Üyelikler

ULUSAL VE ULUSLARARASI ARAŞTIRMA PROJESİ ÜYELİKLERİ

 DPT Projeleri:

(1)          Japon Çalışma Grubu tarafından Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülmekte olan Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı (DOKAP) Yönlendirme Komitesi Üyeliğine 25 Mayıs 1999 tarihinde KTÜ Rektörlüğü’nce atanmıştır. DOKAP Ön Raporu için konuşma ve Taslak Ara ve Taslak Nihai Raporları için iki adet ayrı rapor düzenlenmiştir (Üyelik  halen devam etmektedir).

TÜBİTAK Projeleri:

 (1)           Türker, M.F.(Yürütücü), Durusoy, İ. (Yardımcı araştırmacı) 2009. Türkiye Ormancılığında Sürdürülebilir Orman Kaynakları Yönetimi Ölçüt Ve Göstergelerinin Ülke Ölçeğinde Belirlenmesi, TÜBİTAK Projesi: TOVAG 105O517, , X+170s. 

KTÜ Araştırma Fonu Projeleri:

 (1)          Açık Arttırmalı Orman Ürünleri (Tomruk) Satışlarında Fiyat Oluşumunun Araştırılması (Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği), Doktora Sonrası Temel Araştırma, KTÜ Araştırma Fonu, 93.115.002.1. Kod Nolu Proje, 106, Trabzon, Ocak 1996 tamamlanmış olup, Doktora Sonrası Temel Araştırma olarak (doçentlik tezi yerine) sunulmuştur (Proje Yöneticisi ve Araştırıcısı).

(2)          Doğu Karadeniz Bölgesi Ormancılık Sektörünün Sosyo-Ekonomik Yapısı, Doktora Sonrası Temel Araştırma, KTÜ Araştırma Fonu, 93.115.002.3. Kod Nolu Proje, 104, Trabzon, Nisan 1996’da tamamlanmış olup, Doktora Sonrası Temel Araştırma olarak ( doçentlik tezi yerine) sunulmuştur (Proje Yöneticisi ve Araştırıcısı).

 (3)          KTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü ÖğrencilerininSosyal, Kültürel, Ekonomik ve Demografik Özelliklerinin Araştırılması KTÜ Araştırma Fonu, 98.113.001.6 Kod Nolu Projenin yazım aşaması bitmek üzeredir (Proje Yöneticisi ve Araştırıcısı).

 (4)          Türkiye Ormancılık Teşkilatında İşletme Kültürünü Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, KTÜ Araştırma Fonu, 20.113.001.9 Kod Nolu Projenin, yazım aşaması tamamlanmış olup, henüz KTÜ Araştırma fonuna sunulmamıştır (Proje Yöneticisi ve Araştırıcısı).

 (5)          Türkiye'de Ormana Dayalı Sürdürülebilir Kalkınmanın Geliştirilmesinde Önemli Bir Yeri Olan Katılımcı Ormancılığın Sağlanabilmesi İçin Mevcut Çatışmaların, Karşıt Tutumların ve Çözüm Yollarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, KTÜ Araştırma Fonu Projesi devam etmektedir (Proje Araştırıcısı).

 (6)          Orman Kaynağının Rekreasyon Amaçlı Kullanımın Ekonomik Değerinin Tahmin Edilmesi Üzerine Bir Araştırma KTÜ Araştırma Fonu, 20.113.001.10 Kod Nolu Proje devam etmektedir (Proje Yöneticisi).

 Uluslararası Projeler:

 TÜRKER, M.F., PAK, M. And ÖZTÜRK A., Valuing Mediterrenean Forest: Towards Total Economic Value,CABI Publihhing, 2005, London, UK.

 

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI KAPSAMINDAKİ DANIŞMANLIKLAR

 (1)          ÇEKÜL Vakfı eşgüdümünde yürütülen “Kelkit Havzası Kalkınma Birliği”nde Tarım ve Ormancılık Sektörleri Danışmanı olarak görev yapılmıştır. Bu kapsamda, birliğin Tokat toplantısına ve “DOKAP Planı’ndan elde edinilen dersler ışığında, Kelkit Havzası Kalkınması için Değerlendirmeler”adlı sunu ile Gümüşhane toplantısına katkı sağlamıştır.

 

ULUSLARARASI DERGİLERDE HAKEMLİKLER

 (1)         Environmental Management adlı dergide, ENM-03-0232 kodlu, “Improving of Operational Planning and Management of National Parks in Turkey: A Case Study” adlı makale için hakemlik, Nisan 2004.

 (2)         ABD’de Yayınlanmakta olan Bioresource Technology adlı dergide “Bioful Mix For Cooking in Rural Area” adlı makale için hakemlik, July 24, 1995 (Halen devam etmektedir).

 (3)          Global Initiative and Public Policies: First International Conference On Private Forestry in the 21st Century” adlı ABD, Atlanta’da düzenlenen uluslar arası sempozyumda Jacek Siry tarafından sunulan  Today and Tomorrow of Prıvate Forestry in Central and Eastern Europe” adlı bildiri için hakemlik

 (4)         Forest Ecology and Management dergisinde, “Opportunities in Turkish Cultural Heritage for Conservation of Natural Values” adlı makale için hakemlik

 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ’NDE HAKEMLİKLER

 (1)           Artvin Çoruh Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında hazırlanan “Tomruk ve Kâğıtlık Odun Açık Artırmalı Satış Fiyatları Üzerine Üretim Yılının Etkisinin Belirlenmesi” isimli proje için hakemlik, 2011

ULUSAL DERGİLERDE HAKEMLİKLER, DANIŞMA VE BİLİM KURULU ÜYELİKLERİ

 

(1)          Turkish Journal of Agriculture and Forestry adlı dergide, TAR-0304-7 kodlu, “Yonga Levha Endüstrisinde Bir Yöneylem Araştırması Uygulaması” başlıklı makale için hakemlik, 1998.

(2)          Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, 26-28 Mayıs 2006 Ankara Üniversitesi Çankırı Orman Fakültesi, Orman Ekonomisi Anabilim Dalı, Ilgaz, Çankırı, Bilim Kurulu Üyeliği.

(3)          Turkish Journal of Agriculture and Forestry adlı dergide, TAR-0304-7 kodlu, “Measuring the Markting Performances of Public Nurseries in Turkey: Examples of Eastern Anatolia and Black Sea Regions” başlıklı makale için hakemlik, Nisan 2004.

(4)          Turkish Journal of Agriculture and Forestry adlı dergide, TAR-0407-3 kodlu, “Development of a Method for Priority Setting in Forestry Research Projects of Turkey” başlıklı makale için hakemlik, Ağustos 2004.

(5)          “Bir Yöneylem Araştırması Uygulaması” adlı makale için hakemlik, 25.04.1998.

(6)          Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Teknik Rapor Serisi kapsamında yayınlanan “Devlet Orman işletmelerinin Yönetsel ve Örgütsel Boyutlarının Belirlenmesi” adlı teknik raporun yayın ve danışma kurulunda alınan görev, 28.04.1999.

(7)          11 Ağustos 1999 tarihinden itibaren Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneğitarafından çıkarılan “Kırsal Çevre Yıllığı” adlı yayın için Danışma Kurulu Üyeliği.

(8)          Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Hakemliği, Haziran 2002.

(9)          Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi Hakemliği,  Mayıs 2002.

(10)      Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi Hakem Kurulu Üyeliği (TC AÜ İİBF Dergisinin 4.3.2004 tarih ve 13.30.2.ATA0.2206.01-255 sayılı yazısı ile)

(11)      Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi’nde “A critique of Establishment Environmentalism in Turkey” adlı makale için hakemlik.

(12)      Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü tarafından yayınlanan DOA Dergisi’ndeMersin İli Çamlıyayla İlçesine Bağlı Kisecik Köyünün Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Yapısı ile Orman-Halk İlişkileri” adlı makale için hakemlik (Sayı B.18.4.OAM.1.06.00/440).

(13)      Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi’nde “Avrupa Ormanları Korunması Bakanlık Konferansı Sürecinin Sürdürülebilir Orman Yönetimi Anlayışı” başlıklı makale için hakemlik

(14)      Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Dergisi’nde, OF 2007-03 kodlu, “An Economic Analysis of Multiple Use of Forests: Belgrad Forest Example” başlıklı makale için hakemlik, 2007

(15)      TC ÇOB Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Dergisi’nde “ Rehabilitasyon Eylem Planı Oluşturmada Çok Kriterli karar Verme ve Çalışmanın Tarım Orman İlişkileri Çerçevesinde İrdelenmesi (Antalya İli Örneği), 30.06.2008.

(16)      İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi’nde “İçme Suyu Sorunu ve Bu Sorunun Çözümünde Ormanların ve Geleneksel Bilginin Önemi” ile “Av ve Yaban Hayatına Karşı İşlenen Suçlar ve Kabahatlar: Mukayeseli Hukuka Dayanan Bir Analiz” başlıklı makaleler için hakemlikler, 2009

(17)      AÇÜ Orman Fakültesi Fakülte Dergisi’nde “Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Açık Artırmalı Satışlarına Katılan Müşterilerin Talep ve Beklentilerinin Belirlenmesi”  başlıklı makale için hakemlik

(18)      AÇÜ Orman Fakültesi Fakülte Dergisi’nde “Orman Mühendislerini Performanslarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Uygulama”  başlıklı makale için hakemlik, Mayıs 2011

(19)      AÇÜ Orman Fakültesi Fakülte Dergisi’nde “Meslek Ahlakı”  başlıklı makale için hakemlik, Mayıs 2011

(20)      AÇÜ Orman Fakültesi Degisinde, “Orman Kaynaklarının İşlevlerine İlişkin Toplumsal Bilinç Düzeyinin İncelenmesi(Eskişehir İli Örneği)” başlıklı makale için hakemlik, Aralık 2011.

(21)      EKEV Akademi Dergisi’nde yayınlanan, “The Effect of Education Level and Working in Self Training Field Job Saticfaction” başlıklı yazı için hakemlik, 14.02.2005.

(22)      ZKÜ Bartın Orman Fakültesi Ders Notları kapsamında yayınlanan, “ Orman Mühendisliği İçin Planlama ve Proje Değerlendirme” adlı eser için hakemlik, 27.12.2004.

(23)      Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi’nde yayınlanması için, “An Economic Analysis of Multiple Use of Forests: Belgrad Forest Example)”, adlı makale için hakemlik, 2007.

(24)      ZKÜ Bartın Orman Fakültesi Ders Notları kapsamında yayınlanan, “ Orman Mühendisliği İçin Maliye” adlı eser için hakemlik, 23.01.2003.

(25)      SDÜ Orman Fakültesi Dergisi için, “ Klitesizliğin Önemli Bir Boyutu: Maliyet Artışı ( Orman Ağacı Fidanı Üretimi Ekseninde Bir Değerlendirme)”, 15.03.2002.

BİLİMSEL TOPLANTILARDA DANIŞMANLIKLAR

 

(1)          KTÜ Orman Fakültesi tarafından 20-22 Ekim 2005 tarihinde organize edilen Ladin Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği. 

 (2)          KTÜ Orman Fakültesi tarafından 23-25 Ekim 1995 tarihinde organize edilen I. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Bilim Kurulu Üyeliği. 

 (3)          KTÜ Orman Fakültesi tarafından 8-10 Ekim 1998 tarihinde organize edilen Doğu Karadeniz Bölgesinde Orman Mülkiyet Sorunları Sempozyumu, Teknik Komite Üyeliği.

 (4)          Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi tarafından Organize edilen II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi Bilim Kurulu Üyeliği kapsamında, kongreye sunulan bildirilerden 13 tanesinin özetlerinin değerlendirilmesi, 09.07.2001.

 (5)          25 Mayıs 1999 tarihinden itibaren,  Japon Çalışma Grubu tarafından Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve yapısal Uyum Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülmekte olan Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı (DOKAP) Yönlendirme Komitesi Üyeliğine KTÜ Rektörlüğü’nce atanmıştır.

 (6)          KTÜ Orman Fakültesi tarafından 1-4 Kasım 2006 tarihinde düzenlenen 1. Uluslar arası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği

 (7)          Ankara Üniversitesi, Çankırı Orman Fakültesi, Orman Ekonomisi Anabilim Dalı tarafından, 26-28 Mayıs 2006 tarihinde düzenlenen Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi Bilim Kurulu Üyeliği

 (8)           TMMOB Orman Mühendisleri Odası tarafından 23.12.2005 tarihinde Antalya’da düzenlenen Türk Ormancılığında, Uluslararası Süreçte Acil Eyleme Dönüştürülmesi Gereken Konular, Mevzuat ve Yapılanmaya Yansımaları Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği.

 (9)          Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından 19-21 Şubat 2009 tarihinde Isparta’da düzenlenen II. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi Bilim Kurulu Üyeliği

 (10)      Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından 20-22 Mayıs 2010 tarihinde Artvin’de düzenlenen III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi Başkanlığı.

 (11)      KTÜ Orman Fakültesi tarafından 04-06 Kasım 2010 tarihinde Trabzon’da düzenlenen 1st International Symposium on Turkish & Japanese Environment and Forestry’de Bilim Kurulu Üyeliği.

 (12)      “Kuruluşunun 60. Yılında Ormancılık Araştırma Enstitülerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu”, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler ve Eğitim Dairesi Başkanlığı.

 (13)      Birleşmiş Milletler Ormancılık Forumu 10. Toplantısı, TC Devleti Orman ve Su İşleri Bakanlığı adına danışman ve sözcü, 8-19 Nisan 2013, Lütfi Kırdar KKM, İstanbul.

 (14)      III. Uluslar arası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, 8-10 Mayıs 2014, KSÜ Orman Fakültesi, Kahramanmaraş.

 (15)      II. International Non-Wood Forest Products Symposium, 8-10 September 2011, Isparta, Türkiye.

Son Haberler

 05.06.2020 tarihi itibari ile bilimlik (akademik) birikim özet dosyamız güncellenmiş bulunmaktadır.

 *************

Seçim Programımızın Özetine buradan ulaşabilirsiniz...

*************

AÇÜ Rektör Adayı Prof. Dr. Türker Radyo 08'e konuk oldu

 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi'nde  2008-2011 yılları arasında yürüttüğü Dekanlık görevindeki başarıları ile Artvinlilerin hafızlarına kazınarak gönüllerinde taht kuran ve 14 Ağustos 2012 tarihinde yapılacak Rektörlük Seçimi öncesinde de aday olan  Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker,  Radyo 08'in stüdyo konuğu oldu.

 8 Ağustos Çarşamba günü saat 10.30'da FM 91.00 Mhz frekansından canlı yayınlanan ve 08 Haber Gazetesi Başyazarı Sami Özçelik'in sunucuğunu yaptığı programda Artvin Çoruh Üniversitesi Rektör Adayı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker, adaylık sürecine ilişkin soruları cevaplayarak, projelerini anlattı. 

Artvin Çoruh Üniversitesi'nde ortak akılla makule ulaşmak için Rektör Adayı olan, Artvin Orman Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker,  geçtiğimiz günlerde seçim programını “Ortak Akıl ile Artvin Çoruh Üniversitesi'nde Makule Programı” adı altında kitap haline getirdi.

3 yıllık Dekanlık görevi süresince Artvin Orman Fakültesi'ni, Artvin Çoruh Üniversitesi'nin parlayan yıldızı haline getiren ve 20-22 Mayıs 2010 tarihlerinde III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi'nin Artvin ilinde düzenlenmesinde emeği geçen AÇÜ Rektör Adayı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker'in, konuk olduğu radyo programı www.08haber.com internet sitesinden de canlı olarak dinlenebildi.

Söyleşiyi dinleyebilmek için tıklayınız...

 *************

"ORTAK AKIL İLE ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİNDE MÂKULE" adlı seçim programımızın son halini ihtiva eden kitapçığı basılmıştır (30 Temmuz 2012).

Aynı ada sahip olan seçim programımız, bu ağ sayfamızda yayınlanarak öğretim üye ve yardımcılarımızın e-mektup adreslerine yollanıp değerlendirmelerine tabi tutulmuş ve neticede ortak akıl ile ürettiğimiz seçim programımızın son haline ulaşılmıştır.

*************

BASIN AÇIKLAMASI

(12 Temmuz 2012)

Saygıdeğer Basın Mensupları,

Bilindiği üzere, 16 Haziran 2012 tarihinde Artvin’de yapmış olduğumuz kahvaltılı basın toplantısı ile, 09.08.2012 tarihinde Artvin Çoruh Üniversitesinde yapılacak “Rektör Adaylarını Belirleme Seçimleri”ne, rektör adayı olarak katılacağımızı aracılığınızla kamuoyuna duyurmuştuk.

Yine aynı toplantıda, “Ortak Akıl İle Artvin Çoruh Üniversitesi’nde Makule” adlı seçim programımızı da sizlere kitapçık ve sunu araçları yardımı ile sunmuş ve toplantıyı soru-cevap faslı ile, etkin ve verimli bir şekilde tamamlamıştık.

Artvin Çoruh Üniversitesi’ne ve Artvin’e kazanç sağlayacağına inandığımız ve AÇÜ Orman Fakültesi’nde ibadet aşkı ile ürettiklerimizi, bu sefer de üniversite düzeyinde gerçekleştirmek için çıktığımız bu yolda, hassas gayretlerimizi sürdürmekteyiz.

Rektörlük süreci bilindiği üzere; ilk basamakta yrd. doç., doç. ve prof. unvanlı üniversite öğretim elemanlarının oylaması ile belirlenen ve sıralanan altı adayın, ikinci aşamada Yükseköğretim Kurulu’nda adayların mülakata katılması neticesinde üçe düşürülmesi ve son aşamada da Cumhurbaşkanlığı makamının üç adaydan birini ataması ile, yönetilmektedir.

Bu süreçte seçimlerin demokratik, adil ve ahlaki (etik) ilkelere uygun olarak yaşanması için, seçimlere altı ay kala seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olan öğretim üyesi alımına çıkılmamakta ve YÖK de geliştirdiği teamül ile buna izin vermemektedir.

Hal böyle olmakla birlikte, seçimlere sadece 33 gün kala, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü’nün “14 yeni seçmen” anlamına da gelen on dört yardımcı doçent ilanına çıkması, “9 Ağustos”ta yapılacak seçimlere gölge düşürme intibaı vermiş, seçimlerin adil ve ahlaki (etik) bir iklimde yapılması hususunu örselemiş ve halihazırdaki 80 öğretim üyesi rakamı düşünüldüğünde, seçmen sayısında % 18 oranındaki bir çırpıdaki bu artış ile, seçimin eşit şartlarda sağlıklı bir yarış olması niteliğini zedelemiştir.

Şartlar ne olursa olsun, AÇÜ’ye ve Artvin’e ibadet aşkı ile hizmet etme arzumuzdan, yola çıktığımız ilk günkü gibi, Allah’ın izni ile hiçbir şey kaybetmiş değiliz.

En yakın iç paydaş olan AÇÜ’nün kıymetli öğretim üyelerine ve en yakın dış paydaş olan cefakâr Artvin halkına, sivil toplum kuruluşlarına ve kamuoyunun takdirlerine saygı ile arz ederim. 12.07.2012

 Prof. Dr. Mustafa Fehmi TÜRKER

 AÇÜ Rektör Adayı

 

 

 *************

BASIN TOPLANTIMIZ

16.06.2012 Cumartesi saat 10:30'da Artvin ili yazılı, sözlü ve görüntülü basın mensuplarına, ortak akıl ile Artvin Çoruh Üniversitesi'nde makule programımızı sunarak rektör adaylığımızı, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü yanı Varyant Lokantasında kahvaltılı basın toplantısında seçim programını kitapçık, bilgisayar sunusu ve soru cevap faslı yardımı ile açıklamış bulunmaktayız.

Basın toplantımıza, yerel ve yaygın basın kuruluşlarından olan TRT, Anadolu Ajansı, Artvin Gazeteciler Derneği, İHA, Show Tv, Çay Tv, 08 Haber, Artvin Post Gazetesi, Kafkas Sarp Gazetesi, Artvin Faal Gazeteciler Derneği, Serhad Artvin Gazetesi, Demokrat Çoruh Gazetesi, Dost Artvin Gazetesi ve Borçka 7 Mart Gazetesi'nin içinde yer aldığı muhabirler ve basın çalışanları katılmıştır.

Resimler için tıklayınız.

Seçim programımız açıklandı. Tam metne ulaşmak için tıklayınız.

Online Olanlar

We have 14 guests and no members online