonomik Değer Tahmini, 1. Çevre Ve Ormancılık Şurası “Tebliğler”, 512-521, Mart 2005, Antalya

 

(33)    ÇATAL, H.A., TÜRKER, M.F., Örgüt İçi Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Orman Kaynakları Yönetimi Ve İşletmeciliği Üzerinde Etkileri, 1. Çevre Ve Ormancılık Şurası “Tebliğler”, 472-480, Mart 2005, Antalya

 

(34)    ÖZTÜRK, A., TÜRKER, M.F., KARAGÖL,  Türkiye Orman Kaynakları Yönetiminde Katılımcılık, II. Ulusal Ormancılık Kongresi, Türkiye Ormancılar Derneği, 19-20 Mart 2003, Bildiriler Kitabı, 344-359, Ankara, 2003.

 

(35)    ÇATAL, H.A., TÜRKER, M.F., Orman İçi Bitişiği Köylerin Sorunları ve Orman Köylülerinin Toplum Ormancılığındaki Yeri (Sürmene Devlet Orman İşletmesi Örneği), II. Ulusal Ormancılık Kongresi, Türkiye Ormancılar Derneği, 19-20 Mart 2003, Bildiriler Kitabı, 389-399, Ankara, 2003.

 

(36)    PAK, M., TÜRKER, M.F., ERKUT, Y., Rekreasyonel Hizmet Üretim Amaçlı Orman İşletmeciliğinde Katılımcı Yönetim Anlayışının İrdelenmesi, II. Ulusal Ormancılık Kongresi, Türkiye Ormancılar Derneği, 19-20 Mart 2003, Bildiriler Kitabı, 415-427, Ankara, 2003.

 

(37)    DURUSOY, İ., TÜRKER, M.F., Sürdürülebilir Orman İşletmeciliği Ölçüt ve Göstergelerinde Katılım, II. Ulusal Ormancılık Kongresi, Türkiye Ormancılar Derneği, 19-20 Mart 2003, Bildiriler Kitabı, 262-277, Ankara, 2003.

 

(38)    TÜRKER, M.F., ÖZTÜRK, A., PAK, M., DURUSOY, İ., Orman Kaynağından Geleneksel ve Çağdaş Yararlanma   Şekilleri: Dünya, Ülkemiz ve Bölgemizdeki Durum, Çaykara’nın Manevi ve Kültürel Değerleri Sempozyumu, 16-19 Temmuz, 2002, Çaykara.

 

(39)    TÜRKER, M.F., Doç. Dr. Eyüp Sabri TÜRKER, Çaykara’nın Manevi ve Kültürel Değerleri Sempozyumu, 16-19 Temmuz, 2002, Çaykara.

 

(40)    TÜRKER, M.F., Doç Dr. Eyüp Sabri  TÜRKER’in Ardından, Çaykara Sempozyumu, 16-19 Temmuz, 2002, Çaykara.

 

(41)    PAK, M., TÜRKER, M.F., ERKUT, Y., ESERCAN, H., Ülkemizde Rekreasyonel Kullanım Amaçlı Orman İşletmeciliğinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği), II.Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Kafkas Üniversitesi, Artvin Orman Fakültesi Bildiriler Kitabı Cilt I, Sayfa 177-188, 15-18 Mayıs 2002, Artvin.

 

(42)    PAK, M., TÜRKER, M.F., Türkiye’de Orman Kaynağının Rekreasyonel Kullanım Değerinin Seyahat Maliyeti ve Koşullu Değerleme Yöntemleri Yardımıyla Belirlenmesi, II.Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Kafkas Üniversitesi, Artvin Orman Fakültesi Bildiriler Kitabı Cilt I, Sayfa 165-176, 15-18 Mayıs 2002, Artvin.

 

(43)    ÖZTÜRK, A. ve TÜRKER, M.F., Ülkemiz Ormancılık Sektörü Amaç, Strateji ve Politikalarının Makro Planlar Kapsamında İrdelenmesi, II.Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Kafkas Üniversitesi, Artvin Orman Fakültesi Bildiriler Kitabı Cilt I, Sayfa 25- 39, 15-18 Mayıs 2002, Artvin.

 

(44)    TÜRKER, M.F., ÖZTÜRK, A. ve TİRYAKİ, E., Ülkemiz Ormancılık Sektöründe Odun Dışı Orman Ürünleri Kapsamında Değerlendirilen Odun Dışı Bitkisel Ürünlerin İşletmeciliği, II.Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Kafkas Üniversitesi, Artvin Orman Fakültesi Bildiriler Kitabı Cilt I, Sayfa 25-40, 15-18 Mayıs 2002, Artvin.

 

(45)    TÜRKER, M.F., ÖZTÜRK, A. ve BALIK, T., Devlet Orman İşletmeleri Özel Çevre Koşullarının Pazarlama İşlevi Açısından İrdelenmesi, Kafkas Üniversitesi, II.Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Kafkas Üniversitesi, Artvin Orman Fakültesi Bildiriler Kitabı Cilt I, Sayfa 199-211, 15-18 Mayıs 2002, Artvin.

 

(46)    TÜRKER, M.F., ÖZTÜRK, A., BALIK, T. ve PAK, M., Türkiye Ormancılığında Orman Yangınlarından Doğan Ekonomik Kaybın Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemin Orman Ekonomisi Disiplini Bakış Açısına Göre Değerlendirilmesi, II.Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Kafkas Üniversitesi, Artvin Orman Fakültesi Bildiriler Kitabı Cilt II, Sayfa 633-642, 15-18 Mayıs 2002, Artvin.

 

(47)    TÜRKER, M.F., DURUSOY, İ., Devlet Orman İşletmelerinde Halkla İlişkiler İşlevi ve Sertifikasyon, Kafkas Üniversitesi, II.Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Kafkas Üniversitesi, Artvin Orman Fakültesi Bildiriler Kitabı Cilt I, Sayfa 134-143, 15-18 Mayıs 2002, Artvin.

 

(48)    TÜRKER, M.F., BAŞKENT, E.Z. ve DURUSOY, İ., Ormancılıkta Sertifikasyon Üzerine Bazı Değerlendirmeler, (Poster) II.Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Kafkas Üniversitesi, Artvin Orman Fakültesi Bildiriler Kitabı Cilt I, Sayfa 220-227, 15-18 Mayıs 2002, Artvin.

 

(49)    ÇATAL, H. A., TÜRKER, M. F., Ormancılık Faaliyetlerinde Vahidi Fiyatla Çalışan İşçilerin Sorunlarının Çözümünde Halkla ilişkiler İmkanından Yararlanılması (Sürmene Devlet Orman işletmesi Örneği),  II.Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Kafkas Üniversitesi, Artvin Orman Fakültesi Bildiriler Kitabı Cilt I, Sayfa 360-364, 15-18 Mayıs 2002, Artvin.

 

(50)    TÜRKER M.F., ÖZTÜRK A., PAK M., Dışsallık Kavramının Türkiye Orman Kaynakları ve Orman İşletmeciliği Açsından İrdelenmesi, I. Ulusal Ormancılık Kongresi, Türkiye Ormancılar Derneği Yayını, Kongre Serisi No: 1, 154-170, Ankara, 2001.

 

(51)    TÜRKER M.F., PAK M., ÖZTÜRK A., TİRYAKİ E., Türkiye Ormancılığında Odun Dışı Orman Ürünleri İşletmeciliğinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, I. Ulusal Ormancılık Kongresi, Türkiye Ormancılar Derneği Yayını, Kongre Serisi No: 1, 306-316, Ankara, 2001.

 

(52)    TÜRKER M.F., BAŞKENT E.Z., DURUSOY İ., Ormancılıkta Sertifikasyon: Orman Kaynakları ve Orman İşletmeciliği Üzerine Etkileri, Uluslararası Gelişmeler ve Türkiye Ormancılığında Gerekliliği ve Olabilirliği, I. Ulusal Ormancılık Kongresi, Türkiye Ormancılar Derneği Yayını, Kongre Serisi No: 1, 294-305,  Ankara, 2001.

 

(53)    BARLI Ö., TÜRKER M.F., AYYILDIZ H.,  İşletme Kültürü: Türkiye Ormancılığında İşletme Kültürünün Sorgulanması ve Kültürel Değişim,  I. Ulusal Ormancılık Kongresi, Türkiye Ormancılar Derneği Yayını, Kongre Serisi No: 1, 326-342, Ankara, 2001.

 

(54)    TÜRKER M.F., PAK M., ÖZTÜRK A., Toplam Ekonomik Değer Yaklaşımı ve Orman Kaynaklarının Sunduğu Ürün ve Hizmetlerin Bu Kapsamda İrdelenmesi, I. Ulusal Ormancılık Kongresi, Türkiye Ormancılar Derneği Yayını, Kongre Serisi No: 1, 171-182, Ankara, 2001.

 

(55)    TÜRKER M.F., Ormancılık Sektöründe Stratejik Yönetim Kavramının Sektörün Değişen Çevre şartları Açsından İrdelenmesi, I. Ulusal Ormancılık Kongresi, Türkiye Ormancılar Derneği Yayını, Kongre Serisi No: 1, 279-293, Ankara, 2001.

 

(56)    TÜRKER, M.F. ve TÜRKER, E.S., DKB 25 Devlet Orman İşletmesinin ve Bu İşletmelere Ait Bazı Sosyal Ekonomik ve Fiziksel Değişken Gruplarının Ana Bileşenler Analizi Yardımıyla Belirlenmesi, Doç. Dr. Eyüp Sabri TÜRKER Anısına Matematik Sempozyumu, Uygulamalı Matematik Analiz Grubu Bölümü, 1-11, Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Adapazarı, 19-20 Ekim 2000.

 

(57)    TÜRKER, M.F., Girdi-Çıktı Analizi Yardımıyla Doğu Karadeniz Bölgesi Tarım Sektörünün Ekonomik Analizi, Karadeniz Bölgesi Tarım Sempozyumu, Bildiriler Cilt 1, 183-193, 4-5 Ocak 1999, OMÜ Ziraat Fakültesi, Samsun 1999.

 

(58)    ÇATAL, H.A. ve TÜRKER, M.F., Orman Kadastro ve Orman Mülkiyet Sorunlarının Çözümünde Halkla İlişkiler İmkanından Yararlanılması (Sürmene Devlet Orman İşletmesi Örneği), Doğu Karadeniz Bölgesinde Kadastro ve Mülkiyet Sorunları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 174-183, KTÜ, Trabzon, 11-12 Ekim 1999.

 

(59)    KOÇAK, F., TÜRKER, M.F. ve ÖZTÜRK, A., Orman Mülkiyet Sorunlarının Çözümüne Alternatif Bir Yaklaşım:Artvin OBM Kestane Meyvesi Üretimi Projesi, Doğu Karadeniz Bölgesinde Kadastro ve Mülkiyet Sorunları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 145-155,Trabzon, 11-12 Ekim 1999.

 

(60)    TÜRKER, M.F., PAK, M. ve ÖZTÜRK, A.,  Ormancılık Sektöründe Orman Kadastro Çalışmaları ve Orman Mülkiyet Sorunlarının Ülke Kalkınma Planları ve Ormancılık Yasal Mevzuatı Çerçevesinde Değerlendirilmesi, Doğu Karadeniz Bölgesinde Kadastro ve Mülkiyet Sorunları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 193-204, Trabzon, 11-12 Ekim 1999.

 

(61)    TÜRKER, M.F.,  Doğu Karadeniz Bölgesi Kalkınma Projesi (DOKAP) Ara Raporu Üzerine Tüm Sektörler İçin Genel ve Ormancılık Sektörü İçin Özel Bir Değerlendirme, Karadeniz’in Özelliklerini Koruma Kulübü Derneği II. Karadeniz Kalkınma Kurultayı Bildirileri, 186-211, KTÜ Salonları, Trabzon, 22-24 Ekim 1999.

 

(62)    TÜRKER, M.F. ve AYAZ, H., Orman Köylerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Orman Kaynaklarının Tahribi, Uluslararası Katılımlı III. Ekoloji Yaz Okulu Tebliğleri,   (21-27 Temmuz 1997, Trabzon), Çevre Koruma ve Araştırma Vakfı Çevre Eğitimi Merkezi Yayınları:2, 165-187, İzmir 1998.

 

(63)    TÜRKER, M.F., BALIK, T. ve AYAZ, H., Sosyal İhtilaflı Orman Alanlarının Orman İşletmeciliği Faaliyetleri Üzerine Etkileri (Maçka Devlet Orman İşletmesi Örneği), Doğu Karadeniz Bölgesinde Orman Mülkiyet Sorunları Sempozyumu, 251-260,  Trabzon, 8 -10 Ekim 1998.

 

(64)    AYAZ, H. ve TÜRKER, M.F., Orman Rejimi Dışına Arazi Çıkarma Uygulamalarının Yasal ve Sosyo-Ekonomik Boyutu Üzerine Bir Araştırma (Ordu İli Örneği), Doğu Karadeniz Bölgesinde Orman Mülkiyet Sorunları Sempozyumu, 272-284, Trabzon, 8-10 Ekim 1998.

 

(65)    ÇATAL, H.A. ve TÜRKER, M.F., Orman İşletmeciliğinde Halkla İlişkiler İşlevinin Orman Yasaları, Orman Kadastro Faaliyetleri, Orman Suçları ve Orman tahripleri Açısından İncelenmesi (Sürmene DOİ Müdürlüğü 31. ve 32. Madde Köyleri Örneği), Doğu Karadeniz Bölgesinde Orman Mülkiyet Sorunları Sempozyumu, 372-383, Trabzon, 8-10 Ekim 1998.

 

(66)    ÖZTÜRK, A. ve TÜRKER, M.F., Ülkemiz Ormancılık Sektöründe Sübvansiyonlar ve Devlet Orman İşletmelerinin Ekonomik Başarıları Üzerine Etkisi, Cumhuriyetimizin 75. Yılında Ormancılığımız Sempozyumu, Harbiye Askeri Müzesi, 285-293, İstanbul 1998.

 

(67)    AYAZ, H. ve TÜRKER, M.F., Türkiye’de Ormancılık Örgütünün Orman Sınırları Dışına Arazi Çıkarılması Uygulamasına Bakış Açısı, Cumhuriyetimizin 75. Yılında Ormancılığımız Sempozyumu, Harbiye Askeri Müzesi, 87-96, İstanbul 1998.

 

(68)    TÜRKER, M.F., Stepwise Regresyon Analizi Yardımıyla Orman İşletmelerinin Ekonomik Analizi (DKB 25 Devlet Orman İşletme Müdürlüğü  Örneği), Cumhuriyetimizin 75. Yılında Ormancılığımız Sempozyumu, Harbiye Askeri Müzesi, 276-284, İstanbul 1998.

 

(69)    TÜRKER, M.F., Korelasyon Analizi Yardımıyla Doğu Karadeniz Bölgesi Ormancılık Sektörünün Sosyo-Ekonomik Analizi, (Araştırma Sempozyumu’98, DİE, Türk İstatistik Derneği, Türk Matematik Derneği, İstatistik Mezunları Derneği, Ankara, 23-25 Kasım 1998), Araştırma Sempozyumu 98 Bildiri Özetleri Kitabı, 228-237. 1998, Ankara.

 

(70)    AYAZ, H., TÜRKER, M.F. ve BALIK, T., Kuşburnu Doğal Yetişme Alanları Mülkiyetinin Orman İşletmeciliği Açısından Değerlendirilmesi (Torul Devlet Orman İşletmesi Köyleri Örneği), Gümüşhane Valiliği Kuşburnu Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 347-355, Gümüşhane, 5-6 Eylül 1996.

 

(71)    TÜRKER, M.F., Ormanların Gizli Yakacak Odun Faydalanması ile Tüketilmesinin Hesaplanması (Maçka Orman İşletmesi Köyleri Örneği), Çevre Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 399-405, AÜ Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Erzurum 1995.

 

(72)    TÜRKER, M.F., Doğu Karadeniz Bölgesi 25 Devlet Orman İşletmesinin Gelir ve Gider Analizi Yardımıyla Ekonomik Başarılarının Belirlenmesi, KTÜ Orman Fakültesi, I. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Bildiriler Kitabı, 4. Cilt, 223-229, Trabzon 1995.

 

(73)    TÜRKER, M.F. ve YAZICI, K., Devlet Orman İşletmeleri Tomruk Piyasa Satışlarında Fiyat Oluşumu (DKB Örneği), KTÜ Orman Fakültesi, I. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Bildiriler Kitabı, 4. Cilt,  209-216, Trabzon 1995.

 

(74)    TÜRKER, M.F., Girdi-Çıktı Modeli Yardımıyla Ormancılık Sektörlerinin Ekonomik Analizi (Ülke ve Trabzon Alt Bölgesi Örneği), KTÜ İİBF Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 230-235, Trabzon 1994.

 

(75)    TÜRKER, M.F., YAZICI, K., Kırsal Kesim Yakacak Odun Tüketiminin Sosyo-Ekonomik Analizi, Enerji 1993, Enerji Tasarrufu Semineri Tebliğleri, Bildiriler Kitabı, 303-312, TÜYAP Sergi Sarayı, İstanbul, 21-22 Ocak 1993.

 

(76)    TÜRKER, M.F., Odun Hammaddesinin Yakacak Olarak Tüketilmesini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması,Orman Bakanlığı, I. Ormancılık Şurası, Tebliğler Kitabı, 365-371, Ankara 1993.

 

(77)    TÜRKER, M.F., GAVCAR, E., Endüstrilerarası İşlemler Tabloları Yardımıyla Orman Ürünleri Endüstrilerinin Ekonomik Analizi, Orenko’93, II. Ulusal Orman Ürünleri Endüstri Kongresi Bildiriler Kitabı, 266-275, Trabzon 1993.

 

(78)    YALINKILIÇ, M.K., TÜRKER, M.F., Yakacak Oduna Alternatif Bir Enerji Kaynağı: Yakıt Biriketi, Orenko-92, I. Ulusal Orman Ürünleri Endüstri Kongresi, Bildiriler Kitabı, 159-175, Trabzon, 22-25 Eylül 1992

 

 

 

ULUSAL KONFERANS KONUŞMACISI

 

(1)    Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi’nin Kurumsal Tanıtımı, KSÜ Orman Fakültesi Seminer Salonu, 07. 07,2009, Kahramanmaraş

 

 

 

ULUSLARASI KONFERANS KONUŞMACISI

 

(1)    Determining the Importance of the Foresty Sektor in Turkish National Economy Using An Input-Output Analysis, 25.11.2006-02.12.2006, Okyama University, Graduate School of Enviromental Science, Japan.

 

 

 

TARTIŞMALI TOPLANTILAR

 

 

 

(1)          Sürdürülebilir Ormancılık -Tartışma Toplantısı-, 7 Kasım 2001, Ankara Dedeman Oteli (Sürdürülebilir Ormancılık -Tartışma Toplantısı- Bildiri ve Tartışmaları Kitabı, Türkiye Çevre Vakfı Yayını,  Ankara 2001).

 

 

 

 

 

 

 

SEMİNERLER

 

 

 

(1)          TÜRKER, M.F., Doğu Karadeniz Bölgesi (DOKAP) Ara ve Taslak Nihai Raporunun Karşılaştırılması: Tüm Sektörler İçin Genel ve Ormancılık Sektörü İçin Özel Bir Değerlendirme, 1999-2000 ve 2000-2001 Eğitim Öğretim Yılları Güz ve Bahar Yarıyılları Yarıyılı Seminerleri, KTÜ Orman Fakültesi Seminerler Serisi No:8,  89-100, Trabzon, 2001.

 

(2)          TÜRKER, M.F.,  AYAZ, H., Orman Köyleri Kurultayı (22-23 Haziran 1998 Ankara) Sürecinin Değerlendirilmesi: Gerekçeler ve Tespitler, 1998-1999 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Seminerleri, KTÜ Orman Fakültesi Seminerler Serisi No:7, 54-67, Trabzon, 2001.

 

(3)          TÜRKER, M.F., Devlet Orman İşletmeleri Orman Ürünleri Pazarlaması Etkinliklerine Genel Bir Yaklaşım:Yaşanan Darboğazlar ve Çözüm Eylemleri, 1997-1998 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Seminerleri, KTÜ Orman Fakültesi Seminer Serisi No: 6, 58-68, Trabzon 2000.

 

(4)          TÜRKER, M.F., YAZICI, K., Üçüncü Sınıf Normal Boy Ladin Tomruk Açık Arttırmalı Satışlarında Fiyat Oluşumu Sürecinin Araştırılması (Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü Örneği), Güz Yarıyılı Seminerleri KTÜ Orman Fakültesi Seminer Serisi No:5,56-72, Trabzon 1998.

 

(5)          TÜRKER, M.F., YAZICI, K., Açık Arttırmalı Satış Partilerine İlişkin Bazı Özelliklerin Devlet Orman İşletmelerinin Ekonomik Başarısı Üzerine Etkileri (Maçka Devlet Orman işletmesi Örneği), Bahar Yarıyılı Seminerleri KTÜ Orman Fakültesi Seminer Serisi No:4, 24-36, Trabzon 1997.

 

(6)          TÜRKER, M.F., DKB Devlet Orman İşletmeleri Açık Arttırmalı Satışlarına Katılan Alıcılara Yönelik Pazar Araştırması Örneği Yardımı İle Orman İşletmeciliğinde Pazarlama İşlevinin Değerlendirilmesi,Güz Yarıyılı Seminerleri KTÜ Orman Fakültesi Seminer Serisi No:3, 31-44, Trabzon 1997.

 

(7)          TÜRKER, M.F., Input-Output Modeli Yardımıyla Ormancılık Sektörünün Ekonomik Analizi, Güz Yarıyılı Seminerleri KTÜ Orman Fakültesi Seminer Serisi No:1, 66-76, Trabzon 1996.

 

(8)          TÜRKER, M.F., Devlet Orman İşletmelerinde Pazarlama Anlayışı ve Orman Ürünlerinde Fiyatlandırmanın Kritiği, Bahar Yarıyılı Seminerleri, KTÜ Orman Fakültesi, Yayın No: 49, 90-94, Trabzon 1995.

 

BİLİMSEL RAPORLAR

 

(1)          EROĞLU, M., TÜRKER, M.F., BAŞKENT, E.Z., CINDIK, H., BARLI, Ö., AYAZ, H., Orman Genel Müdürlüğü Yeniden Yapılanma ve Norm Kadro Araştırma Projesi’ne Ait Değerlendirme Raporu, Orman Fakültesi tarafından Orman genel Müdürlüğüne sunulan değerlendirme raporu, 11 sayfa.

 

(2)          TÜRKER M.F., ÖZTÜRK, A. ve PAK, M., MPM Tarafından Hazırlanan “Devlet Orman İşletmelerinde Ekonomik Etkenlik” Adlı Çalışmaya İlişkin Olarak Kapsam Ve Önemine Bakılmaksızın Şekil Ve İçerik Yönünden Yapılan Kısmi Değerlendirmeler, KTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının; 06.04.2001 tarih ve ORM/020-252 Sayılı Yazısına İstinaden MPM tarafından hazırlanan “Devlet Orman işletmelerinde Ekonomik Etkenlik” adlı çalışmaya ilişkin değerlendirmeleri içeren rapor, 5 s., 27.04.2001, Trabzon.

 

(3)          TÜRKER, M.F., VIII. BYKP Ormancılık Özel İhtisas Komisyonu, ''Ekonomik ve Mali Yapı, Yatırımlar, Fayda Masraf Analizi, Sermaye Verimliliği'' Çalışma Grubu Rapor Taslağı Oluşumu Üzerine Görüşler, 10 s., Trabzon, 1999.

 

(4)          TÜRKER, M.F., VIII. BYKP Ormancılık Özel İhtisas Komisyonu,''Orman Ekosistemi ve Sürdürülebilir Kalkınmadaki Yeri''  Çalışma Grubu Rapor Taslağı Oluşumu Üzerine Görüşler, 5 s.,  Trabzon, 1999.

 

(5)          TÜRKER, M.F., VIII. BYKP Ormancılık Özel İhtisas Komisyonu,''Orman-Halk İlişkileri''  Çalışma Grubu Rapor Taslağı Oluşumu Üzerine Görüşler, 11 s., Trabzon, 1999.

 

(6)          TÜRKER M.F.  ve Diğer Kurultay Delegeleri, I. Orman Köyleri Kurultayı Ankara Deklarasyonu, Ankara, 6 s., 22-23 Haziran 1998.

 

(7)          AYAZ, H., TÜRKER M.F., 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Değiştirilmesi Hakkında KTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Orman Ekonomisi Anabilim Dalı’nın Görüşü, Orman Bakanlığına Sunulan Rapor, 4 s., 26.09.1997.

 

(8)          TÜRKER M.F. Orman Yangınlarından Doğan Zarar Düzeyinin Orman Ekonomisi Bakış Açısından Değerlendirilmesi, KTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının; 08.04.1997 ve ORM/020-252 Sayılı Yazısına İstinaden Oluşturulan Komisyona Sunulmak Üzere Hazırlanan Rapor, 4 s., Trabzon 1997.

 

(9)          TÜRKER M.F. GÜMÜŞ, C. ve AYAZ, H., Türkiye’de Orman Ekonomisi (Ormancılık Ekonomisi, Ormancılık Politikası ve Ormancılık Hukuku) ile İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Türkiye Ormancılık Raporu, KTÜ Orman Fakültesi, Yayın No: 48, 80-102, Trabzon 1995.

 

(10)      TÜRKER, M.F., Tüm Türkiye ve Özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi Açısından Orman Yolları Raporu,Orman Mühendisliği Dergisi, Sayı:1, 6-7, Ankara 1988.

 

 

 

YAYINLANMIŞ ÇEVİRİLER

 

(1)          TÜRKER M.F., Temel Biyo-Yakıtlar İçin Basit Teknikler, Orman Dergisi, Sayı:11, 38-43, Ankara 1992.

 

(2)          TÜRKER M.F., NUHOĞLU, Y., Gelişmenin Ekolojik Maliyetleri, Tarımda Kaynak Dergisi, Sayı:2-3, 64-66, Ankara 1991.

 

(3)          TÜRKER M.F., Sosyal Ormancılık (Tüketiciler Üretici Olabilir mi ? ), Orman Müh. Dergisi, Yıl:26, Sayı:5, 17-20, Ankara 1989.

 

(4)          TÜRKER M.F., Agroforestry Sistemleri, Orman Müh. Dergisi, Sayı:3, 28-32, Ankara 1989.

 

(5)          TÜRKER M.F., Sosyal Ormancılık: Ormansızlaşmaya Bir Cevap mı ?, Orman Müh. Dergisi, Sayı:4, 29-31, Ankara 1988.

 

 

 

ULUSAL MESLEKİ DERGİ, TEKNİK BÜLTEN VB. SÜRELİLERDE (PERİYODİKLERDE) YAYINLANAN MAKALELER

 

 

 

(1)          DURUSOY, İ., TÜRKER, M.F., Sürdürülebilir Orman Yönetimi Ölçüt ve Göstergeleri ile Sertifikalandırma Açısından Türkiye Ormancılığının Sosyo-Ekonomik Boyutlarının Görünümü, Kırsal Çevre Yıllığı 2007, 12-25, ISSN 1303-9334, Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği, Ankara, 2007.

 

(2)          TÜRKER, M.F., Orman Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetimi Sürecinde Ormancılık Sektörü, Orman Köylüleri ve Orman Köyü Kalkındırma Kooperatifleri ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4773 Sayılı İş Güvencesi Kanununun Muhtemel Etkileşimi, Orman Mühendisliği Dergisi, ISSN 1301-3572, Yıl:40, Sayı:5-6, 23-32, 2003.

 

(3)          ÖZTÜRK, A., TÜRKER, M.F., Devlet Orman İşletmelerinde Orman Değerinin Ortaya Konması, Orman ve Ekonomi, Yıl 2, Sayı 7, 2-6, Ocak-Şubat 2003.

 

(4)          TÜRKER, M.F., ÖZTÜRK, A. ve PAK, M., DURUSOY, İ., Orman Kaynağından Geleneksel ve Çağdaş Yararlanma Şekilleri: Dünya ve Ülkemizdeki Durum, Kırsal Çevre Yıllığı 2002, 30-56, ISSN 1303-9334, Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği, Ankara, 2002.

 

(5)          TÜRKER, M.F.,ÖZTÜRK, A., PAK, M., DURUSOY, İ., Orman Genel Müdürlüğü Yeniden yapılanma ve Norm Kadro Araştırma Projesi’ne İlişkin Olarak Kapsam, Önem ve Önceliğine Bakılmaksızın Yapılan Genel Değerlendirmeler, Orman Mühendisliği dergisi, ISSN 1301-3572, Yıl 39, Sayı 6, 22-32, Haziran 2002.

 

(6)          ÖZTÜRK, A. ve TÜRKER, M.F., Devlet Orman İşletmelerinde Amaç ve Strateji Tayini, Orman ve Av Dergisi,Yıl:76, Sayı:2001/6, Cilt:78, 13-22, 2001.

 

(7)          ÖZTÜRK, A., TÜRKER, M.F., Orman İşletmeciliği Fonksiyonlarının Ülkemiz Ormancılığı Açısından Değerlendirilmesi, Orman Müh. Dergisi, Yıl:37, Sayı:10, 5-11, Ekim 2000.

 

(8)          AYAZ, H., TÜRKER, M.F., 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Değiştirilmesi Hakkında KTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Orman Ekonomisi Anabilim Dalı’nın Görüşleri, Orman Müh. Dergisi, Yıl:35, Sayı:12, 26-27, Aralık 1998.

 

(9)          YALINKILIÇ, M.K.,  TÜRKER, M.F., Orman Köylüleri İçin Bir Gelir Kaynağı:Kültür Mantarı İşletmeciliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Çiftçi ve Köy Dergisi, Sayı:124, 20-23, Ankara 1995.

 

(10)      TÜRKER, M.F., Devlet Ormanlarından Odun Hammaddesinin Yakacak Odun Amacıyla Tüketilmesinin Nedenleri (Maçka Devlet Orman işletmesi Örneği), Orman Müh. Der., Sayı:4, 23-28, Ankara 1993.

 

(11)      TÜRKER, M.F., Çaykara İlçesinin Sosyo-Ekonomik Yapısı, Çaykaralılar Dergisi, Sayı:3, 11-12, İstanbul 1993.

 

(12)      TÜRKER, M.F., TÜRKER, H. R., Orman Köylüleri İçin Alternatif Bir Gelir Kaynağı:Arıcılık,  Orman Dergisi, Sayı:22, 28-34, Ankara 1993.

 

(13)      TÜRKER, M.F., Devlet Ormanlarından Odun Hammaddesinin Yakacak Odun Amacıyla Tüketilmesi Probleminin Çözüm Yolları, Ekoloji ve Çevre Dergisi, Sayı:5, 5-8, İzmir 1992.

 

(14)      TÜRKER, M.F., Orman Yolları Reorganizasyonunun Yasal Çerçevesi, Orman Müh. Dergisi,  Sayı:9, 21-22, Ankara 1991.

 

(15)      NUHOĞLU, Y., TÜRKER, M.F. ve VAR, M., Çevre Kirliliği ve Ekosistemlerin Ölümü,  Tabiat ve İnsan Dergisi, Sayı:3, 27-30, Ankara 1990.

 

(16)      TÜRKER, M.F., Ormancılık Sektörünün Ülke Ekonomisi İçindeki Yeri, Orman Müh. Dergisi,  Sayı:9, 42-46, Ankara 1990.

 

(17)      TÜRKER, M.F., OGM Döner Sermayesi ve Orman İşletmeciliği, Ekonomi ve Muhasebe Dergisi, Sayı:59, 4-7, Ankara 1990.

 

(18)      GAVCAR, E., TÜRKER, M.F., Defne Üretimi ve İhracatı, Fidan Dergisi,  Sayı:29-30, 11-14, Ankara 1990.

 

(19)      TÜRKER, M.F., Ormancılığımıza Kazandırılan Yeni Kavramlar, Fidan Dergisi,  Sayı:28, 11-12, Ankara 1990.

 

(20)      TÜRKER, M.F., Orman ve Endüstri Arasındaki İlişkiler, Fidan Dergisi,  Sayı:16, 18-20, Ankara 1990.

 

(21)      TÜRKER, M.F., Orman İşletmeciliğinde Üretim Faaliyetleri, Orman Müh. Dergisi,  Sayı:12, 26-33, Ankara 1989.

 

(22)      TÜRKER, M.F., Dünü ve Bugünü ile Orman Ana Tamirhaneleri, Orman Müh. Dergisi, Yıl:25, Sayı:11, 19-22, Ankara 1988.

 

(23)      TÜRKER, M.F. ve YÜKSEK Ö., Erozyon ve Ekonomik Analizi, Orman Müh. Dergisi, Sayı:10, 16-19, Ankara 1989.

 

(24)      TÜRKER, M.F., Orman Yolları Faaliyetlerinde Yönetim ve Organizasyon, Orman Müh. Dergisi, Sayı:8, 16-18, Ankara 1989.

 

(25)      TÜRKER, M.F., Ormancılık ve Tarım Arasındaki İlişkiler, Orman Müh. Dergisi, Sayı:7, 6-8, Ankara 1989.

 

(26)      TÜRKER, M.F., Reorganizasyon ve Orman Yolları, Orman Müh. Dergisi, Yıl:24, Sayı:9, 41-45, Ankara 1987.

 

(27)      TÜRKER, M.F., Halkla İlişkiler ve Ormancılık, Orman Müh. Dergisi, Yıl:24, Sayı:6, 17-21,  Ankara 1987.

 

 

 

ATIFLAR*

 

 

 

Uluslararası Science Citiation Index’e Giren Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kapsamında:

 

 

 

Atıf Yapılan Makale:

 

TÜRKER, M.F., KAYGUSUZ, K., Socio-Economic Analysis of Fuelwood Use In A Rural Area of Turkey, Bioresource Technology 54 (1995) 285-290, 1995.

 

Atıflar:

 

(1)          Gucbilmez Y, Bakis R, Calis I., Potential contribution of firewood, energy forestation and forest residues in Turkey , ENERGY EXPLORATION & EXPLOITATION   Volume: 28   Issue: 4   Pages: 295-311   Published: 2010

 

(2)          Dufraisse A., Firewood management and woodland exploitation during the late Neolithic at Lac de Chalain (Jura, France), VEGETATION HISTORY AND ARCHAEOBOTANY   Volume: 17   Issue: 2   Pages: 199-210   Published: MAR 2008

 

(3)          Dufraisse A., Firewood economy during the 4th millennium BC at Lake Clairvaux, Jura, France, urce: Environmental Archaeology, Volume 11, Number 1, April 2006 , pp. 87-99(13)

 

(4)          KAYGUSUZ K., SARI A., Renewable energy potential and utilization in Turkey, Energy Conversion and Management, 44 (3): 459-478 Feb 2003

 

(5)          KAYGUSUZ, K., KAYGUSUZ, A., Renewable Energy and Sustainable Development in Turkey, Renewable Energy, 25(2002), 431-453.

 

(6)          KAYGUSUZ, K., Renewable and Sustainable Energy Use in Turkey: a Review, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 6 (4): 339-366 Aug 2002

 

(7)          KAYGUSUZ, K., Sustainable Development of Hydropower and Biomass Energy in Turkey, Energy Conversion and Management,  43 (8): 1099-1120 May 2002

 

(8)          KAYGUSUZ, K., Hydropower and Biomass as Renewable Energy Sources in Turkey, Energy Sources, 23, 775-799, 2001.

 

(9)          TÜRKER, M.F. ve KAYGUSUZ, K., Investigation of the Variables Effects on Fuelwood Consumption as an Energy Source in Forest Villages of Turkey, Energy Conversion and Management, 42(2001), 1215-1227, 2001.

 

(10)      KAYGUSUZ, K. ve TÜRKER, M.F., Biomass Energy Potential in Turkey, Renewable Energy, 26 (4): 661-678 Aug 2002.

 

(11)      Turker MF, Ayaz H, Kaygusuz K., Forest biomass as a source of renewable energy in Turkey
Conference Information: 2nd Trabzon International Energy and Environment Symposium, JUL 26-29, 1998 KARADENIZ TECH UNIV, TRABZON, TURKEY, ENERGY AND THE ENVIRONMENT   Pages: 327-330   Published: 1999

 

(12)      TÜRKER, M.F., AYAZ., H. ve KAYGUSUZ, K., Forest Biomass As A Source of Renewable Energy In Turkey, Energy Sources, Journal of Extraction, Conversion and the Environment, Volume 21, Number 8, 705-714, October 1999.

 

(13)      KAYGUSUZ, K. ve TÜRKER, M.F., Use Of Wood As An Energy Source In Turkey, Energy Sources, Journal of Extraction, Conversion and the Environment, Volume 20, Number 7, 605-614, August - September, 1998.

 

(14)      TÜRKER, M.F. ve TÜRKER, E.S., The Socio-Economic Analysis of Fuelwood Consumption With The Principle Components Analysis in Turkey, Bioresource Technology 60(1997), 179-183, 1997.

 

(15)      KAYGUSUZ, K., Rural Energy Resources: Applications and Consumption in Turkey, Energy Sources, 1997, V19, N6 (JUL), P549-557.

 

(16)      K., KAYGUSUZ, H. KARGI ve A. KAYGUSUZ, Role of the Clean Energy Potential for Energy Savings and Air Pollution Control in Turkey, Energy Sources, 1996, V18, N8 (DEC), P885-901.

 

Atıf Yapılan Makale:

 

TÜRKER, M.F., TÜRKER, E.S., The Socio-Economic Analysis of Fuelwood Consumption with the Principle Components Analysis in Turkey, Bioresource Technology 60(1997), 179-183, 1997.

 

Atıflar:

 

(17)      Azadeh, A., Ataei, G.H. Integrated assessment of export performance in chemical industries by multivariate approach, International Journal of Productivity and Quality Management, Volume 2, Number 1/2007, Pages 41-64.

 

(18)      A. Azadeh, S.F. Ghaderi, Y. Partovi Miran, V. Ebrahimipour, K. Suzuki, An integrated framework for continuous assessment and improvement of manufacturing systems, Applied Mathematics and Computation, Volume 186, Issue 2, 15 March 2007, Pages 1216-1233.

 

(19)      Ramos, M.A., Albuquerque, U.P., Produtos Madeireiros e comunidades rurais na caatinga: uma visao do uso de fitocombustiveis, Book chapter in “Conhecimento tradicional e estratégias de sobrevivência de populações brasileiras”, Ed: Flávia de Barros Prado Moura 35-54, 2007.

 

(20)      Tolunay, A., Akyol, A., Ozcan, M., Usage of Trees and Forest Resources at Household Level: A Case Study of Asagi Yumrutas Village from the West Mediterranean Region of Turkey, Research Journal of Forestry, 2: 1-14.

 

(21)      A. Azadeh, S.F. Ghaderi, V. Ebrahimipour, (2007) "An integrated PCA DEA framework for assessment and ranking of manufacturing systems based on equipment performance", Engineering Computations, Vol. 24 Iss: 4, pp.347 - 372

 

(22)      Azadeh A, Ghaderi SF, Omrani H., A deterministic approach for performance assessment and optimization of power distribution units in Iran , ENERGY POLICY   Volume: 37   Issue: 1   Pages: 274-280   Published: JAN 2009.

 

(23)      AKDENİZ F, CAĞLAR A, GÜLLÜ D., Recent energy investigations on fossil and alternative nonfossil resources in Turkey, Energy Conversion and Management, 43 (4): 575-589 March 2002.

 

(24)      GÜLLÜ, D., ÇAĞLAR, A., AKDENİZ, F., Recent Energy Studies and Energy Policies in Turkey, Energy Source, 23 (6), 495-510, July 2001.

 

Atıf Yapılan Makale:

 

KAYGUSUZ, K., TÜRKER, M.F., Use Of Wood As An Energy Source In Turkey, Energy Sources, Journal of Extraction, Conversion and the Environment, Volume 20, Number 7, 605-614, August - September, 1998.

 

Atıflar:

 

(25)        Jingura RM, Matengaifa R., Rural Energy Resources and Agriculture's Potential as an Energy Producer in Zimbabwe, : ENERGY SOURCES PART B-ECONOMICS PLANNING AND POLICY   Volume: 4   Issue: 1   Pages: 68-76   Published: 2009

 

(26)        KAYGUSUZ K., SARI A., Renewable energy potential and utilization in Turkey, Energy Conversion and Management 44 (3): 459-478 Feb 2003.

 

(27)        KAYGUSUZ K., KAYGUSUZ A., Energy and sustainable development in Turkey. Part I: Energy utilization and sustainability, Energy Sources 24 (6): 483-498 Jun2002

 

(28)        AKDENİZ, F., ÇAĞLAR, A., GÜLLÜ, D., Recent Energy Investigations on Fossil and Alternative Nonfossil Resources in Turkey, Energy Conversion and Management 43 (4): 575-589, March 2002.

 

(29)        KAYGUSUZ, K. ve TÜRKER, M.F., Biomass Energy Potential in Turkey, Renewable Energy, 26 (4): 661-678 Aug 2002.

 

(30)        KAYGUSUZ, K. ve TÜRKER, M.F., Review of Biomass Energy in Turkey, Energy Sources, 24 (5): 383-401 May 2002.

 

(31)        KAYGUSUZ, K., Renewable and Sustainable Energy Use in Turkey: a Review, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 6 (4): 339-366 Aug 2002.

 

(32)        KAYGUSUZ, K., Sustainable Development of Hydropower and Biomass Energy in Turkey, Energy Conversion and Management,  43 (8): 1099-1120 May 2002

 

(33)        KAYGUSUZ, K., KAYGUSUZ, A., Renewable Energy and Sustainable Development in Turkey, Renewable Energy, 25 (3): 431-453. 2002.

 

(34)        KAYGUSUZ, K., Hydropower and Biomass as Renewable Energy Sources in Turkey, Energy Sources, 23, 775-799, October 2001.

 

(35)        HEPBASLI, A., ÖZDAMAR, A., ÖZALP, N., Present Status and Potential of Renewable Energy Sources in Turkey, Energy Source, 23(7), 631-648, Aug-Sep 2001.

 

(36)        TÜRKER, M.F. ve KAYGUSUZ, K., Investigation of the Variables Effects on Fuelwood Consumption as an Energy Source in Forest Villages of Turkey, Energy Conversion and Management, 42(2001), 1215-1227, 2001.

 

(37)      KAYGUSUZ, K., Environmental Impacts of Energy Utilization and Renewable Energy Sources in Turkey, Energy Exploration & Exploitation 19 (5): 497-509, 2001.

 

 

 

 

 

 

 

Atıf Yapılan Makale:

 

TÜRKER, M.F., AYAZ., H. ve KAYGUSUZ, K., Forest Biomass As A Source of Renewable Energy In Turkey, Energy Sources, Journal of Extraction, Conversion and the Environment, Volume 21, Number 8, 705-714, October 1999.

 

Atıflar:

 

(38)      Koyun, A., Energy Efficiency and Renewable Energy: Turkey - National study, Mediterranean and National Strategies for Sustainable Development, Plan Bleu Regional Activity Centre, 2007.

 

(39)      Gucbilmez Y, Bakis R, Calis I., Potential contribution of firewood, energy forestation and forest residues in Turkey ENERGY EXPLORATION & EXPLOITATION   Volume: 28   Issue: 4   Pages: 295-311   Published: 2010

 

(40)      Durusoy I, Turker MF, Keles S, et al., Sustainable Agriculture and the Production of Biomass for Energy Use, ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS   Volume: 33   Issue: 10   Pages: 938-947   Published: 2011

 

(41)      Toklu E, Guney MS, Isik M, et al., Energy production, consumption, policies and recent developments in Turkey , RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS   Volume: 14   Issue: 4   Pages: 1172-1186   Published: MAY 2010

 

(42)      Bascetincelik A, Ozturk HH, Ekinci K, et al.., Assessment of the applicability of EU biomass technologies in Turkey, ENERGY EXPLORATION & EXPLOITATION   Volume: 27   Issue: 4   Pages: 295-306   Published: 2009

 

(43)      Gokcol C, Dursun B, Alboyaci B, et al.,Importance of biomass energy as alternative to other sources in Turkey, ENERGY POLICY   Volume: 37   Issue: 2   Pages: 424-431   Published: FEB 2009

 

(44)      ÖZTÜRK HH, BAŞÇETİNÇELİK A., Energy exploitation of agricultural biomass potential in Turkey, Energy Exploration & Exploitation, 24 (4-5): 313-330 2006

 

(45)      Balat M, Acici N, Ersoy G, Trends in the use of biomass as an energy source, Energy Sources Part B-Economics Planning and Policy, 1 (4): 367-378 Oct-Dec 2006

 

(46)      ÖZTÜRK HH, BAŞÇETİNÇELİK A., Energy exploitation of agricultural biomass potential in Turkey, Energy Exploration & Exploitation, 24 (1-2): 95-111 2006

 

(47)      BALAT M, BOZBAŞ K, Wood as an energy source: potential trends, usage of wood, and energy politics, Energy Sources Part A-Recovery Utilization and Environmental Effects 28 (9): 837-844 Jul 1 2006

 

(48)      BALAT M, Use of biomass sources for energy in Turkey and a view to biomass potential, Biomass & Bioenergy 29 (1): 32-41 2005

 

(49)      Balat M, Acici N, Ersoy G, Turkey's wood reserves, potential trends and future perspectives of wood use, Energy Exploration & Exploitation, 23 (1): 71-80 2005

 

(50)      Hepbasli A, Ozgener O, Turkey's renewable energy sources: Part 1. Historical development, Energy Sources, 26 (10): 961-969 Aug 2004

 

(51)      Demirbas A, The importance of biomass, Energy Sources, 26 (4): 361-366 Mar 2004.

 

(52)      Demirbas A, Fuelwood characteristics of six indigenous wood species from the Eastern Black Sea region, Energy Sources, 25 (4): 309-316 Apr 2003.

 

(53)      Surmen Y, The necessity of Biomass energy for the Turkish economy, Energy Sources,  25 (2): 83-92 Feb 2003.

 

(54)        KAYGUSUZ K., SARI A., Renewable energy potential and utilization in Turkey, Energy Conversion and Management 44 (3): 459-478 Feb 2003.

 

(55)        KAYGUSUZ K., KAYGUSUZ A., Energy and sustainable development in Turkey. Part I: Energy utilization and sustainability, Energy Sources 24 (6): 483-498 Jun2002.

 

(56)      AKDENİZ, F., ÇAĞLAR, A., GÜLLÜ, D., Recent Energy Investigations on Fossil and Alternative Nonfossil Resources in Turkey, Energy Conversion and Management 43 (4): 575-589, March 2002.

 

(57)      KAYGUSUZ, K., Renewable and Sustainable Energy Use in Turkey: a Review, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 6 (4): 339-366 Aug 2002.

 

(58)      DEMİRBAŞ, A., Energy Balance, energy sources, energy policy, future developments and investment in Turkey, Energy Conversion and management, 42(2001), 1239-1258.

 

(59)      TÜRKER, M.F. ve KAYGUSUZ, K., Investigation of the Variables Effects on Fuelwood Consumption as an Energy Source in Forest Villages of Turkey, Energy Conversion and Management, 42(2001), 1215-1227.

 

(60)      KAYGUSUZ, K. ve TÜRKER, M.F., Biomass Energy Potential in Turkey, Renewable Energy, 26 (4): 661-678 AUG 2002.

 

(61)      KAYGUSUZ, K. ve TÜRKER, M.F., Review of Biomass Energy in Turkey, Energy Sources, 24 (5): 383-401 MAY 2002

 

(62)      KAYGUSUZ, K., Sustainable Development of Hydropower and Biomass Energy in Turkey, Energy Conversion and Management,  accepted 25 April 2001, 22 p., 2001.

 

(63)      KAYGUSUZ, K., Hydropower and Biomass as Renewable Energy Sources in Turkey, Energy Sources, 23, 775-799, 2001.

 

(64)      GÜLLÜ, D., ÇAĞLAR, A., AKDENİZ, F., Recent Energy Studies and Energy Policies in Turkey, Energy Source, 23 (6), 495-510, July 2001.

 

(65)      DEMİRBAŞ, A., Biomass and the other Renewable and Sustainable Energy Options for Turkey in the Twenty-first century, Energy Sources, 23(2), 177-187, Feb – Mar 2001.

 

(66)      KAYGUSUZ, K., Environmental Impacts of Energy Utilization and Renewable Energy Sources in Turkey, Energy Exploration & Exploitation 19 (5): 497-509, 2001.

 

 

 

Atıf Yapılan Makale:

 

TÜRKER, M.F., KAYGUSUZ, K., Investigation of the Variables Effects on Fuelwood Consumption as an Energy Source in Forest Villages of Turkey, Energy Conversion and Management, 42(2001), 1215-1227, 2001.

 

Atıflar:

 

(67)      De Medeiros, P.M., Da Silva, T.C., De Almeida, A.L.S., De Albuquerque, U.P., 2012. Socio-economic predictors of domestic wood use in an Atlantic forest area (north-east Brazil): A tool for directing conservation efforts, International Journal of Sustainable Development and World Ecology 19 (2), pp. 189-195.

 

(68)      Ndayambaje J. D.; Mohren G. M. J, Fuelwood demand and supply in Rwanda and the role of agroforestry, Source: AGROFORESTRY SYSTEMS  Volume: 83   Issue: 3   Pages: 303-320   DOI: 10.1007/s10457-011-9391-6   Published: NOV 2011

 

(69)      Chowdhury Mohammad Shaheed Hossain; Koike Masao; Akther Shalina; et al.Biomass fuel use, burning technique and reasons for the denial of improved cooking stoves by Forest User Groups of Rema-Kalenga Wildlife Sanctuary, Bangladesh, Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND WORLD ECOLOGY  Volume: 18   Issue: 1   Pages: 88-97   Article Number: PII 933218896   DOI: 10.1080/13504509.2010.532906   Published: 2011

 

(70)      Durusoy I, Turker MF, Keles S, et al., Sustainable Agriculture and the Production of Biomass for Energy Use, ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS   Volume: 33   Issue: 10   Pages: 938-947   Published: 2011

 

(71)      Lindroos O., Residential use of firewood in Northern Sweden and its influence on forest biomass resources, BIOMASS & BIOENERGY   Volume: 35   Issue: 1   Pages: 385-390   Published: JAN 2011

 

(72)      Chowdhury MSH, Koike M, Akther S, et al., Biomass fuel use, burning technique and reasons for the denial of improved cooking stoves by Forest User Groups of Rema-Kalenga Wildlife Sanctuary, Bangladesh, INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND WORLD ECOLOGY   Volume: 18   Issue: 1   Pages: 88-97   Published: 2011

 

(73)      Gucbilmez Y, Bakis R, Calis I., Potential contribution of firewood, energy forestation and forest residues in Turkey ENERGY EXPLORATION & EXPLOITATION   Volume: 28   Issue: 4   Pages: 295-311   Published: 2010

 

(74)      Alkan H., Negative impact of rural settlements on natural resources in the protected areas: Kovada lake national park, Turkey, JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY   Volume: 30   Issue: 3   Pages: 363-372   Published: MAY 2009

 

(75)      Alkan H, Korkmaz M, Tolunay A., ASSESSMENT OF PRIMARY FACTORS CAUSING POSITIVE OR NEGATIVE LOCAL PERCEPTIONS ON PROTECTED AREAS, JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND LANDSCAPE MANAGEMENT   Volume: 17   Issue: 1   Pages: 20-27   Published: 2009

 

(76)      Top N, Mizoue N, Ito S, et al., Re-assessment of woodfuel supply and demand relationships in Kampong Thom Province, Cambodia, Biomass & Bioenergy 30 (2): 134-143 2006

 

(77)      Top N, Mizoue N, Kai S, et al., Variation in woodfuel consumption patterns in response to forest availability in Kampong Thom Province, Cambodia, Biomass & Bioenergy, 27 (1): 57-68 2004

 

(78)      Kaygusuz K, Energy policy and climate change in Turkey, Energy Conversion and Management 44 (10): 1671-1688 JUN 2003

 

(79)        KAYGUSUZ K., SARI A., Renewable energy potential and utilization in Turkey, Energy Conversion and Management 44 (3): 459-478 Feb 2003.

 

(80)        KAYGUSUZ K., KAYGUSUZ A., Energy and sustainable development in Turkey. Part I: Energy utilization and sustainability, Energy Sources 24 (6): 483-498 Jun2002

 

(81)      Kaygusuz K, Environmental impacts of energy utilization and renewable energy sources in Turkey, Energy Exploration & Exploitation 19 (5): 497-509 2001

 

(82)      KAYGUSUZ, K. ve TÜRKER, M.F., Biomass Energy Potential in Turkey, Renewable Energy, 26 (4): 661-678 AUG 2002.

 

(83)      KAYGUSUZ, K. ve TÜRKER, M.F., Review of Biomass Energy in Turkey, Energy Sources, 24 (5): 383-401 MAY 2002.

 

Atıf Yapılan Makale:

 

KAYGUSUZ, K. ve TÜRKER, M.F., Review of Biomass Energy in Turkey, Energy Sources, 24 (5): 383-401 MAY 2002.

 

Atıflar:

 

(84)        YUKSEL I.; DORUM A.The Role of Hydropower in Energy Utilization and Environmental Pollution in Turkey ,Source: ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS  Volume: 33   Issue: 13   Pages: 1221-1229   DOI: 10.1080/15567030903039535   Published: 2011

 

(85)      Yuksel I, Sandalci M,, Climate Change, Energy, and the Environment in Turkey
ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS   Volume: 33   Issue: 5   Pages: 410-422   Published: 2011

 

(86)      Durusoy I, Turker MF, Keles S, et al., Sustainable Agriculture and the Production of Biomass for Energy Use, ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS  Volume: 33   Issue: 10   Pages: 938-947   Published: 2011

 

(87)      Kaygusuz K,  Climate Change and Biomass Energy for Sustainability , ENERGY SOURCES PART B-ECONOMICS PLANNING AND POLICY   Volume: 5   Issue: 2   Pages: 133-146   Published: 2010

 

(88)      Ekinci K, Kulcu R, Kaya D, et al.The prospective of potential biogas plants that can utilize animal manure in Turkey , ENERGY EXPLORATION & EXPLOITATION   Volume: 28   Issue: 3   Pages: 187-205   Published: 2010

 

(89)      Kaygusuz K,Sustainable energy, environmental and agricultural policies in Turkey, ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT   Volume: 51   Issue: 5   Pages: 1075-1084  Published: MAY 2010

 

(90)      Bascetincelik A, Ozturk HH, Ekinci K, et al., Assessment of the applicability of EU biomass technologies in Turkey, ENERGY EXPLORATION & EXPLOITATION   Volume: 27   Issue: 4   Pages: 295-306   Published: 2009

 

(91)      Yuksel I,  The Role of Renewables in Meeting Turkey's Energy Demand ,ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS   Volume: 31   Issue: 20   Pages: 1915-1925   Published: 2009

 

(92)      Kaygusuz K Bioenergy as a Clean and Sustainable Fuel ,ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS   Volume: 31   Issue: 12   Pages: 1069-1080   Published: 2009

 

(93)      Kaygusuz K, Keles S.,  Use of Biomass as a Transitional Strategy to a Sustainable and Clean Energy System ,ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS   Volume: 31   Issue: 1   Pages: 86-97   Published: 2009

 

(94)      Bilgen S, Keles S, Kaygusuz K, The role of biomass in greenhouse gas mitigation, ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS 29 (13): 1243-1252 2007

 

(95)      Ozturk HH, Bascetincelik A, Energy exploitation of agricultural biomass potential in Turkey, ENERGY EXPLORATION & EXPLOITATION 24 (4-5): 313-330 2006

 

(96)      Kaygusuz K, Sari A, The benefits of renewables in Turkey, ENERGY SOURCES PART B-ECONOMICS PLANNING AND POLICY 1 (1): 23-35 JAN 2006

 

(97)      Yilmaz AO, Technical assessment of renewable sources for energy use in Turkey, ENERGY EXPLORATION & EXPLOITATION 24 (1-2): 55-74 2006

 

(98)      Ozturk HH, Bascetincelik A, Energy exploitation of agricultural biomass potential in Turkey, ENERGY EXPLORATION & EXPLOITATION 24 (1-2): 95-111 2006

 

(99)      Sensoz S, Kaynar I, Bio-oil production from soybean (Glycine max L.); fuel properties of Bio-oil, INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS 23 (1): 99-105 JAN 2006

 

(100)   Acaroglu M, Kocar G, Hepbasli A, The potential of biogas energy, ENERGY SOURCES 27 (3): 251-259 FEB 2005

 

(101)    Kaygusuz K, Energy policy and climate change in Turkey, ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT 44 (10): 1671-1688 JUN 2003

 

(102)    KAYGUSUZ K., SARI A., Renewable energy potential and utilization in Turkey, Energy Conversion and Management 44 (3): 459-478 Feb 2003.

 

Atıf Yapılan Makale:

 

KAYGUSUZ, K. ve TÜRKER, M.F., Biomass Energy Potential in Turkey, Renewable Energy, 26 (4): 661-678 AUG 2002.

 

Atıflar:

 

(103)    Martins das Neves, L. C., Converti, A. and Vessoni Penna, T. C. (2009), Biogas Production: New Trends for Alternative Energy Sources in Rural and Urban Zones. Chem. Eng. Technol., 32: 1147–1153. doi: 10.1002/ceat.200900051.

 

(104)    PEKOL, S.; CAGLAR, A.; AYDİNLİ B., The toxic and environmental evaluation of pyrolytic liquids by Allium cepa test, CHEMISTRY AND ECOLOGY, Volume: 28, Issue: 1, Pages: 65-73, DOI:10.1080/02757540.2011.619530.

 

(105)    AKYÜZ KADRİ CEMİL; BALABAN YASİN, Wood fuel trade in European Union
Source: BIOMASS & BIOENERGY  Volume:
35   Issue: 4   Special Issue: SI   Pages: 1588-1599 DOI: 10.1016/j.biombioe.2010.12.045   Published: APR 2011

 

(106)    BAKİS RECEP, An investigation of small hydropower potential from multipurpose dams in the Porsuk River Basin, Source: ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART A-ENERGY SCIENCE AND RESEARCH  Volume: 27   Issue: 1   Pages: 105-122   Published: APR 2011

 

(107)    KALİPCİ ERKAN; OZDEMİR CELALETTİN; SAHİNKAYA SERKAN, Evaluation of manageable biological waste utilization of Konya in terms of environment and energy recovery
Source: ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART A-ENERGY SCIENCE AND RESEARCH  Volume:
27   Issue: 1   Pages: 35-42   Published: APR 2011

 

(108)    KOCAMAN I.; KONUKCU F.; OZTURK G., Measures to Protect Environmental Problems Caused by Animal Wastes in Rural Settlement Areas: A Case Study from Western Turkey
Source: JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES  Volume:
10   Issue: 12   Pages: 1536-1542  Published: 2011

 

(109)    Durusoy I, Turker MF, Keles S, et al. Sustainable Agriculture and the Production of Biomass for Energy Use, ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS   Volume: 33   Issue: 10   Pages: 938-947   Published: 2011

 

(110)    Ozyurt O, Energy issues and renewables for sustainable development in Turkey RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS   Volume: 14   Issue: 9   Pages: 2976-2985   Published: DEC 2010

 

(111)    Kalipci E, Ozdemir C, Sahinkaya S Evaluation of manageable biological waste utilization of Konya in terms of environment and energy recovery ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART A-ENERGY SCIENCE AND RESEARCH   Volume: 27   Issue: 1   Pages: 35-42   Published: APR 2011

 

(112)    Bakis R,  An investigation of small hydropower potential from multipurpose dams in the Porsuk River Basin , ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART A-ENERGY SCIENCE AND RESEARCH   Volume: 27   Issue: 1   Pages: 105-122   Published: APR 2011

 

(113)    Abu-Ashour J, Abu Qdais H, Al-Widyan M.,Estimation of animal and olive solid wastes in Jordan and their potential as a supplementary energy source: An overview ,RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS   Volume: 14   Issue: 8   Pages: 2227-2231   Published: OCT 2010

 

(114)    Kanat G., Municipal solid-waste management in Istanbul, WASTE MANAGEMENT   Volume: 30   Issue: 8-9   Pages: 1737-1745   Published: AUG-SEP 2010

 

(115)    Saidur R, Islam MR, Rahim NA, et al. A review on global wind energy policy ,RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS   Volume: 14   Issue: 7   Pages: 1744-1762   Published: SEP 2010

 

(116)    Karagoz S, Bakirci K, Sustainable Energy Development in Turkey, ENERGY SOURCES PART B-ECONOMICS PLANNING AND POLICY   Volume: 5   Issue: 1   Pages: 63-73   Published: 2010

 

(117)    Yuksel I., Energy production and sustainable energy policies in Turkey , RENEWABLE ENERGY   Volume: 35   Issue: 7   Pages: 1469-1476   Published: JUL 2010

 

(118)    Toklu E, Guney MS, Isik M, et al., Energy production, consumption, policies and recent developments in Turkey,RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS   Volume: 14   Issue: 4   Pages: 1172-1186   Published: MAY 2010

 

(119)    Kizilaslan H, Onurlubas HE,Potential of Production of Biogas from Animal Origin Waste in Turkey (Tokat Provincial Example) , JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES   Volume: 9   Issue: 6   Pages: 1083-1087   Published: 2010

 

(120)    Ulusoy Y, Ulukardesler AH, Unal H, et al.,Analysis of biogas production in Turkey utilising three different materials and two scenarios , AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH   Volume: 4   Issue: 10   Pages: 996-1003   Published: OCT 2009

 

(121)    Caglar A, Aydinli B., Isothermal co-pyrolysis of hazelnut shell and ultra-high molecular weight polyethylene: The effect of temperature and composition on the amount of pyrolysis products
JOURNAL OF ANALYTICAL AND APPLIED PYROLYSIS   Volume: 86   Issue: 2   Pages: 304-309   Published: NOV 2009

 

(122)    Caglar A., Valorization of tea wastes by pyrolysis, ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART A-ENERGY SCIENCE AND RESEARCH   Volume: 23   Issue: 1-2   Pages: 135-144   Published: APR-JUL 2009

 

(123)    Das Neves LCM, Converti A, Penna TCV., Biogas Production: New Trends for Alternative Energy Sources in Rural and Urban Zones, CHEMICAL ENGINEERING & TECHNOLOGY   Volume: 32   Issue: 8   Pages: 1147-1153   Published: AUG 2009

 

(124)    Soyhan HS.,Sustainable energy production and consumption in Turkey: A review , RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS   Volume: 13   Issue: 6-7   Pages: 1350-1360   Published: AUG-SEP 2009

 

(125)    Gokcol C, Dursun B, Alboyaci B, et al.,Importance of biomass energy as alternative to other sources in Turkey ENERGY POLICY   Volume: 37   Issue: 2   Pages: 424-431   Published: FEB 2009

 

(126)    Jingura RM, Matengaifa R., The potential for energy production from crop residues in Zimbabwe, BIOMASS & BIOENERGY   Volume: 32   Issue: 12   Pages: 1287-1292   Published: DEC 2008

 

(127)    Deveci ND, Yilgin M, Pehlivan D., Co-Combustion of Pellets from Soma Lignite and Waste Dusts of Furniture Works , INTERNATIONAL JOURNAL OF GREEN ENERGY   Volume: 5   Issue: 6   Pages: 456-465   Published: 2008

 

(128)    Kaygusuz K.,  Energy and environmental issues relating to greenhouse gas emissions for sustainable development in Turkey,  RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS   Volume: 13   Issue: 1   Pages: 242-259   Published: JAN 2009

 

(129)    Kaygusuz K, Bilgen S., Energy Related Environmental Policies in Turkey,
ENERGY SOURCES PART B-ECONOMICS PLANNING AND POLICY   Volume: 3   Issue: 4   Pages: 396-410   Published: 2008

 

(130)    Huang CJ, Han LJ, Liu L, et al., Proximate analysis and calorific value estimation of rice straw by near infrared reflectance spectroscopy , JOURNAL OF THE ENERGY INSTITUTE   Volume: 81   Issue: 3   Pages: 153-157   Published: SEP 2008

 

(131)    Comakli K, Kaya M, Sahin B.,Renewable energy sources for sustainable development in Turkey
ENERGY EXPLORATION & EXPLOITATION   Volume: 26   Issue: 2   Pages: 83-110   Published: 2008

 

(132)    Erdogdu E., An expose of bioenergy and its potential and utilization in Turkey , ENERGY POLICY   Volume: 36   Issue: 6   Pages: 2182-2190   Published: JUN 2008

 

(133)    Kumbaroglu G, Madlener R, Demirel M., A real options evaluation model for the diffusion prospects of new renewable power generation technologies, ENERGY ECONOMICS   Volume: 30   Issue: 4   Pages: 1882-1908   Published: JUL 2008

 

(134)     Bilen K, Ozyurt O, Bakirci K, et al.,Energy production, consumption, and environmental pollution for sustainable development: A case study in Turkey RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS   Volume: 12   Issue: 6   Pages: 1529-1561   Published: AUG 2008

 

(135)    Yuksel I., Energy utilization, renewables and climate change mitigation in Turkey, ENERGY EXPLORATION & EXPLOITATION   Volume: 26   Issue: 1   Pages: 35-51   Published: 2008

 

(136)    Gonel FD, Conference Information: 4th Conference of the World-Association-for-Sustainable-Development (WASD), NOV 06-08, 2006 Univ Naples, Fac Econom, Naples, ITALY.,  Perspectives of renewable energy usage in Turkey: how far - how close to EU standards, WORLD SUSTAINABLE DEVELOPMENT OUTLOOK 2006: GLOBAL AND LOCAL RESOURCES IN ACHIEVING SUSTAINABLE DEVELOPMENT   Pages: 282-293   Published: 2006

 

(137)    Yuksel I., Global warming and renewable energy sources for sustainable development in Turkey RENEWABLE ENERGY   Volume: 33   Issue: 4   Pages: 802-812   Published: APR 2008

 

(138)    Bilgen S, Keles S, Kaygusuz A, et al.,Global warming and renewable energy sources for sustainable development: A case study in Turkey, RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS   Volume: 12   Issue: 2   Pages: 372-396   Published: FEB 2008

 

(139)    Kar  Y, Tekeli  Y., The potential of biomass residues in Turkey and their importance as energy resources, ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS   Volume: 30   Issue: 6   Pages: 483-493   Published: 2008

 

(140)    Kaygusuz K., Energy use and air pollution issues in Turkey
CLEAN-SOIL AIR WATER   Volume: 35   Issue: 6   Pages: 539-547   Published: DEC 2007

 

(141)    Berktay A, Nas B., Biogas production and utilization potential of wastewater treatment sludge
ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS   Volume: 30   Issue: 2   Pages: 179-188   Published: 2008

 

(142)     Sequeira CAC, Brito PSD, Mota AF, et al., Fermentation, gasification and pyrolysis of carbonaceous residues towards usage in fuel cells, ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT 48 (7): 2203-2220 JUL 2007

 

(143)    Madhlopa A, Ngwalo G, Solar dryer with thermal storage and biomass-backup heater, SOLAR ENERGY 81 (4): 449-462 2007

 

(144)    Zeng XY, Ma YT, Ma LR, Utilization of straw in biomass energy in China, RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS 11 (5): 976-987 JUN 2007

 

(145)    Balat M, Acici N, Ersoy G, Trends in the use of biomass as an energy source, ENERGY SOURCES PART B-ECONOMICS PLANNING AND POLICY 1 (4): 367-378 OCT-DEC 2006

 

(146)    Yilmaz AO, Technical assessment of renewable sources for energy use in Turkey, ENERGY EXPLORATION & EXPLOITATION 24 (1-2): 55-74 2006

 

(147)    Balat M, Bozbas K, Wood as an energy source: potential trends, usage of wood, and energy politics, ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS 28 (9): 837-844 JUL 1 2006

 

(148)    Amirta R, Tanabe T, Watanabe T, et al., Methane fermentation of Japanese cedar wood pretreated with a white rot fungus, Ceriporiopsis subvermispora, JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY 123 (1): 71-77 MAY 3 2006

 

(149)    Top N, Mizoue N, Ito S, et al., Re-assessment of woodfuel supply and demand relationships in Kampong Thom Province, Cambodia, BIOMASS & BIOENERGY 30 (2): 134-143 2006

 

(150)    Kaya D, Renewable energy policies in Turkey, RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS 10 (2): 152-163 APR 2006

 

(151)    Sayin C, Mencet MN, Ozkan B, Assessing of energy policies based on Turkish agriculture: current status and some implications, ENERGY POLICY 33 (18): 2361-2373 DEC 2005

 

(152)    Balat M, Use of biomass sources for energy in Turkey and a view to biomass potential, BIOMASS & BIOENERGY 29 (1): 32-41 2005

 

(153)    Balat M, Acici N, Ersoy G, Turkey's wood reserves, potential trends and future perspectives of wood use, ENERGY EXPLORATION & EXPLOITATION 23 (1): 71-80 2005

 

(154)    Demirbas A, Bakis R, Turkey's non-fossil energy sources and positive expectations in the next decades, ENERGY SOURCES 27 (7): 613-620 MAY 2005

 

(155)    Batzias FA, Sidiras DK, Spyrou EK, Evaluating livestock manures for biogas production: a GIS based method, RENEWABLE ENERGY 30 (8): 1161-1176 JUL 2005

 

(156)    Acaroglu M, Kocar G, Hepbasli A, The potential of biogas energy, ENERGY SOURCES 27 (3): 251-259 FEB 2005

 

(157)    Ulutas BH, Determination of the appropriate energy policy for Turkey, ENERGY 30 (7): 1146-1161 JUN 2005

 

(158)    Hepbasli A, Ozgener O, Turkey's renewable energy sources: Part 1. Historical development, ENERGY SOURCES 26 (10): 961-969 AUG 2004

 

(159)    Hepbasli A, Ozgener O, Turkey's renewable energy sources: Part 2. Potential and utilization, ENERGY SOURCES 26 (10): 971-982 AUG 2004

 

(160)    Kaygusuz K, Energy policies and climate change mitigation in Turkey, ENERGY EXPLORATION & EXPLOITATION 22 (2): 145-160 2004

 

(161)    Forsich C, Lackner M, Winter F, et al., Characterization of laser-induced ignition of biogas-air mixtures, BIOMASS & BIOENERGY 27 (3): 299-312 2004

 

(162)    Demirbas A, Bakis R, Energy from renewable sources inTurkey: Status and future direction, ENERGY SOURCES 26 (5): 473-484 APR 2004

 

(163)    Evrendilek F, Ertekin C, Assessing the potential of renewable energy sources in Turkey, RENEWABLE ENERGY 28 (15): 2303-2315 DEC 2003

 

(164)    Kaygusuz K, Energy policy and climate change in Turkey, ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT 44 (10): 1671-1688 JUN 2003.

 

(165)   Kaygusuz K, Environmental impacts of energy utilization and renewable energy sources in Turkey, Energy Exploration & Exploitation 19 (5): 497-509 2001

 

(166)   Pokharel, S., Kharal, D., Ozdamar, D., 2004. Spatial model for wood energy analysis,         International Journal of Global Energy Issues,      Volume 21, Numbers 1-2, Pages 79-98.

 

(167)   Koyun, A., Energy Efficiency and Renewable Energy: Turkey - National study, Mediterranean and National Strategies for Sustainable Development, Plan Bleu Regional Activity Centre, 2007.

 

(168)   Zhou, H.T., Yong, W. 2011, The Experimental Study on Combustion Characteristics of Corn Straw and Coal Gangue, Applied Mechanics and Materials, 135-136, 1057.

 

(169)   Argun, M.A., Argun, Y.A., Alternative Energy Sources in Turkey for Sustainable Development, Int. J. of Thermal & Environmental Engineering, Volume 2, No. 1 (2011) 49-54.

 

(170)   Mohee, R., Mudhoo, A., Energy from Biomass in Mauritius: Overview of Research and Applications, Green Energy and Technology, 2012, 297-321.

 

(171)   Hengtao Zhou; Chaojie Su; Shengyong Liu; , "The Experimental Research on Microcosmic Burning Mechanism of Biology-molding Fuel," Power and Energy Engineering Conference (APPEEC), 2010 Asia-Pacific , vol., no., pp.1-5, 28-31 March 2010.

 

(172)   Selma Şekercioğlu, Mustafa Yılmaz, Renewable energy perspectives in the frame of Turkey’s and the EU’s energy policies, Energy Conversion and Management, Available online 17 April 2012, ISSN 0196-8904, 10.1016/j.enconman.2012.01.039.

 

(173)   Direk, M., 2011. The Solutions, Policies and Actions of Renewable Energy Uses in Turkey,   International Conference on Petroleum and Sustainable Developmen, IPCBEE  vol. 26 (2011).

 

(174)    Bergeron, C., Carrier, D. J. and Ramaswamy, S. (2012) Bioactive Soy Co-Products, in Biorefinery Co-Products: Phytochemicals, Primary Metabolites and Value-Added Biomass Processing, John Wiley & Sons, Ltd, Chichester, UK.

 

(175)   Zhou, H., Su, C., Liu, S., The study on combustion kinetics characteristic of biology-molding fuel, Proceedings - 2010 WASE International Conference on Information Engineering, ICIE 2010 4, art. no. 5572726, pp. 227-230.

 

 

 

Atıf Yapılan Makale:

 

BARLİ, Ö., BAŞKENT, E.Z., TÜRKER, M.F., GEDİK, T., Analytical Approach for analyzing and providing solutions for the conflicts among forest stakeholders across Turkey, Forest Policy and Economics 9 (2006) 219-236.

 

Atıflar:

 

(176)   E.Z. Başkent, S. Köse and S. Keleş, 2005. The Forest Management Planning System of Turkey: Constructive Criticism Towards the Sustainable Management of Forest Ecosystems, International Forestry Review 7(3):208-217.

 

(177)   Ahmadvand, M., Karami, E., 2007. Sustainable agriculture: towards a conflict management based agricultural extension, Journal of Applied Sciences, 7(24):3880-3890.

 

(178)   Baskent, E.Z., 2007. Reflection on the current status and future challenges of forest management planning system in Turkey, Scientific tools and research needs for multifunctional mediterranean Forest Ecosystem Management, EFI Proceedings No.56, pages 35-44.

 

(179)   Ångman, Elin (2012). Feelings and fellings. Doctoral Thesis, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, 122 pages.

 

(180)   Marfo, E. (2006). Powerful relations: The role of actor-empowerment in the management of natural resource conflict. A case of forest conflicts in Ghana. PhD Thesis Wageningen University, Wageningen, the Netherlands, ISBN 90-8504-526-6.

 

(181)   E., HALLGREN L., NORDSTROM E-M., Managing Impressions and Forests: The ANGMAN Importance of Role Confusion in Co-Creation of a Natural Resource Conflict  SOCIETY & NATURAL RESOURCES  Volume: 24   Issue: 12   Pages: 1335-1344   DOI: 10.1080/08941920.2011.558172  Published: 2011

 

(182)   KUVAN Y, YURDAKUL,S., YILDIRIM H T., Forest Managers' Perceptions of the Foremost Forestry Issues and Functions in Turkey, POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES  Volume: 20   Issue: 2   Pages: 393-403   Published: 2011

 

(183)   MAREY-PEREZ MF, GOMEZ-VAZQUEZ I, DİAZ-VARELA E, Different approaches to the social vision of communal land management: the case of Galicia (Spain), SPANISH JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH Volume: 8   Issue: 3   Pages: 848-863   Published: SEP 2010

 

(184)    ÖZTÜRK A, SAĞLAM B, BARLI Ö, Attitudes and perceptions of rural people towards forest protection within the scope of participatory forest management: a case study from Artvin, Turkey, AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH,  Volume: 5   Issue: 12   Pages: 1399-1411 Published: JUN 18 2010

 

(185)   GOTMARK F, Conflicts in conservation: Woodland key habitats, authorities and private forest owners in Sweden, SCANDINAVIAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH   Volume: 24   Issue: 6 Pages: 504-514   Published: 2009

 

(186)   GOMEZ-VAZQUEZ I, ALVAREZ-ALVAREZ P, MAREY-PEREZ MF., Conflicts as enhancers or barriers to the management of privately owned common land: A method to analyze the role of conflicts on a regional basis, FOREST POLICY AND ECONOMICS   Volume: 11   Issue: 8   Pages: 617-627  Published: DEC 2009

 

(187)   ATMIŞ E, GÜNSEN HB, LISE BB, ET AL.Factors affecting forest cooperative's participation in forestry in Turkey , FOREST POLICY AND ECONOMICS Volume: 11   Issue: 2   Pages: 102-108 Published: MAR 2009

 

Atıf Yapılan Makale:

 

DURUSOY I.; TURKER M. F.; KELES S.; KAYGUSUZ, K. 2011. Sustainable Agriculture and the Production of Biomass for Energy Use, ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS  Volume: 33   Issue: 10   Pages: 938-947.

 

Atıflar:

 

(188)   SPEIGHT, J., 2012. Sustainable Agriculture and the Production of Biomass for Energy Use, ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS  Volume: 34   Issue: 1-4   Pages: 99-99   DOI: 10.1080/15567036.2012.614171

 

(189)   ABDULKAREEM, A.S. UTHMAN, H. AFOLABİ A.S. AND AWENEBE O.L., 2011. Extraction and Optimization of Oil from Moringa Oleifera Seed as an Alternative Feedstock for the Production of Biodiesel, in Sustainable Growth and Applications in Renewable Energy Sources (Eds.: Majid Nayeripour and Mostafa Kheshti)

 

 

 

Uluslararası Hakemli ve Yayımcısı (Editörü) Belli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kapsamında:

 

Atıf Yapılan Makale:

 

PAK, M., TÜRKER, M.F., ÖZTÜRK, A., Total economic value of forest resources in Turkey, African Journal of Agricultural Research, Vol:5, pp:1908-1916, 4 August 2010. 

 

Atıflar:

 

(190)   Filiz Dadaser-Celik, Jay S. Coggins, Patrick L. Brezonik, Heinz G. Stefan, 2009. The projected costs and benefits of water diversion from and to the Sultan Marshes (Turkey), Ecological Economics, Volume 68, Issue 5, Pages 1496-1506

 

(191)   Behjou, F.K.; Razi, J.M.; Fadaei, H.; 2010. "Investigation of damages to residual trees due to outdoor recreational activities in Fandoghlou forest, Ardabil," Chemistry and Chemical Engineering (ICCCE), 2010 International Conference on , vol., no., pp.269-271, 1-3 

 

(192)   Filiz Dadaser-Celik 2008. Impact of large-scale irrigation on a closed basin wetland: Water flow alterations and participatory irrigation management effects on the Sultan Marshes Ecosystem in Turkey, PhD Dissertation, Graduate School of The University of Minnesota, 172p.

 

(193)   W. R. W. M. A. P. WEERAKOON, N. R. P.  WITHANA, U. K. JAYASINGHE-MUDALIGE and J. M. M. UDUGAMA, Assessing the Willingness-To-Pay of Local and Foreign visitors towards Visitor satisfaction and Sustainable development of Hurulu Forest Reserve in Sri Lanka: An Application of Contingent Valuation Method,  Economics and the Environment Network Symposium, 22-24 November 2010, Molonglo Theatre, Crawford School of Economics and Government, ANU.

 

 

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kapsamında:

 

 

 

            Atıf Yapılan Makale:

 

TÜRKER, M.F., Orman Yolları Yapımının Ekonomik ve Yönetsel Açıdan İncelenmesi, 36 s., KTÜ Orman Fakültesi Dergisi, Trabzon 1988.

 

            Atıflar:

 

(194)    ACAR, H.H., Artvin Yöresinde Bölmeden Çıkarma Açısından Uzun Mesafeli Vinçli Hava Hatlarının ile Orman Yolları Alternatiflerinin Kıyaslanması KTÜ FBE Yüksek Lisans Tezi, Haziran-1990, Trabzon.

 

 

 

            Atıf Yapılan Makale:

 

TÜRKER, M.F., Girdi-Çıktı Analizi Yardımıyla Ormancılık Sektörünün Ülke Ekonomisi İçindeki Öneminin Belirlenmesi,Tr. J. of Agriculture and Forestry, 229-237, 23(1999) Ek Sayı1.

 

            Atıflar:

 

(195)   Daşdemir, İ., 2005. Development of a method for priority setting in forestry research projects in Turkey, Turkish journal of agriculture and forestry, Vol. 29, No3, pp. 211-220.

 

(196)   Göktolga, Z.G.; Özkan, M. 2011. 1998-2002 Yılları Türkiye Taşımacılık Sektörü Kilit Sektörlerinin Girdi-Çıktı Analizi, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. II, (2011): 65-85.

 

(197)   Canlı, B., Kaya, A.A., 2012. Türk Turizm Sektörünün Ekonomik Etkilerinin Girdi Çıktı Yaklaşımıyla Ölçülmesi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt/Vol.: 12 - Sayı/No: 1 (1-12)  

 

(198)   Ersungur, Ş.M., 2008. Türkiye Ekonomisinde Sektörlerarası Yapısal Bağınlaşma-Girdi-Çıktı Yöntemiyle Bir Uygulama, Atatürk Üni. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 22, Sayı: 2

 

(199)   Özdil, T., Yılmaz,C., 2007. Elektrik Elektronik Sektörünün Ülkemiz Ekonomisi İçindeki Öneminin Girdi Çıktı Analiziyle İncelenmesi, 8. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi, 24-25 Mayıs 2007, İnönü Üniversitesi, Malatya.

 

(200)   Yılancı, V., Türkiye Ekonomisi İçin Kilit Sektörün Belirlenmesi -Girdi Çıktı Analizi Yaklaşımı

 

(201)   Çondur, F., Evlimoğlu, U., 2007. Türkiye’de Madencilik Sektörünün Girdi-Çıktı Analizi Yöntemiyle İncelenmesi,  Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 17.

 

(202)   Özdemir, A., Mercan, M., 2012. Türkiye’de Enerji Sektöründe Yapısal Bağınlaşma:Girdi Çıktı Analizi, Business and Economics Research Journal, Volume 3 Number 2, pp. 111-133.

 

(203)   Bilgin., F., Ay, Z., Akkaya, M., 2001. Ege Bölgesi Odun Kökenli Ürün Sanayiinin Mevcut Durumu ve Gelişim Potansiyeli, Ege Ormancılık Araştırma Müd. Teknik Büğlten No:16, 51s.

 

 

 

Kitap Bölümü Kapsamında:

 

 

 

Atıf Yapılan Kitap Bölümü:

 

TÜRKER, M.F., Cross-Sectoral Policy Developments in Forestry in Importance of the Turkish Forestry Sector in the National Economy: An Input-Output Analysis, 189-193s.2007, ABD

 

Atıflar:

 

(204)   Klaus Gadow, Chun Yu Zhang, Xiu Hai Zhao, 2009.. Science-based Forest Design, International Journal of Mathematical and Computational Forestry &Natural-Resource Sciences, Vol 1, No 1, pp. 14–25.

 

 

 

Atıf Yapılan Kitap Bölümü:

 

TÜRKER M., ÖZTÜRK A., PAK  M., DURUSOY, İ., Odun Dışı Organik Orman Ürünleri ve Yönetimi - Organik Tarım Sektörünün Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Önemi:Uygulamalar Ve Stratejiler Editör: İ.H. Eraslan ve F. Şelli, ISBN:975–6292–06–7, URAK Yayın No: 2006/1.

 

Atıflar:

 

(205)   KURT R. ÇABUK, Y., KARAYILMAZLAR, S., 2011. Türkiye ve Dünya Yuvarlak Odun ve Odun Dışı Orman Ürünlerinin Üretim, Dış Ticaret ve Ekonomik Potansiyel Analizi, Bartın Orman Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 20, 1-9.

 

(206)   KOMUT, O., ÖZTÜRK, A., 2010. Gümüşhane Yöresinde Odun Dışı Orman Ürünleri İşletmeciliği: Mevcut Durum, Sorunlar ve Öneriler, III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Cilt: III   Sayfa: 1167-1175.

 

 

 

Ulusal Mesleki Dergi, Teknik Bülten vb. Periyodiklerde Yayınlanan Makaleler Kapsamında:

 

 

 

Atıf Yapılan Makale:

 

TÜRKER, M.F., ÖZTÜRK, A. ve PAK, M., DURUSOY, İ., Orman Kaynağından Geleneksel ve Çağdaş Yararlanma Şekilleri: Dünya ve Ülkemizdeki Durum, Kırsal Çevre Yıllığı 2002, 30-56, ISSN 1303-9334, Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği, Ankara, 2002.

 

 

 

Atıflar:

 

(207)   OĞURLU, İ., 2008. Yaban Hayatı Kaynaklarımızın Yönetimi Üzerine, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 2, Yıl: 2008, ISSN: 1302-7085, 35-88.

 

(208)   KOPAR, İ., ÖZDEMİR, Ü., KAYA, G., 2004. Mehmet Çalık Kent Yakını Mesire Alanı’nın (Beştepeler-Kayseri) Çevresel Özellikleri ve Doğal Çevreyle Bütünleşme Çabaları, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 32.

 

(209)   YILMAZ, S., 2004. Serçeme Vadisinin Rekreasyonel Kullanım Potansiyelinin Belirlenmesi, Ekoloji, 13, 51, 1-6.

 

Atıf Yapılan Makale:

 

TÜRKER, M.F., Halkla İlişkiler ve Ormancılık, Orman Müh. Dergisi, Yıl:24, Sayı:6, 17-21,  Ankara 1987.

 

            Atıflar:

 

(210)   BAHADIR, A., Doğu Karadeniz Bölgesinde Orman Halk İlişkilerinin Bölge Ormancılığı Üzerindeki Etkileri, Doğu Karadeniz Ormancılığı Sempozyumu, Tebliğ Metinleri, 12-13 Ekim 1988, Orman Mühendisleri Odası Yayın No:14, Trabzon.

 

(211)   ÇATAL, H.A., Devlet Orman İşletmeciliğinde Halkla İlişkiler İşlevinin İncelenmesi (Sürmene Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğü Örneği), KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Trabzon, 1997.

 

(212)   ÖZTÜRK, A., Artvin ve Ardanuç Devlet Orman İşletme Müdürlükleri Karşılaştırmalı Örnekleri Yardımıyla Devlet Orman İşletmelerinde Ekonomik Başarının Belirlenmesi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 136 s., Trabzon, 1997.

 

 

 

Atıf Yapılan Makale:

 

TÜRKER, M.F. ve YÜKSEK Ö., Erozyon ve Ekonomik Analizi, Orman Müh. Dergisi, Sayı:10, 16-19, Ankara 1989.

 

            Atıflar:

 

(213)   KAYA, Y., Fırat Vadisinde Erozyon ve Erozyon Alanında İyi Gelişen Bitkiler,  Tr. J. Of Agriculture and Forestry, 23(19999, 7-24.

 

 

 

Atıf Yapılan Makale:

 

TÜRKER, M.F., Ormancılığımıza Kazandırılan Yeni Kavramlar, Fidan Dergisi,  Sayı:28, 11-12, Ankara 1990            

 

            Atıflar:

 

(214)   BATI, M., Terme Yöresi Geleneksel Agroforestry Modelleri, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Trabzon, 1999.

 

 

 

Atıf Yapılan Makale:

 

TÜRKER, M.F., Devlet Ormanlarından Odun Hammaddesinin Yakacak Odun Amacıyla Tüketilmesinin Nedenleri, Orman Müh. Der., Sayı:4, 23-28, Ankara 1993.

 

Atıflar:

 

(215)   KÖSE, S.,  Doğu Karadeniz Bölgesinde Orman Potansiyelinin Saptanması, KTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Bölgesel Kalkınma Sempozyumu’94, Bildiriler, 13-15 Ekim 1994, Trabzon 1994.

 

 

 

Atıf Yapılan Makale:

 

NUHOĞLU, Y.,  TÜRKER, M.F., Murgul Bakır Fabrikası İzabe Tesisi Bacalarından Çıkan Hava Kirleticilerin İnsan Sağlığına Etkisi, Ekoloji ve Çevre Dergisi, Sayı:7, 30-33, İzmir 1993.

 

Atıflar:

 

(216)   TÜFEKÇİ, M., Doğu Karadeniz Bölgesinin Çevre Sorunları, Karadeniz Çevre Konferansı, 28-30 Haziran 1995, Türkiye Çevre Vakfı Yayını, 59-68.

 

Seminerler Kapsamında:

 

Atıf Yapılan Seminer:

 

TÜRKER, M.F., Devlet Orman İşletmelerinde Pazarlama Anlayışı ve Orman Ürünlerinde Fiyatlandırmanın Kritiği, Bahar Yarıyılı Seminerleri, KTÜ Orman Fakültesi, Yayın No: 49, 90-94, Trabzon 1995.

 

Atıflar:

 

(217)   Daşdemir, İ. Asli Orman Ürünlerinde Fiyat Analizi (Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü Örneği). ZKÜ Bartın Orman Fakültesi Yayınları, Üniversite Yayın No: 26, Fakülte Yayın No: 12, ISBN 975-7138-22-7, 119 s., Bartın. 2003.

 

(218)   ÖZTÜRK, A., Artvin ve Ardanuç Devlet Orman İşletme Müdürlükleri Karşılaştırmalı Örnekleri Yardımıyla Devlet Orman İşletmelerinde Ekonomik Başarının Belirlenmesi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 136 s., Trabzon, 1997.

 

 

 

Atıf Yapılan Seminer:

 

TÜRKER, M.F., DKB Devlet Orman İşletmeleri Açık Arttırmalı Satışlarına Katılan Alıcılara Yönelik Pazar Araştırması Örneği Yardımı İle Orman İşletmeciliğinde Pazarlama İşlevinin Değerlendirilmesi,Güz Yarıyılı Seminerleri KTÜ Orman Fakültesi Seminer Serisi No:3, 31-44, Trabzon 1997.

 

Atıflar:

 

(219)   Daşdemir, İ. Asli Orman Ürünlerinde Fiyat Analizi (Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü Örneği). ZKÜ Bartın Orman Fakültesi Yayınları, Üniversite Yayın No: 26, Fakülte Yayın No: 12, ISBN 975-7138-22-7, 119 s., Bartın. 2003.

 

 

 

Atıf Yapılan Seminer:

 

TÜRKER, M.F., Input-Output Modeli Yardımıyla Ormancılık Sektörünün Ekonomik Analizi, Güz Yarıyılı Seminerleri KTÜ Orman Fakültesi Seminer Serisi No:1, 66-76, Trabzon 1996.

 

Atıflar:

 

(220)   ÖZTÜRK, A., Artvin ve Ardanuç Devlet Orman İşletme Müdürlükleri Karşılaştırmalı Örnekleri Yardımıyla Devlet Orman İşletmelerinde Ekonomik Başarının Belirlenmesi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 136 s., Trabzon, 1997.

 

 

 

Atıf Yapılan Seminer:

 

TÜRKER, M.F.,  AYAZ, H., Orman Köyleri Kurultayı (22-23 Haziran 1998 Ankara) Sürecinin Değerlendirilmesi: Gerekçeler ve Tespitler, 1998-1999 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Seminerleri, KTÜ Orman Fakültesi

 

Atıflar:

 

(221)   İPEK, A., Trabzon’un Yeşilbük, Çakılca, Yeşilyurt, Sayvan ve Güney Köylerinde Mülkiyet Sorununun Orman Alanlarının Sürekliliğine Etkileri, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 147 s. (Yöneten: Prof. Dr. Mahmut EROĞLU), 12 Ekim 2001, Trabzon.

 

 

 

 

 

 

 

Uluslararası Bildiriler Kapsamında:

 

Atıf Yapılan Uluslararası Bildiri:

 

TÜRKER, M.F., KAYGUSUZ, K., The Role of Fuelwood For Energy Production in Turkey, Proceedings of the XI. World Forestry Congress, Productive Functions of Forests, Volume 3, D, 316, Antalya 1997.

 

Atıflar:

 

(222)   Roberto, J.,  Wood Fuels and Biomass Energy: From Household to Industry, Moreira, Proceedings of the XI World Forestry Congress, Volume 3,  13-22 October 1997, ANTALYA.

 

(223)   KAYGUSUZ, K. ve TÜRKER, M.F., Use Of Wood As An Energy Source In Turkey, Energy Sources, Journal of Extraction, Conversion and the Environment, Volume 20, Number 7, 605-614, August - September, 1998.

 

Atıf Yapılan Uluslararası Bildiri:

 

TÜRKER, M.F., AYAZ, H., Energy Forestry and Fuel Briquette As An Alternative to Illegal Fuelwood Consumption an Obstacle to Sustainable Forestry, Proceedings of the XI. World Forestry Congress, Productive Functions of Forests, Volume 3, D, 313, Antalya 1997.

 

Atıflar:

 

(224)   Roberto, J.,  Wood Fuels and Biomass Energy: From Household to Industry, Moreira, Proceedings of the XI World Forestry Congress, Volume 3,  13-22 October 1997, ANTALYA.

 

(225)   TÜRKER, M.F., AYAZ., H. ve KAYGUSUZ, K., Forest Biomass As A Source of Renewable Energy In Turkey, Energy Sources, Journal of Extraction, Conversion and the Environment, Volume 21, Number 8, 705-714, October 1999.

 

(226)   KAYGUSUZ, K. ve TÜRKER, M.F., Use Of Wood As An Energy Source In Turkey, Energy Sources, Journal of Extraction, Conversion and the Environment, Volume 20, Number 7, 605-614, August - September, 1998.

 

(227)   TÜRKER, M.F. ve KAYGUSUZ, K., Investigation of the Variables Effects on Fuelwood Consumption as an Energy Source in Forest Villages of Turkey, Energy Conversion and Management, 42(2001), 1215-1227, 2001.

 

 

 

Atıf Yapılan Uluslararası Bildiri:

 

TÜRKER, M.F., PAK, M., ÖZTÜRK, A., DURUSOY, İ., 2006. Türkiye’de Odun Dışı Orman Ürünlerinin Sürdürülebilir İşletmeciliği: Mevcut Durum, Sorunlar Ve Çözüm Önerileri (Sustainable Management of Non-Wood Forest Products and Services in Turkey: Current Situation, Problems and Solutions), pp.83-92, 1st International non-Wood Forest Product Symposium, 1-4 November, 2006, Trabzon, Turkey.

 

Atıflar:

 

(228)   Geray, U., Şafak, İ., 2007. Ege Bölgesi Odun Dışı Bitkisel Orman Ürünleri Yönetimindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Bottlenecks, Solutions, and Priorities in the Context of Functions of Forest Resources, 17-19 October, İstanbul.

 

(229)   Yaman, K., Akyıldız, M.H., 2008. Kastamonu’da Yetişen Bazı Odun Dışı Orman Ürünlerinin Toplama, İşleme ve Pazarlama Maliyetleri, Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi 8 (1): 26-36.

 

(230)   Korkmaz, M., Fakir, H., Güller, B., 2011. Consumer preferences for medicinal and aromatic plant products: Surveys of urban consumers and sellers in western mediterranean region of Turkey, Journal of Medicinal Plants Research Vol. 5(10), pp. 2054-2063.

 

 

 

Atıf Yapılan Uluslararası Bildiri:

 

DURUSOY, İ., TÜRKER, M.F., BAŞKENT E.Z., 2003. Forest Certification: Turkish Forestry Sector Perspective, XII World Forestry Congress,  Congress Proceedings, A- Forests For People, A5 - Role and Responsibilities, Paper number 0414, September 21 to 28, 2003, Quebec City, Canada.

 

Atıflar:

 

(231)   Vurdu, H., Ayan, S., Küçük, Ö., 2007. Yerel ve Piyasa Tabanlı Önlemlere Yönelik Karadeniz Bölgesi Koruma ve Ormancılık Bilgi Ağının Kurulması, Teknopaket, DG ELARG MEDTQ/12-02/012, Kastamonu.

 

 

 

Ulusal Bildiriler Kapsamında:

 

 

 

    Atıf Yapılan Ulusal Bildiri:

 

TÜRKER M.F., BAŞKENT E.Z., DURUSOY İ., 2001. Ormancılıkta Sertifikasyon: Orman Kaynakları ve Orman İşletmeciliği Üzerine Etkileri, Uluslararası Gelişmeler ve Türkiye Ormancılığında Gerekliliği ve Olabilirliği, I. Ulusal Ormancılık Kongresi, Türkiye Ormancılar Derneği Yayını, Kongre Serisi No: 1, 294-305,  Ankara.

 

Atıflar:

 

(232)   Vurdu, H., Ayan, S., Küçük, Ö., 2007. Yerel ve Piyasa Tabanlı Önlemlere Yönelik Karadeniz Bölgesi Koruma ve Ormancılık Bilgi Ağının Kurulması, Teknopaket, DG ELARG MEDTQ/12-02/012, Kastamonu.

 

(233)   Şener, F.N., 2009. Sürdürülebilir Orman Yönetiminde Sertifikasyon ve Akreditasyon Kavramları, II. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, 19-21 Şubat, SDÜ, Isparta.

 

(234)   Akyol, A., 2009. Sürdürülebilir Orman Yönetimi Ölçüt ve Göstergeleri Açısından Ülkemizdeki Mevcut Durum, II. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, 19-21 Şubat, SDÜ, Isparta.

 

(235)   Türkoğlu, T., 2009. Türkiye’de Ormanların ve Orman Ürünlerinin Sertifikalandırılması, II. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, 19-21 Şubat, SDÜ, Isparta.

 

(236)   Dinç, N., 2009. Uluslararası Kurumsal Kararların Ülke Orman Kaynakları Yönetimine Olası Yansımaları, İstanbul Üniversitesi, FBE Doktora Tezi.

 

(237)   Akyol, A., 2010. Sürdürülebilir Orman Yönetimi Ölçüt ve Göstergelerinin Türkiye Modeli, Süleyman Demirel Üniversitesi, FBE Doktora Tezi.

 

(238)   Şener, F.N., Tolunay, A. Görücü, Ö., 2011. Sürdürülebilir ormancılık uygulamalarında sertifikasyon ve akreditasyon: Andırın ve Göksun Devlet Orman İşletme Müdürlükleri Örneği, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 12:115-125.

 

 

 

Atıf Yapılan Ulusal Bildiri:

 

DURUSOY, İ., TÜRKER, M.F., ve BAŞKENT, E.Z., 2002. Ormancılıkta Sertifikasyon Üzerine Bazı Değerlendirmeler, II.Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Kafkas Üniversitesi, Artvin Orman Fakültesi Bildiriler Kitabı Cilt I, Sayfa 220-227, 15-18 Mayıs 2002, Artvin.

 

 Atıflar:

 

(239)   Vurdu, H., Ayan, S., Küçük, Ö., 2007. Yerel ve Piyasa Tabanlı Önlemlere Yönelik Karadeniz Bölgesi Koruma ve Ormancılık Bilgi Ağının Kurulması, Teknopaket, DG ELARG MEDTQ/12-02/012, Kastamonu.

 

(240)   Yıldız, Ü.C., 2008. Vesikalı Ahşap, Ahşap Teknik, Haziran Temmuz 2008, Sayı:9.

 

(241)   Akyol, A., 2010. Sürdürülebilir Orman Yönetimi Ölçüt ve Göstergelerinin Türkiye Modeli, Süleyman Demirel Üniversitesi, FBE Doktora Tezi.

 

 

 

Atıf Yapılan Ulusal Bildiri:

 

TÜRKER, M.F., DURUSOY, İ., 2002. Devlet Orman İşletmelerinde Halkla İlişkiler İşlevi ve Sertifikasyon, Kafkas Üniversitesi, II.Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Kafkas Üniversitesi, Artvin Orman Fakültesi Bildiriler Kitabı Cilt I, Sayfa 134-143, 15-18 Mayıs, Artvin.

 

 Atıflar:

 

(242)   Vurdu, H., Ayan, S., Küçük, Ö., 2007. Yerel ve Piyasa Tabanlı Önlemlere Yönelik Karadeniz Bölgesi Koruma ve Ormancılık Bilgi Ağının Kurulması, Teknopaket, DG ELARG MEDTQ/12-02/012, Kastamonu.

 

(243)   Akyol, A., 2010. Sürdürülebilir Orman Yönetimi Ölçüt ve Göstergelerinin Türkiye Modeli, Süleyman Demirel Üniversitesi, FBE Doktora Tezi.

 

(244)   Türkoğlu, T., 2009. Türkiye’de Ormanların ve Orman Ürünlerinin Sertifikalandırılması, II. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, 19-21 Şubat, SDÜ, Isparta.

 

(245)   Tatar, H.V., 2007. Kahramanmaraş ve Osmaniye Orman İşletmelerinde Halkla İlişkileri Etkileyen Faktörler ve Bunların Değerlendirilmesi, KSÜ FBE Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş.

 

 

 

Atıf Yapılan Ulusal Bildiri:

 

DURUSOY, İ., TÜRKER, M.F., 2006. Orman Kaynaklarının Sertifikalandırılması Ve Türkiye Ormancılığına Muhtemel Yansımaları, Türk Ormancılığında, Uluslararası Süreçte Acil Eyleme Dönüştürülmesi Gereken Konular, Mevzuat ve Yapılanmaya Yansımaları Sempozyumu, TMMOB Orman Mühendisleri Odası, 23.12.2005, Antalya.

 

 Atıflar:

 

(246)   Vurdu, H., Ayan, S., Küçük, Ö., 2007. Yerel ve Piyasa Tabanlı Önlemlere Yönelik Karadeniz Bölgesi Koruma ve Ormancılık Bilgi Ağının Kurulması, Teknopaket, DG ELARG MEDTQ/12-02/012, Kastamonu.

 

 

 

             Atıf Yapılan Ulusal Bildiri:

 

TÜRKER M.F., PAK M., ÖZTÜRK A., TİRYAKİ E., Türkiye Ormancılığında Odun Dışı Orman Ürünleri İşletmeciliğinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, I. Ulusal Ormancılık Kongresi, Türkiye Ormancılar Derneği Yayını, Kongre Serisi No: 1, 306-316, Ankara, 2001.

 

Atıflar:

 

(247)   OĞURLU, İ., 2008. Yaban Hayatı Kaynaklarımızın Yönetimi Üzerine, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 2, Yıl: 2008, ISSN: 1302-7085, 35-88.

 

             Atıf Yapılan Ulusal Bildiri:

 

TÜRKER, M.F., ÖZTÜRK, A. ve TİRYAKİ, E., Ülkemiz Ormancılık Sektöründe Odun Dışı Orman Ürünleri Kapsamında Değerlendirilen Odun Dışı Bitkisel Ürünlerin İşletmeciliği, II.Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Kafkas Üniversitesi, Artvin Orman Fakültesi Bildiriler Kitabı Cilt I, Sayfa 25-40, 15-18 Mayıs 2002, Artvin.

 

Atıflar:

 

(248)   Korkmaz, M., Fakir, H., 2009. Odun Dışı Bitkisel Orman Ürünlerine İlişkin Nihai Tüketici Özelliklerinin Belirlenmesi (Isparta İline Yönelik Bir Araştırma), Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A, Sayı: 2, ISSN: 1302-7085,  Sayfa: 10-20.

 

(249)   KOMUT, O., ÖZTÜRK, A., 2010. Gümüşhane Yöresinde Odun Dışı Orman Ürünleri İşletmeciliği: Mevcut Durum, Sorunlar ve Öneriler, III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Cilt: III   Sayfa: 1167-1175.

 

             Atıf Yapılan Ulusal Bildiri:

 

TÜRKER, M.F., Doğu Karadeniz Bölgesi 25 Devlet Orman İşletmesinin Gelir ve Gider Analizi Yardımıyla Ekonomik Başarılarının Belirlenmesi, KTÜ Orman Fakültesi, I. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Bildiriler Kitabı, 4. Cilt, 223-229, Trabzon 1995.

 

Atıflar:

 

(250)   ÖZTÜRK, A., Artvin ve Ardanuç Devlet Orman İşletme Müdürlükleri Karşılaştırmalı Örnekleri Yardımıyla Devlet Orman İşletmelerinde Ekonomik Başarının Belirlenmesi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 136 s., Trabzon, 1997.

 

 

 

Atıf Yapılan Ulusal Bildiri:

 

TÜRKER, M.F. ve AYAZ, H., Orman Köylerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Orman Kaynaklarının Tahribi, Uluslararası Katılımlı III. Ekoloji Yaz Okulu Tebliğleri,   (21-27 Temmuz 1997, Trabzon), Çevre Koruma ve Araştırma Vakfı Çevre Eğitimi Merkezi Yayınları:2, 165-187, İzmir 1998.

 

Atıflar:

 

(251)   TOPALAK, Ö., Torul Orman İşletme Müdürlüğü Alacadağ Orman İşletme Şefliği Üretim Sırasında Mekanizasyon İhtiyacının Belirlenmesi, KTÜ FBE Yüksek Lisans Tezi, Ağustos 1998, Trabzon.

 

(252)   ACAR, H.H., Ormancılık İş Bilgisi Ders Notları, KTÜ Orman Fakültesi Ders Teksirleri Serisi Yayın No:55, Trabzon 1998.

 

(253)   AYAZ, H., Orman Sınırları Dışına Çıkarma Uygulamasının Yasal Boyutu ve Sosyoekonomik Nedenleri Üzerine Bir Araştırma (Ordu İli Örneği), KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 120 s., Trabzon, 1998.

 

(254)   ÇOLAK, N., Artvin Yöresi Orman İşçilerinin Sağlık, Sosyal ve Eğitim Sorunları Üzerine Bir Araştırma, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Trabzon, 1998.

 

(255)   İPEK, A., Trabzon’un Yeşilbük, Çakılca, Yeşilyurt, Sayvan ve Güney Köylerinde Mülkiyet Sorununun Orman Alanlarının Sürekliliğine Etkileri, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 147 s. (Yöneten: Prof. Dr. Mahmut EROĞLU), 12 Ekim 2001, Trabzon.

 

 

 

Atıf Yapılan Ulusal Bildiri:

 

TÜRKER, M.F., BALIK, T. ve AYAZ, H., Sosyal İhtilaflı Orman Alanlarının Orman İşletmeciliği Faaliyetleri Üzerine Etkileri (Maçka Devlet Orman İşletmesi Örneği), Doğu Karadeniz Bölgesinde Orman Mülkiyet Sorunları Sempozyumu, 251-260,  Trabzon, 8 -10 Ekim 1998.

 

 

 

Atıflar:

 

(256)   İPEK, A., Trabzon’un Yeşilbük, Çakılca, Yeşilyurt, Sayvan ve Güney Köylerinde Mülkiyet Sorununun Orman Alanlarının Sürekliliğine Etkileri, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 147 s. (Yöneten: Prof. Dr. Mahmut EROĞLU), 12 Ekim 2001, Trabzon.

 

Atıf Yapılan Ulusal Bildiri:

 

DURUSOY, İ.,TÜRKER, M.F., Sürdürülebilir Orman Kaynakları Yönetimi ve Sertifikalandırma, 1. Çevre Ve Ormancılık Şurası “Tebliğler”, 488-498, Mart 2005, Antalya

 

Atıflar:

 

(257)   OK, K., Sürdürülebilir Kalkınma ve Ormancılık İlişkisi, OGM, Sürdürülebilir Orman Yönetimi ve Stratejik Plan Uygulamaları Semineri, 18-20 Ekim 2010. Antalya, (2010).

 

(258)   Atmış, E., 2010. 8. Bölüm Sürdürülebilir Orman Yönetimi, Ormancılık Politikası içinde, Erdönmez C., Özden, S., Atmış, E., Akesen, A., Ekizoğlu A., Kuvan Y. Editörler:Akesen, A. Ve Ekizoğlu A., Türkiye Ormancılar Derneği Yayını, Ankara.

 

(259)   Akyol, A., 2010. Sürdürülebilir Orman Yönetimi Ölçüt ve Göstergelerinin Türkiye Modeli, Süleyman Demirel Üniversitesi, FBE Doktora Tezi.

 

(260)   Ok, K., 2008. Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektörel Politikalara Entegrasyonu: Ormancılık, Proje: TR0402.11.

 

(261)   Türker, M.F., 2008. Ormancılık İşletme Ekonomisi, Derya Kitabevi, Trabzon.

 

(262)   Vurdu, H., Ayan, S., Küçük, Ö., 2007. Yerel ve Piyasa Tabanlı Önlemlere Yönelik Karadeniz Bölgesi Koruma ve Ormancılık Bilgi Ağının Kurulması, Teknopaket, DG ELARG MEDTQ/12-02/012, Kastamonu.

 

(263)   Dölarslan, E.Ş., 2007. Avrupa’da Ormanların Korunması Bakanlar Konferansı Sürecinin Sürdürülebilir Orman Yönetimi Anlayışı, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A, Sayı: 2, 159-174.

 

 

 

Atıf Yapılan Ulusal Bildiri:

 

DURUSOY, İ., TÜRKER, M.F., ÖZTÜRK, A., 2005. Türkiye Orman Kaynakları Yönetiminde Korunan Alanların Yeri: Ulusal Planlar Ve Uluslar Arası Süreçler Kapsamında Değerlendirmeler, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Sözlü Bildiriler Kitabı, 61- 8-10 Eylül 2005, Isparta.

 

 Atıflar:

 

(264)   Vurdu, H., Ayan, S., Küçük, Ö., 2007. Yerel ve Piyasa Tabanlı Önlemlere Yönelik Karadeniz Bölgesi Koruma ve Ormancılık Bilgi Ağının Kurulması, Teknopaket, DG ELARG MEDTQ/12-02/012, Kastamonu.

 

(265)   Yıldız, N.D., 2006. Tortum Çayı Havzasının Uygun Alan Kullanımlarının CBS ile Belirlenmesi, Atatürk Üniversitesi FBE Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Erzurum.

 

(266)   Kuset, G., 2007. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Doğa Koruma Olgusu ve Potansiyel Bir ‘Kara Peyzajını Koruma Alanı’ Olarak Alevkaya Bölgesinin Planlanmasına Yönelik Bir Araştırma, Ege Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı A.D., İzmir.

 

 

 

Yayınlanmış Çeviriler Kapsamında:

 

Atıf Yapılan Çeviri:

 

TÜRKER M.F., Sosyal Ormancılık: Ormansızlaşmaya Bir Cevap mı ?, Orman Müh. Dergisi, Sayı:4, 29-31, Ankara 1988.

 

Atıflar:

 

(267)   ŞEFİK, Y., Tarımsal Ormancılık (Agroforestry), KTÜ Orman Fakültesi, Fak. Yayın No: 21, Trabzon, 1995.

 

 

 

Atıf Yapılan Çeviri:

 

TÜRKER M.F., Agroforestry Sistemleri, Orman Müh. Dergisi, Sayı:3, 28-32, Ankara 1989.

 

Atıflar:

 

(268)   AYBERK, S., Tarımsal Ormancılık Tanımı, Önemi, Uygulama ve Araştırmalardan Örnekler, Kavak ve Hızlı Gelişen Tür Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Dergisi, Seri No:18, 1992/1. 

 

(269)   TURNA, i., Akçaabat Bölgesinde Agroforestry Potansiyelinin Belirlenmesi, KTÜ FBE Yüksek Lisans Tezi, Ocak-1992, Trabzon.

 

(270)   ŞEFİK, Y., Tarımsal Ormancılık (Agroforestry), KTÜ Orman Fakültesi, Fak. Yayın No: 21, Trabzon, 1995.

 

(271)   KIRDAR, E., Dünyada ve Ülkemizde Çamfıstığı Üretimi ve Fıstıkçamı (Pinus pinea L.) Ormanlarından Maksimum Yararlanma Yolları, I. Ulusal Ormancılık Kongresi, Türkiye Ormancılar Derneği Yayını, Kongre Serisi No: 1, 429-439, Ankara, 2001.

 

(272)   BATI, M., Terme Yöresi Geleneksel Agroforestry Modelleri, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Trabzon, 1999.

 

 

 

Atıf Yapılan Çeviri:

 

TÜRKER M.F., Sosyal Ormancılık (Tüketiciler Üretici Olabilir mi ? ), Orman Müh. Dergisi, Yıl:26, Sayı:5, 17-20, Ankara 1989.

 

Atıflar:

 

(273)   ŞEFİK, Y., Tarımsal Ormancılık (Agroforestry), KTÜ Orman Fakültesi, Fak. Yayın No: 21, Trabzon, 1995.

 

 

 

Tezler Kapsamında:

 

Atıf Yapılan Yüksek Lisans Tezi:

 

TÜRKER, M.F., Orman Yolları Yapımının Ekonomik ve Yönetsel Açıdan İncelenmesi (Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği),203 s., İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Ekonomisi Programı Yüksek Lisans Tezi, (Tez Danışmanı: Doç. Dr. Uçkun GERAY),  İstanbul 1987 (özet 36 s.).

 

 

 

Atıflar:

 

(274)   ÇEBİ, F., Bir Orman İşletmesinde Fiziki ve Ekonomik Planlama Modelinin Geliştirilmesi, KTÜ FBE Yüksek Lisans Tezi, Haziran 1989, Trabzon.

 

(275)   ACAR, H.H., Artvin Yöresinde Bölmeden Çıkarma Açısından Uzun Mesafeli Vinçli Hava Hatları ile Orman Yolları Alternatiflerinin Kıyaslanması, KTÜ FBE Yüksek Lisans Tezi, Haziran 1990, Trabzon.

 

Atıf Yapılan Doktora Tezi:

 

TÜRKER, M.F., Maçka Devlet Orman İşletme Müdürlüğü Ormanlarından Odun Hammaddesinin Yakacak Odun Amacıyla Tüketilmesinin Sosyo-Ekonomik Analizi,   131 s., KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, (Tez Danışmanı Prof. Dr. Kâmil YAZICI), Trabzon 1992.

 

Atıflar:

 

(276)   GÜNEŞ, Y., ve ELVAN, O.D., Illegal Logging Activities in Turkey, Environmental Management Vol:36, No: 2, pp. 220-229, July 2005

 

(277)   ÇOLAK, N., Borçka ve Yusufeli Yöresindeki Orman İşçilerinin Sosyo-Ekonomik Sorunları Üzerine Bir Araştırma, Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü, Araştırma Dergisi, 2003/1, 81-96, Trabzon.

 

(278)   SAĞLAM, B., Artvin İlinde Orman Koruma Halk İlişkilerinin Araştırılması, KTÜ FBE Yüksek Lisans Tezi, Aralık 1995, Trabzon.

 

(279)   ÇAĞLAR, Y., Doğu Karadeniz Bölgesinde Yaşlı Doğal Ormanların Korunması, WORKSHOP, Trabzon.

 

(280)   GÜMÜŞ, C., Sosyal Ormancılık, Türkiye’de Sosyal Ormancılık Kavramı Üzerine Eğitim Projesi Semineri, 23-30 Nisan 1993 Konya.

 

(281)   TEMUR, K., Türkiye’de Uygulanan Dış Kaynaklı Sosyal Ormancılık Projelerinin Mevcut Durumu ve Sonuçları, KTÜ FBE Yüksek Lisans Tezi, Trabzon, 1996.

 

(282)   ÇAĞLAR, Y., Anadolu Yeşillemesi, Ankara, 2000.

 

(283)   TÜRKER, M.F., AYAZ., H. ve KAYGUSUZ, K., Forest Biomass As A Source of Renewable Energy In Turkey, Energy Sources, Journal of Extraction, Conversion and the Environment, Volume 21, Number 8, 705-714, October 1999.

 

(284)   TÜRKER, M.F. ve TÜRKER, E.S., The Socio-Economic Analysis of Fuelwood Consumption With The Principle Components Analysis in Turkey,  Bioresource Technology 60(1997)179-183, 1997.

 

(285)   TÜRKER, M.F. ve KAYGUSUZ, K., Socio-Economic Analysis of Fuelwood Use In A Rural Area of Turkey, Bioresource Technology 54 (1995) 285-290, 1995.

 

(286)   TÜRKER, M.F. ve KAYGUSUZ, K., Investigation of the Variables Effects on Fuelwood Consumption as an Energy Source in Forest Villages of Turkey, Energy Conversion and Management, 42(2001), 1215-1227, 2001.

 

(287)   ÇAĞLAR, Y., Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Yaşlı Doğal Ormanların Korunması Sorunu, Biz Gideriz Ormana, s. 60-69,2000, Ankara.

 

(288)   ACAR, H.H., Ormancılık İş Bilgisi Ders Notları, KTÜ Orman Fakültesi Ders Teksirleri Serisi Yayın No:55, Trabzon 1998.

 

(289)   AYAZ, H., Orman Sınırları Dışına Çıkarma Uygulamasının Yasal Boyutu ve Sosyoekonomik Nedenleri Üzerine Bir Araştırma (Ordu İli Örneği), KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 120 s., Trabzon, 1998.

 

(290)   ÇATAL, H.A., Devlet Orman İşletmeciliğinde Halkla İlişkiler İşlevinin İncelenmesi (Sürmene Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğü Örneği), KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Trabzon, 1997.

 

(291)   BÜLBÜL, D., Kelkit Kırsal Kalkınma Projelerinin Katılımcılık Açısından Değerlendirilmesi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Trabzon, 1998.

 

(292)   BATI, M., Terme Yöresi Geleneksel Agroforestry Modelleri, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Trabzon, 1999.

 

(293)   ÇAĞLAR, Y., Baltalar Kafamızda, 248 s., ISBN 975-96557-0-5, Ankara, 1998.

 

(294)   ÇOLAK, N., Artvin Yöresi Orman İşçilerinin Sağlık, Sosyal ve Eğitim Sorunları Üzerine Bir Araştırma, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Trabzon, 1998.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders Notları Kapsamında:

 

Atıf Yapılan Ders Notu:

 

TÜRKER, M.F., 2008. Ormancılık İşletme Ekonomisi, Derya Kitabevi, xvi+255s, ISBN: 978-605-60295-02-9,Trabzon.

 

Atıflar:

 

(295)   Erdönmez C., Özden, S., Atmiş, E., Akesen A., Ekizoğlu A., Kuvan, Y., 2010. Ormancılık Politikası. Türkiye Ormancılar Derneği Yayını Eylül 2010..  

 

 

 

Atıf Yapılan Ders Notu:

 

TÜRKER, M.F., Orman İşletmeciliği Ders Notu, KTÜ Orman Fakültesi Ders Notları Serisi Yayın No:52, X+167 s., Trabzon 1998.

 

Atıflar:

 

(296)   DAŞDEMİR, İ., Ormancılık İşletme Ekonomisi (Ders Notu), ZKÜ Bartın Orman Fakültesi, Bartın, 2000 (Henüz basılmamıştır).

 

(297)   DAŞDEMİR, İ., İdare Sürelerinin Belirlenmesi, İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, Ankara.

 

 

 

Atıf Yapılan Ders Notu:

 

TÜRKER, M.F., Orman İşletmeciliği Ders Notu (Değiştirme, Gözden Geçirme ve İlavelerle Yeniden İşlenmiş İkinci Baskı),  KTÜ Orman Fakültesi Ders Notları Serisi Yayın No:59, XII+226 s., Trabzon 2000.

 

Atıflar:

 

(298)   MENEMENCİOĞLU, K., Ilgaz Orman işletme Müdürlüğü Yenice Orman İşletme Şefliği Orman Transport Planının Oluşturulması, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Trabzon, 2000.

 

(299)   DAŞDEMİR, İ., Ormancılık İşletme Ekonomisi (Ders Notu), ZKÜ Bartın Orman Fakültesi, Bartın, 2000 (Henüz basılmamıştır).

 

(300)   OK, K.,  Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektörel Politikalara Entegrasyonu: Ormancılık, (Basılmamış rapor, 189 sayfa), 2008.

 

(301)   ÇAĞLAR, Y., Türkiye Ormancılık Tarihi, ODTÜ yayıncılık, ISBN: 978 606 4362 66 0, Ayrıntı Basımevi, Şubat 2012, xxvııı+368s, Ankara.

 

 

 

Bilimsel Raporlar Kapsamında:

 

Atıf Yapılan Rapor:

 

TÜRKER M.F. GÜMÜŞ, C. ve AYAZ, H., Türkiye’de Orman Ekonomisi (Ormancılık Ekonomisi, Ormancılık Politikası ve Ormancılık Hukuku) ile İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Türkiye Ormancılık Raporu, KTÜ Orman Fakültesi, Yayın No: 48, 80-102, Trabzon 1995.

 

Atıflar:

 

(302)   ACAR, H.H., Ormancılık İş Bilgisi Ders Notları, KTÜ Orman Fakültesi Ders Teksirleri Serisi Yayın No:55, Trabzon 1998.

 

(303)   AYAZ, H., Orman Sınırları Dışına Çıkarma Uygulamasının Yasal Boyutu ve Sosyoekonomik Nedenleri Üzerine Bir Araştırma (Ordu İli Örneği), KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 120 s., Trabzon, 1998.

 

(304)   ÖZTÜRK, A., Artvin ve Ardanuç Devlet Orman İşletme Müdürlükleri Karşılaştırmalı Örnekleri Yardımıyla Devlet Orman İşletmelerinde Ekonomik Başarının Belirlenmesi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 136 s., Trabzon, 1997.

 

(305)   DAŞDEMİR, İ., Devlet Orman işletmelerinin Yönetsel ve Örgütsel Boyutlarının Belirlenmesi, Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Teknik Rapor No:3, Erzurum, 1998.

 

(306)   DAŞDEMİR, İ., Çağdaş Ormancılık Anlayışı ve Örgüt Yapısı, ZKÜ Bartın Orman Fakültesi Dergisi, Sayı 2, Bartın, 1998.

 

(307)   ÇOLAK, N., Artvin Yöresi Orman İşçilerinin Sağlık, Sosyal ve Eğitim Sorunları Üzerine Bir Araştırma, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Trabzon, 1998.

 

KTÜ Araştırma Fonu Projeleri Kapsamında:

 

Atıf Yapılan Proje:

 

Açık Arttırmalı Orman Ürünleri (Tomruk) Satışlarında Fiyat Oluşumunun Araştırılması (Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği), Doktora Sonrası Temel Araştırma, KTÜ Araştırma Fonu, 93.115.002.1. Kod Nolu Proje, 106 s., Ocak 1996 Trabzon, (Proje Yöneticisi ve Araştırıcısı).

 

Atıflar:

 

(308)   Dilsiz, S.K., Devlet Orman İşletmelerinde Müşteri Tatmininin Ölçümü ve Pazarlama Yönetimi, Yüksek Lisans Tezi, İ.Ü., Fen Bil. Ens., Orman Müh. AD, Ormancılık ekonomisi Programı, 2005.

 

(309)   Daşdemir, İ. Asli Orman Ürünlerinde Fiyat Analizi (Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü Örneği). ZKÜ Bartın Orman Fakültesi Yayınları, Üniversite Yayın No: 26, Fakülte Yayın No: 12, ISBN 975-7138-22-7, 119 s., Bartın. 2003.

 

(310)   MPM, Devlet Orman İşletmeciliğinde Ekonomik Etkenlik, Ankara, 2000. 

 

(311)   EROĞLU, H., Artvin Yöresinde Bölmeden Çıkarma Çalışmalarında Koller K 300 Kısa Mesafeli Orman Hava Hattının Teknik ve Ekonomik Yönden İncelenmesi, KTÜ FBE Yüksek Lisans Tezi, Ocak 1997, Trabzon.

 

(312)   ACAR, H.H., Ormancılık İş Bilgisi Ders Notları, KTÜ Orman Fakültesi Ders Teksirleri Serisi Yayın No:55, Trabzon 1998.

 

(313)   Daşdemir, İ. Ormancılık İşletme Ekonomisi Ders Notu. ZKÜ Bartın Orman Fakültesi Yayınları, Üniversite Yayın No: 17, Fakülte Yayın No: 6, 117 s., Bartın. 2001.

 

(314)   ÖZTÜRK, A., Artvin ve Ardanuç Devlet Orman İşletme Müdürlükleri Karşılaştırmalı Örnekleri Yardımıyla Devlet Orman İşletmelerinde Ekonomik Başarının Belirlenmesi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 136 s., Trabzon, 1997.

 

(315)   ÇOLAK, N., Artvin Yöresi Orman İşçilerinin Sağlık, Sosyal ve Eğitim Sorunları Üzerine Bir Araştırma, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Trabzon, 1998.

 

Atıf Yapılan Proje:

 

Doğu Karadeniz Bölgesi Ormancılık Sektörünün Sosyo-Ekonomik Yapısı, Doktora Sonrası Temel Araştırma, KTÜ Araştırma Fonu, 93.115.002.3. Kod Nolu Proje, 104 s., Nisan 1996 Trabzon (Proje Yöneticisi ve Araştırıcısı).

 

Atıflar:

 

(316)   TOPALAK, Ö., Torul Orman İşletme Müdürlüğü Alacadağ Orman İşletme Şefliği Üretim Sırasında Mekanizasyon İhtiyacının Belirlenmesi, KTÜ FBE Yüksek Lisans Tezi, Ağustos 1998, Trabzon.

 

(317)   ACAR, H.H., Ormancılık İş Bilgisi Ders Notları, KTÜ Orman Fakültesi Ders Teksirleri Serisi Yayın No:55, Trabzon 1998.

 

(318)   ÖZTÜRK, A., Artvin ve Ardanuç Devlet Orman İşletme Müdürlükleri Karşılaştırmalı Örnekleri Yardımıyla Devlet Orman İşletmelerinde Ekonomik Başarının Belirlenmesi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 136 s., Trabzon, 1997.

 

(319)   ÇOLAK, N., Artvin Yöresi Orman İşçilerinin Sağlık, Sosyal ve Eğitim Sorunları Üzerine Bir Araştırma, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Trabzon, 1998.

 

Atıf Yapılan Proje:

 

TÜRKER, M.F., PAK, M. ve ÖZTÜRK, A., Valuing Mediterranean Forests: Towards Total Economic Value, Turkey, 195-211, Edited By M. Merlo and L. Croitoru, Cabi Publishing, 2005 London, UK.

 

Atıflar:

 

(320)   GÜNEŞ, Y. and OK, K., Does Legislation Cause Externalities in Timber Selling? A Case from Turkish Timber Market, Scientific Research and Essays Vol: 5 (13), pp. 1720-1728, 4 July, 2010

 

(321)   PAK M., TÜRKER M. F., ÖZTÜRK A., Total economic value of forest resources in Turkey , Source: AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH  Volume: 5   Issue: 15   Pages: 1908-1916   Published: AUG 4 2010

 

(322)   ÖZTÜRK A., TÜRKER M. F., PAK M., Economic valuation of externalities linked to Turkish forests ,AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH  Volume: 4   Issue: 11   Pages: 1251-1259   Published: NOV 2009

 

(323)   CROİTORU L., Valuing the non-timber forest products in the Mediterranean region , Conference: Forum on Sustainability Well Being and Environmental Protection Location: Washington, DC Date: DEC 02, 2005, Sponsor(s): US Environ Protect Agency, Office Res Develop Source: ECOLOGICAL ECONOMICS  Volume: 63   Issue: 4   Pages: 768-775   DOI: 10.1016/j.ecolecon.2007.01.014   Published: SEP 15 2007

 * Bu bölümde, diğer yazarlar tarafından Prof. Dr. Mustafa Fehmi TÜRKER’in yayınlarına yapılan atıflar ile Prof. Dr. Mustafa Fehmi TÜRKER’in sadece Science Citiation Index’egiren yayınlarında kendi yayınlarına yaptığı atıflara yer verilmiştir.

 

Son Haberler

 05.06.2020 tarihi itibari ile bilimlik (akademik) birikim özet dosyamız güncellenmiş bulunmaktadır.

 *************

Seçim Programımızın Özetine buradan ulaşabilirsiniz...

*************

AÇÜ Rektör Adayı Prof. Dr. Türker Radyo 08'e konuk oldu

 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi'nde  2008-2011 yılları arasında yürüttüğü Dekanlık görevindeki başarıları ile Artvinlilerin hafızlarına kazınarak gönüllerinde taht kuran ve 14 Ağustos 2012 tarihinde yapılacak Rektörlük Seçimi öncesinde de aday olan  Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker,  Radyo 08'in stüdyo konuğu oldu.

 8 Ağustos Çarşamba günü saat 10.30'da FM 91.00 Mhz frekansından canlı yayınlanan ve 08 Haber Gazetesi Başyazarı Sami Özçelik'in sunucuğunu yaptığı programda Artvin Çoruh Üniversitesi Rektör Adayı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker, adaylık sürecine ilişkin soruları cevaplayarak, projelerini anlattı. 

Artvin Çoruh Üniversitesi'nde ortak akılla makule ulaşmak için Rektör Adayı olan, Artvin Orman Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker,  geçtiğimiz günlerde seçim programını “Ortak Akıl ile Artvin Çoruh Üniversitesi'nde Makule Programı” adı altında kitap haline getirdi.

3 yıllık Dekanlık görevi süresince Artvin Orman Fakültesi'ni, Artvin Çoruh Üniversitesi'nin parlayan yıldızı haline getiren ve 20-22 Mayıs 2010 tarihlerinde III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi'nin Artvin ilinde düzenlenmesinde emeği geçen AÇÜ Rektör Adayı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker'in, konuk olduğu radyo programı www.08haber.com internet sitesinden de canlı olarak dinlenebildi.

Söyleşiyi dinleyebilmek için tıklayınız...

 *************

"ORTAK AKIL İLE ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİNDE MÂKULE" adlı seçim programımızın son halini ihtiva eden kitapçığı basılmıştır (30 Temmuz 2012).

Aynı ada sahip olan seçim programımız, bu ağ sayfamızda yayınlanarak öğretim üye ve yardımcılarımızın e-mektup adreslerine yollanıp değerlendirmelerine tabi tutulmuş ve neticede ortak akıl ile ürettiğimiz seçim programımızın son haline ulaşılmıştır.

*************

BASIN AÇIKLAMASI

(12 Temmuz 2012)

Saygıdeğer Basın Mensupları,

Bilindiği üzere, 16 Haziran 2012 tarihinde Artvin’de yapmış olduğumuz kahvaltılı basın toplantısı ile, 09.08.2012 tarihinde Artvin Çoruh Üniversitesinde yapılacak “Rektör Adaylarını Belirleme Seçimleri”ne, rektör adayı olarak katılacağımızı aracılığınızla kamuoyuna duyurmuştuk.

Yine aynı toplantıda, “Ortak Akıl İle Artvin Çoruh Üniversitesi’nde Makule” adlı seçim programımızı da sizlere kitapçık ve sunu araçları yardımı ile sunmuş ve toplantıyı soru-cevap faslı ile, etkin ve verimli bir şekilde tamamlamıştık.

Artvin Çoruh Üniversitesi’ne ve Artvin’e kazanç sağlayacağına inandığımız ve AÇÜ Orman Fakültesi’nde ibadet aşkı ile ürettiklerimizi, bu sefer de üniversite düzeyinde gerçekleştirmek için çıktığımız bu yolda, hassas gayretlerimizi sürdürmekteyiz.

Rektörlük süreci bilindiği üzere; ilk basamakta yrd. doç., doç. ve prof. unvanlı üniversite öğretim elemanlarının oylaması ile belirlenen ve sıralanan altı adayın, ikinci aşamada Yükseköğretim Kurulu’nda adayların mülakata katılması neticesinde üçe düşürülmesi ve son aşamada da Cumhurbaşkanlığı makamının üç adaydan birini ataması ile, yönetilmektedir.

Bu süreçte seçimlerin demokratik, adil ve ahlaki (etik) ilkelere uygun olarak yaşanması için, seçimlere altı ay kala seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olan öğretim üyesi alımına çıkılmamakta ve YÖK de geliştirdiği teamül ile buna izin vermemektedir.

Hal böyle olmakla birlikte, seçimlere sadece 33 gün kala, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü’nün “14 yeni seçmen” anlamına da gelen on dört yardımcı doçent ilanına çıkması, “9 Ağustos”ta yapılacak seçimlere gölge düşürme intibaı vermiş, seçimlerin adil ve ahlaki (etik) bir iklimde yapılması hususunu örselemiş ve halihazırdaki 80 öğretim üyesi rakamı düşünüldüğünde, seçmen sayısında % 18 oranındaki bir çırpıdaki bu artış ile, seçimin eşit şartlarda sağlıklı bir yarış olması niteliğini zedelemiştir.

Şartlar ne olursa olsun, AÇÜ’ye ve Artvin’e ibadet aşkı ile hizmet etme arzumuzdan, yola çıktığımız ilk günkü gibi, Allah’ın izni ile hiçbir şey kaybetmiş değiliz.

En yakın iç paydaş olan AÇÜ’nün kıymetli öğretim üyelerine ve en yakın dış paydaş olan cefakâr Artvin halkına, sivil toplum kuruluşlarına ve kamuoyunun takdirlerine saygı ile arz ederim. 12.07.2012

 Prof. Dr. Mustafa Fehmi TÜRKER

 AÇÜ Rektör Adayı

 

 

 *************

BASIN TOPLANTIMIZ

16.06.2012 Cumartesi saat 10:30'da Artvin ili yazılı, sözlü ve görüntülü basın mensuplarına, ortak akıl ile Artvin Çoruh Üniversitesi'nde makule programımızı sunarak rektör adaylığımızı, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü yanı Varyant Lokantasında kahvaltılı basın toplantısında seçim programını kitapçık, bilgisayar sunusu ve soru cevap faslı yardımı ile açıklamış bulunmaktayız.

Basın toplantımıza, yerel ve yaygın basın kuruluşlarından olan TRT, Anadolu Ajansı, Artvin Gazeteciler Derneği, İHA, Show Tv, Çay Tv, 08 Haber, Artvin Post Gazetesi, Kafkas Sarp Gazetesi, Artvin Faal Gazeteciler Derneği, Serhad Artvin Gazetesi, Demokrat Çoruh Gazetesi, Dost Artvin Gazetesi ve Borçka 7 Mart Gazetesi'nin içinde yer aldığı muhabirler ve basın çalışanları katılmıştır.

Resimler için tıklayınız.

Seçim programımız açıklandı. Tam metne ulaşmak için tıklayınız.

Online Olanlar

We have 9 guests and no members online